แจ้งสถานะการส่งข้อเสนอโครงการยุววิจัยยางพารา สกว.

แจ้งสถานะการส่งข้อเสนอโครงการยุววิจัยยางพารา สกว.  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัย สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ส่งข้อเสนอโครงการฉบับแก้ไขถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับทุน หากพบข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อ คุณขวัญฤทัย วงษ์สวัสดิ์  โทรศัพท์  074-287207,  081-5402587

รหัส สถานะ โครงการ โรงเรียน
PJR001 ส่งแล้ว ศึกษาการให้ปุ๋ยระบบน้ำในสวนยางพารา เก่าขามวิทยา
PJR002   การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตถ้วยกระดาษรองน้ำยางพาราโดยใช้ TiO2 สกลราชวิทยานุกูล
PJR003   ศึกษาการใช้  TiO2 และน้ำซาวข้าวที่มีผลต่อการจับตัวและฟองอากาศในน้ำยางพารา สกลราชวิทยานุกูล
PJR004   การศึกษาการใช้น้ำยางพาราเป็นตัวประสานเศษขยะ สตึก
PJR005   การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตน้ำยางพารา สตรีภูเก็ต
PJR006 ส่งแล้ว  การศึกษาผลของสารตัวเติมจากของเหลือใช้ทางการเกษตรในการผลิต      แผ่นยางรองส้นเท้า จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
PJR007  ส่งแล้ว การศึกษาการเจริญเติบโตของต้นยางพาราช่วงก่อนเปิดกรีดในเขตปลูกยางใหม่ ด้วยคุณสมบัติทางเคมีของดินและปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบยางพารา กรณีศึกษา อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
PJR008   การศึกษาผลกระทบของการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราที่มีต่อพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย: กรณีศึกษาลิ้นจี่และลำไย ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. 36
PJR009 ส่งแล้ว การพัฒนาหนังเทียมสำหรับกลอง จากน้ำยางพาราที่มีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
PJR010 ส่งแล้ว ความหลากหลายของแมลงและสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีผลต่อการให้น้ำยางของต้นยางพาราในพื้นที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน นาน้อย
PJR011 ส่งแล้ว การศึกษาสมบัติของดินและการจัดการดินในแปลงปลูกยางพาราในพื้นที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน นาน้อย
PJR012 ส่งแล้ว การศึกษาผลกระทบและแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยับยั้งการเปิดกรีดต้นยางพาราก่อนกำหนดของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
PJR013 ส่งแล้ว ศึกษาเอนไซม์ไคติเนสในน้ำหมักชีวภาพจากไส้เดือนแดงยับยั้งโรคราแป้งในยางพารา ไม้ยาวิทยาคม
PJR014   ข้อมูลซ้ำ  
PJR015   ข้อมูลซ้ำ  
PJR016 ส่งแล้ว การศึกษาความสำเร็จและอุปสรรคการปลูกยางพาราในพื้นที่นาราบสูง  กรณีศึกษาพื้นที่  อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ มัธยมบักดองวิทยา
PJR017 ส่งแล้ว คุณภาพของสับปะรดภูแลและสับปะรดนางแลที่ปลูกแซมสวนยางพารา ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. 36
PJR018 ส่งแล้ว สมบัติทางกายภาพของอิฐมวลเบาที่ผสมน้ำยางพารา ศรีสะเกษวิทยาลัย
PJR019   ข้อมูลซ้ำ  
PJR020 ส่งแล้ว การพัฒนาสารสกัดจากใบยางพาราเพื่อกำจัดกลิ่นจากการสัมผัสยางก้อนถ้วย จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
PJR021 ส่งคัดเลือก ศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ Candida albicans ด้วยสารสกัดจากพืชสมุนไพร และน้ำยางพารา จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
PJR022 ส่งแล้ว การศึกษาผลของระดับพลังงาน ระยะเวลาและอิทธิพลของสารตัวเติม
ต่อการวัลคาไนซ์น้ำยางพาราด้วยไมโครเวฟ
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
PJR023 ส่งแล้ว ผลของพอลิอะคริลาไมล์ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพในการบำบัดน้ำเสียจาก
โรงงานผลิตน้ำยางข้น
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
PJR024 ส่งแล้ว ศึกษาการหาธาตุอาหารหลักของยางพาราจากใบยาง เพื่อพัฒนาวิธีการใส่ปุ๋ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ศรีรัตนวิทยา
PJR025 ส่งแล้ว ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นขี้ยางพาราจากเปลือกมังคุด ดารุสสาลาม  7
PJR026   การจับตัวของยางพาราโดยใช้น้ำที่เหลือใช้จากการแช่ส้มแขก ดารุสสาลาม  7
PJR027 ส่งแล้ว ประสิทธิภาพของสารสกัดจากกลอยในการป้องกันปลวกในสวนยางพารา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
PJR028   การผลิตกระแสไฟฟ้าจากแบคทีเรียในน้ำหมักชีวภาพจากใบยางพารา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
PJR029 ส่งแล้ว เบาะยางพาราเพื่อสุขภาพ หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
PJR030 ส่งแล้ว การศึกษาการอบแห้งยางพาราโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวล หกสิบพรรษาวิทยาคม
PJR031 ส่งแล้ว ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในสวนยางพารา   ในเขตอำเภอเหล่าเสือโก้ก  จังหวัดอุบลราชธานี หกสิบพรรษาวิทยาคม
PJR032 ส่งแล้ว การศึกษาและเปรียบเทียบการเร่งการแข็งตัวและเพิ่มคุณภาพแผ่นยางพาราโดยใช้
น้ำหมักจากใบล่อ
นาบอน
PJR033   เซรัมแบคทีเรียขยายจากน้ำซาวข้าวช่วยให้น้ำยางพาราจับตัวเป็นก้อน  ลดการใช้สารเคมี นาเจริญหนองแดง
PJR034 ส่งแล้ว การศึกษาพัฒนามีดกรีดยางแบบยืนกรีดโดยไม่ต้องเดินถอยหลังสลับเท้า บ้านโนนกุง
PJR035 ส่งแล้ว การลดปริมาณโปรตีนที่ละลายได้ ในถุงมือยางธรรมชาติด้วยสารเคมีบางชนิด จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
PJR036 ส่งแล้ว การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากสับสเตรทชนิดต่างๆ และขี้เลื่อยยางพารา จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
PJR037 ส่งแล้ว แผ่นชิ้นไม้อัดจากเปลือกของผลยางพารา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
PJR038 ส่งแล้ว การศึกษาการเพาะเห็ดนางฟ้า ด้วยใบยางพารา และฟางข้าว น้ำยืนวิทยา
PJR039 ส่งแล้ว การศึกษาถ่านกัมมันต์จากไม้ยางพาราโดยใช้โซเดียมคลอไรด์เป็นตัวกระตุ้น จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี
PJR040   การใช้นำหมักชีวภาพจากไส้เดือนรักษาโรคราแป้งของยางพารา ไม้ยาวิทยาคม
PJR041 ส่งคัดเลือก การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอมพอสิตโฟมที่มีน้ำยางพาราเป็นส่วนประกอบ จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
PJR042 ส่งแล้ว ประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนของฉนวนอาคารจากใบยางพารา ศรีสะเกษวิทยาลัย
PJR043    สารเคลือบกะลามะพร้าวรองรับน้ำยางพารา นราสิกขาลัย
PJR044 ส่งแล้ว การยับยั้งเชื้อราโรคใบจุดนูนในต้นยางพาราโดยใช้สารสกัดจากสมุนไพรไทยพื้นบ้าน ยุพราชวิทยาลัย
PJR045   ข้อมูลซ้ำ  
PJR046 ส่งแล้ว การศึกษา วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปลูกยางพารา
ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
PJR047 ส่งคัดเลือก รูปแบบการจัดการสวนยางพาราที่เสียหายจากพายุพัดถล่ม  กรณีศึกษา ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
PJR048   แผ่นซับฝุ่นจากยางพารา เดชะปัตตนยานุกูล
PJR049 ส่งแล้ว การศึกษาประสิทธิภาพเชื้อราเขียว(Metarhizium  anisopliae) ในการกำจัดปลวกในสวนยางพารา จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย
PJR050   วัสดุดูดกลืนเสียงจากพืชแห้งและยางพารา เพรักษมาตาวิทยา
PJR051   แรงจูงใจในกระบวนการตัดสินใจเปลี่ยนจากเกษตรทั่วไปสู่ยางพารา ของเกษตรกรสวนยางพารา ในอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี กุดจับประชาสรรค์
PJR052  ส่งแล้ว เครื่องนวดแผ่นยางพารา สภาราชินี
PJR053 ส่งแล้ว เครื่องช่วยบรรจุดินในถุงชำกล้ายางพารา สภาราชินี
PJR054   การหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งโดยใช้ปริมาณน้ำยางที่เข้าอบแตกต่างกัน สภาราชินี
PJR055 ส่งแล้ว การผลิตน้ำยางข้นด้วยวิธีครีมมิง ภูซางวิทยาคม
PJR056   การศึกษาโรงอบแผ่นยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่มงคล นาน้อย
PJR057   การศึกษาสมบัติเชิงกลของอิฐบล็อกผสมกากขี้แป้ง เดชะปัตตนยานุกูล
PJR058   การศึกษาสภาพการเจริญเติบโตของยางพาราในโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ ประชารัฐพัฒนาการ
PJR059   แจกันจากน้ำยางธรรมชาติ เดชะปัตตนยานุกูล
PJR060 ส่งแล้ว กรดจากการหมักน้ำซาวข้าวเพื่อการจับตัวของน้ำยางพารา สหราษฎร์รังสฤษดิ์
PJR061 ส่งแล้ว ระบบบำบัดน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตยางแผ่น ภูซางวิทยาคม
PJR062 ส่งแล้ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงมือยางกันความร้อน จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
PJR063 ส่งแล้ว ศึกษาชนิดของพันธุ์ยางพาราและลักษณะเปลือกยางพาราต่อการยึดเกาะของกาฝาก จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล
PJR064 ส่งแล้ว การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและผลกระทบจากการใช้สารละลาย
โซเดียมคลอไรด์ในการกำจัดวัชพืชในสวนยางพารา
เดชอุดม
PJR065 ส่งแล้ว สื่อการเรียนรู้จากไม้ยางพารา ภูซางวิทยาคม
PJR066   ศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำหมักจากผลไม้ในท้องถิ่นในการเร่งการจับตัวของยางถ้วย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
PJR067   การศึกษาหาวิธีการคลุมหน้าดินให้แก่ต้นยางพาราปลูกใหม่เพื่อนำไปใช้ได้จริง ภูซางวิทยาคม
PJR068   การศึกษาและเปรียบเทียบการกำจัดเกิดเชื้อราบนหน้ายางพาราโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ นาบอน
PJR069 ส่งแล้ว การเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตของแผ่นยางพาราที่ผสมวัสดุจากธรรมชาติ จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
PJR070 ส่งแล้ว การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคของต้นยางพารา ด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุด จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
PJR071   สารสกัดจากต้นกลอยในการลดจำนวนตัวตุ่นในสวนยางพารา จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย
PJR072   สารสกัดใบเงาะป่าช่วยร่นระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ำยางพารา เบญจมราชูทิศ
PJR073  ส่งแล้ว วัสดุธรรมชาติต้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เดชะปัตตนยานุกูล
PJR074   การผลิตอิฐมอญมวลเบาจากตอซังข้าวโพดโดยใช้น้ำยางพาราเป็นตัวผสาน คูเมืองวิทยาคม
PJR075 ส่งแล้ว การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของยางก้อนถ้วยโดย
น้ำหมักชีวภาพ
เดชอุดม
PJR076   อาหารเป็ดจากเมล็ดยางพารา เดชะปัตตนยานุกูล
PJR077 ส่งแล้ว การกำจัดกลิ่นเหม็นของน้ำยางด้วยสมุนไพรและน้ำหมักชีวภาพ บ้านผือพิทยาสรรค์
PJR078   ฟองน้ำยางพาราผสมไฟเบอร์จากก้านใยบัว เดชะปัตตนยานุกูล
PJR079   กระถางต้นไม้จากเปลือกของต้นยาง เดชะปัตตนยานุกูล
PJR080 ส่งแล้ว ผลของน้ำหมักชีวภาพจากฟ้าทะลายโจรที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อรา Rigidoporuslignosusสาเหตุของโรครากขาวในยางพารา ชุมพลโพนพิสัย
PJR081   การศึกษาปริมาณความชื้นและปริมาณน้ำยาง ในสวนยางที่มีต้นกล้วยแซม ของสวนยางที่อยู่ใกล้ทะเล จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
PJR082 ส่งแล้ว  การเพิ่มปริมาณน้ำยางพาราโดยใช้สมุนไพรพื้นบ้าน กันทรารมณ์
PJR083 ส่งแล้ว การศึกษาผลกระทบของการปลูกพืชแซมในสวนยางพารา ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของยางพารา ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร น้ำคำวิทยาคม
PJR084 ส่งแล้ว การสำรวจพืชในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเป็นพืชคลุมดินในสวนยางพารา พื้นที่ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร (PJR084) น้ำคำวิทยาคม
PJR085 ส่งแล้ว การศึกษาปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดินในสวนยางพาราบริเวณพื้นที่ลาดชันสูง ยางฮอมวิทยาคม
PJR086   การจัดทำสารสนเทศข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในเขตพื้นที่ตำบลยางฮอม ยางฮอมวิทยาคม
PJR087 ส่งแล้ว การเพาะกล้ายางพาราโดยใช้ดินจากปุ๋ยพืชสดและออกซินจากยอดพืช ยางฮอมวิทยาคม
PJR088 ส่งแล้ว การปลูกกล้วยป้องกันไฟป่าของสวนยางพารา ยางฮอมวิทยาคม
PJR089 ส่งแล้ว การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยน้ำยูเรียชีวภาพในสวนยางพารา ชุมพลโพนพิสัย
PJR090 ส่งแล้ว ปลูกต้นมะกรูดแซมกับต้นยางพาราเพื่อไล่ยุง ชุมพลโพนพิสัย
PJR091 ส่งแล้ว ศึกษาสภาพดินในสวนยางพาราในเขต ตำบลนาดีอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ชุมพลโพนพิสัย
PJR092 ส่งแล้ว บำรุงดินด้วยกากปลาร้า ชุมพลโพนพิสัย
PJR093 ส่งแล้ว หมวกกันฝน ชุมพลโพนพิสัย
PJR094 ส่งแล้ว ศึกษาเปรียบเทียบอัตราการรอดและการเจริญเติบโตของยางตาเขียวพันธุ์ RRIT 251 และ พันธุ์ RRIM 600.doc ชุมพลโพนพิสัย
PJR095 ส่งแล้ว การรักษาโรคเปลือกเน่าในยางพาราด้วยสมุนไพรนาโน บ้านตาขุนวิทยา
PJR096 ส่งแล้ว ฝาครอบถ้วยยางพาราลดกลิ่น และสารระเหยของน้ำกรดจากการทำยางก้อน ชุมพลโพนพิสัย
PJR097 ส่งแล้ว ชุดป้องกันน้ำฝนและเชื้อราบริเวณแผลกรีด เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการกรีด เชียงของวิทยาคม
PJR098   น้ำหมักชีวภาพช่วยกระตุ้นการจับตัวของน้ำยาง เดชะปัตตนยานุกูล
PJR099    ศึกษาการเจริญเติบโตของต้นยางพาราจากปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเคมี ชุมพลโพนพิสัย
PJR100  ส่งแล้ว ช่วงเวลาที่เหมาะต่อการกรีดยางในฤดูฝน ชุมพลโพนพิสัย
PJR101 ส่งแล้ว การกำจัดและเปรียบเทียบหนอนทรายโดยการปลูกต้น
ตะไคร้และกะเพรา
ชุมพลโพนพิสัย
PJR102 ส่งแล้ว น้ำสกัดเปลือกมังคุดผสมกับน้ำกรด เพิ่มประสิทธิภาพในการแข็งตัวของน้ำยาง ชุมพลโพนพิสัย
PJR103  ส่งแล้ว เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดปลวก ชุมพลโพนพิสัย
PJR104   เครื่องมือรองรับน้ำยางพาราอัตโนมัติ ชุมพลโพนพิสัย
PJR105 ส่งแล้ว เครื่องขัดเยื่อเมล็ดถั่วลิสงโดยใช้แผ่นขัดยางพารา ธาตุพิทยาคม
PJR106   การปลูกพืชแซมในสวนยางพาราอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น เขาสวนกวางวิทยานุกูล
PJR107   ศึกษาเปรียบเทียบลูกเหม็นและฟอริดานป้องกันปลวกในรากยางพารา
คำสำคัญลูกเหม็นและฟอริดาน
ชุมพลโพนพิสัย
PJR108 ส่งแล้ว การสังเคราะห์ซิลเวอร์นาโนจากตาลโตนดเพื่อยับยั้งแบคทีเรียบริเวณหน้ายาง มหาวชิราวุธ
PJR109   การปิดหน้ายางด้วยน้ำยางพารา ชุมพลโพนพิสัย
PJR110   การศึกษาเปรียบเทียบการทำปุ๋ยหมักใบยางพาราจากภาชนะที่แตกต่างกัน สมเด็จพิทยาพิทยาคม
PJR111   โรงอบยางพาราด้วยพลังแสงอาทิตย์ ไทยรัฐวิทยา  ๕๐   (บ้านคำพี้)
PJR112   ศึกษาการผลิตสื่อการเรียนรู้วิชาชีววิทยาด้วยน้ำยางพารา เขาสวนกวางวิทยานุกูล
PJR113 ส่งแล้ว การพัฒนาสารเคลือบผิวกระดาษลูกฟูกเพื่อใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ที่ผสมน้ำยางพารา จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
PJR114 ส่งคัดเลือก การพยากรณ์ปริมาณน้ำยางพาราด้วยสมการถดถอย จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
PJR115 ส่งแล้ว บล็อกประสานจากน้ำยางพารา กันทรารมณ์
PJR116   ศึกษาการเลี้ยงเป็ดกำจัดวัชพืชในสวนยางพารา กุดข้าวปุ้นวิทยา
PJR117   การศึกษาโรคที่เกิดในต้นยางพาราในเขตอำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์ สมเด็จพิทยาคม
PJR118   การศึกษาประสิทธิภาพของสีย้อมผ้าไหมจากยางพารา ของจังหวัดกาฬสินธุ์ สมเด็จพิทยาคม
PJR119   ข้อมูลซ้ำ  
PJR120   การศึกษาปริมาณน้ำยางจากการทายารักษาหน้ายางและไม่ทา ชุมพลโพนพิสัย
PJR121   การศึกษาระยะเวลาและปัจจัยการเกิดเชื้อรา Phytophthora บนหน้ายางพารา เพื่อหาอัตราส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของอนุภาค Nano zinc oxide. (ZnO) ในการยับยั้ง ศรีรัตนวิทยา
PJR122   การศึกษาเกี่ยวกับการใช้เชื้อราเอนโดไพท์ปิดหน้ายางพารา ชุมพลโพนพิสัย
PJR123   รูปแบบการกำจัดวัชพืชในสวนยางพาราของเกษตรกร ในอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เบญจมเทพอุทิศ
PJR124   บรรจุภัณฑ์จากใบยางพารา เบญจมเทพอุทิศ
PJR125 ส่งแล้ว การปลูกถั่วลิสงแซมเพื่อเพิ่มรายได้และเสริมธาตุไนโตรเจนให้แก่ต้นยางพาราในระยะ 1-3ปี
ในเขตอำเภอกุดข้าวปุ้น
กุดข้าวปุ้นวิทยา
PJR126 ส่งแล้ว การศึกษาการทำสารสกัดจากสะเดาเพื่อกำจัดปลวกบริเวณสวนยางพารา ชุมพลโพนพิสัย
PJR127 ส่งแล้ว แผ่นบอร์ดสำเร็จรูปจากผลยางพาราบดผสมน้ำยางพารา ชุมพลโพนพิสัย
PJR128   ศึกษาการสลายใบยางพาราจากปุ๋ยหมัก EM ชุมพลโพนพิสัย
PJR129 ส่งแล้ว การป้ายน้ำยาเร่งน้ำยาง กุดข้าวปุ้นวิทยา
PJR130   ประดิษฐ์สนับแข้งฟุตบอลจากยางพารา กุดข้าวปุ้นวิทยา
PJR131   ฝ้าเพดานใบยางพารา กันทรลักษ์วิทยา
PJR132   เวลากับสภาพอากาศที่ควรกรีดยางพารา สภาราชินี จังหวัดตรัง
PJR133   การเพิ่มรายได้เกษตรกร วังวิเศษ
PJR134   สารเร่งการเจริญเติบโตของของรากกล้ายางพาราจากธรรมชาติ เดชะปัตตนยานุกูล
PJR135   การศึกษาการปลูกต้นมะนาวในสวนยางพาราและในที่โล่ง ชุมพลโพนพิสัย
PJR136   การศึกษาอิทธิพลของสภาวะน้ำท่วมขังที่มีต่อการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของต้นยางพาราพันธุ์ต่าง ๆ ตูมใหญ่วิทยา
PJR137 ส่งแล้ว อิทธิพลของพันธุ์ยางพาราและการเสริมรากที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของต้นยางพารา ตูมใหญ่วิทยา
PJR138 ส่งแล้ว การศึกษาอิทธิพลของพันธุ์ยางพาราและรูปแบบวิธีปลูกในพื้นที่ปลูกจำกัดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของต้นยางพารา ตูมใหญ่วิทยา
PJR139 ส่งแล้ว การศึกษาCarbon footprint และความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสวนยางพารา อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เบญจมเทพอุทิศ
PJR140    การปรับสภาพกรดฟอร์มิกจากกระบวนการล้างแผ่นยางดิบด้วยเปลือกหอยเชอรี่บดผง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
PJR141 ส่งแล้ว การศึกษาประสิทธิภาพของเอนไซม์จากผลไม้ในท้องถิ่นเพื่อยับยั้งโปรตีน
ที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ในน้ำยางพารา
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
PJR142   การเปรียบเทียบการกำจัดวัชพืชในสวนยางพาราโดยการไถกลบและการใช้ยาฆ่าหญ้า ชุมพลโพนพิสัย
PJR143 ส่งแล้ว เปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของไม้ยางพาราสายพันธุ์ RRIM 600 , 311 และ BPM 24 มหิดลวิทยานุสรณ์
PJR144 ส่งแล้ว การศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพรในการรักษาโรคในยางพารา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
PJR145 ส่งแล้ว โปรแกรมประยุกต์ บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์เพื่อการระบุโรคของยางพารา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
PJR146   ดอกยางเพิ่มแรงยึดเกาะถนน เดชะปัตตนยานุกูล
PJR147   การศึกษาการแข็งตัวของยางพาราโดยใช้น้ำมะนาวแทนน้ำกรด ชุมพลโพนพิสัย
PJR148 ส่งแล้ว การเปรียบเทียบกระบวนการยับยั้งเชื้อรา Phytophthora botryose  chee. เชิงเศรษฐศาสตร์ กันทรารมณ์
PJR149   ยกเลิก  
PJR150   การเพาะเลี้ยงเห็ดห้า จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
PJR151 ส่งแล้ว การศึกษาการจัดการสวนยางพาราเพื่อเพิ่มการเกิดเห็ดแครงโดยวิธีธรรมชาติในอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ลำทับประชานุเคราะห์
PJR152 ส่งแล้ว ผลของสารสกัดสมุนไพร ต่อหอยทากในสวนยางพารา กันทรลักษ์วิทยา
PJR153  ส่งแล้ว เพคตินจากใบยางพาราและการประยุกต์ใช้ กันทรลักษ์วิทยา
PJR154   ยุววิจัยพลิกสวนยาง สู่ป่ายาง ระยะที่ ๒ หาดใหญ่วิทยาลัย ๒
PJR155 ส่งแล้ว การเพาะเห็ดก้อนด้วยขี้เลื่อยยางพารา แม่ต๋ำวิทยา
PJR156   การผลิตถ่านจากไม้ยางพารา และเปรียบเทียบกับถ่านจากไม้ชนิดอื่น ๆ แม่ต๋ำวิทยา
PJR157 ส่งแล้ว ศึกษาการสร้างเครื่องมือกำจัดตุ่นในสวนยางพารา แม่ต๋ำวิทยา
PJR158 ส่งแล้ว ช่วงเวลาที่เหมาะต่อการกรีดยางในฤดู ชุมพลโพนพิสัย
PJR159 ส่งแล้ว การพัฒนาคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาด้วยหินฝุ่น เถ้าลอยไม้ยางพาราและเม็ดโฟม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
PJR160 ส่งแล้ว การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ายางพารา ในเขตปลูกยางใหม่ กรณีศึกษาเขตพื้นที่นาเดิม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
PJR161 ส่งแล้ว ฉนวนความร้อนจากธรรมชาติ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
PJR162 ส่งแล้ว การศึกษาการใช้สารเคมีในการปราบวัชพืชในสวนยางพารา กรณีศึกษา ต.หงาว  อ.เทิง  จ.เชียงราย เทิงวิทยาคม
PJR163 ส่งแล้ว การปลูกเชื้อเห็ดห้า (Thaeogyroporus porentosus berk. ET. Broome) ในต้นกล้ายางพาราเพื่อเร่งการเจริญเติบโต จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
PJR164 ส่งแล้ว การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น ในการประกอบอาชีพสวนยางพารา
ชุมแพพิทยาคม
PJR165 ส่งแล้ว การศึกษาผลกระทบจากการปลูกพืชเศรษฐกิจแซมสวนยางพาราในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางพารา ชุมแพพิทยาคม
PJR166 ส่งแล้ว เทคนิควิธีการปลูกยางพาราและการปลูกพืชแซมยางพาราของเกษตรกร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ชุมแพพิทยาคม
PJR167 ส่งแล้ว การปลูกข้าวไร่ร่วมยางพารา ชุมแพพิทยาคม
PJR168   การศึกษาผลของระยะห่างของการปลูกต้นยางพารากับปริมาณน้ำยางที่ได้รับของเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เชียงของวิทยาคม
PJR169   การผลิตกระติบข้าวเก็บความร้อนจากฉนวนใบยางพารา  คูเมืองวิทยาคม
PJR170   การศึกษาปริมาณความเข้มแสงที่มีผลต่อความสูงของต้นกล้ายางในท่อซีเมนต์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
PJR171   การสกัดสารจากเมล็ดยางพารางอก   เพื่อนำไปใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อพืชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เดชะปัตตนยานุกูล
PJR172   การเร่งรากของต้นยางพาราโดยใช้กากกาแฟอมก๋อย อมก๋อยวิทยาคม
PJR173  ส่งแล้ว การศึกษาความหลากหลายชนิดของปลวกและการจัดการปลวกในสวนยางพารา มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
PJR174 ส่งแล้ว การพัฒนาแผ่นฉนวนกันความร้อนชนิดหน่วงไฟจากฟางข้าวร่วมกับน้ำยางธรรมชาติ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
PJR175 ส่งแล้ว ผลของน้ำทิ้งจากโรงงานแป้งมันต่อการเจริญเติบโตของยางพารา ท่าคันโทวิทยาคาร
PJR176 ส่งแล้ว ผลกระทบต่อยางพาราที่ปลูกในที่ราบลุ่มริมน้ำปาว ท่าคันโทวิทยาคาร
PJR177 ส่งแล้ว การกำจัดปลวกในสวนยาง โดยใช้สารสกัดจากเมล็ดปรง ท่าคันโทวิทยาคาร
PJR178 ส่งแล้ว การศึกษาการเพาะเห็ดฮังการีด้วยสูตรอาหารจากขี้เลื่อยยางพาราและวัสดุทางเกษตรที่ต่างกัน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
PJR179   การศึกษาพันธุ์ยางที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ปลูก ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอดวิทยาคม
PJR180   ผลจากการปลูกสวนยางในพื้นที่ที่เคยปลูกสับปะรด ในเขตอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอดวิทยาคม
PJR181   ผลกระทบจากการปลูกยางพาราที่มีผลต่อระบบนิเวศ ในเขตอำเภอกุยบุรี จังหวัด   ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอดวิทยาคม
PJR182    ขนาดของถุงกับการเจริญเติบโตของกล้ายางพาราแบบติดตา สามร้อยยอดวิทยาคม
PJR183 ส่งแล้ว การเปรียบเทียบคุณภาพของดินในสวนยางพาราที่ปลูกพืชแซม และไม่ปลูกพืชแซม ท่าคันโทวิทยาคาร
PJR184    “น้ำขี้เถ้า” เจ้าประโยขน์ พัฒนายางใต้ ธรรมโฆสิต
PJR185 ส่งแล้ว การผลิตสาร Propyl gallate และ Buthyl gallate เพื่อใช้เป็นสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันในยางคอมปาวด์ มหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
PJR186 ส่งแล้ว ปลวกเพาะเลี้ยงเห็ดโคนในสวนยางพารา อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม สหราษฎร์รังสฤษดิ์
PJR187  ส่งแล้ว แผ่นบล็อกยางพาราปูพื้นจากวัสดุยางธรรมชาติคอมโพสิต สหราษฎร์รังสฤษดิ์
PJR188  ส่งแล้ว การดำเนินชีวิตของเกษตรกรสวนยางพาราในอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ในช่วงราคายางพาราตกต่ำ ร่มเกล้า
PJR189    สภาพทั่วไปสวนยางพาราในพื้นที่นา  ในอำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส ร่มเกล้า
PJR190 ส่งแล้ว การปลูกพืชแซมในสวนยางพาราอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เขาสวนกวางวิทยานุกูล
PJR191   การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อราคายางในตลาดยางพารา กรณีศึกษา
ตลาดยางพารา อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
เขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”
PJR192    แผ่นรองเท้าจากยางธรรมชาติ  เดชะปัตตนยานุกูล
PJR193   การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณน้ำยางพาราในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบ ในเขตอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ภูซางวิทยาคม
PJR194 ส่งแล้ว การกำจัดหอยทากในแปลงเพาะกล้ายางพาราและในสวนยางพารา ภูซางวิทยาคม
PJR195 ส่งแล้ว การพัฒนามีดกรีดยางพาราหน้าสูง มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
PJR196 ส่งแล้ว เปรียบเทียบการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Ceratocystisfimbriata Ellis &Halst ด้วยสารสกัดหยาบจากกระเทียมและหอมหัวใหญ่ หนองบัวพิทยาคาร
PJR197 ส่งแล้ว เปรียบเทียบ ต้นทุน ผลผลิต และกำไรของเห็ดเศรษฐกิจที่เพาะโดยใช่ขี้เลื่อยไม้ยางพารา หนองบัวพิทยาคาร
PJR198   การเปรียบเทียบปุ๋ยชีวภาพจากใบจามจุรีกับถั่วเขียวต่อปริมาณน้ำยาง หนองบัวพิทยาคาร
PJR199   การศึกษาหิ่งห้อยในสวนยางพารา ศรีแก้วพิทยา
PJR200 ส่งแล้ว เชื้อราชนิดอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซากับการเจริญเติบโตของต้นกล้ายางพารา หนองบัวพิทยาคาร
PJR201 ส่งแล้ว โรงอบยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์ หนองบัวพิทยาคาร
PJR202   หมวกกันน็อคจากยางพารา  เดชะปัตตนยานูกูล
PJR203 ส่งแล้ว ผลของน้ำเลี้ยงเซรุ่มจากการทำยางก้อนถ้วยด้วยกรดฟอร์มิกที่มีต่อคุณภาพของดิน แกลง “วิทยสถาวร”
PJR204 ส่งแล้ว การจัดการโรคเส้นดำบนหน้ากรีดของยางพาราที่เกิดจากเชื้อรา P.cinnamomi สมเด็จพิทยาพิทยาคม
PJR205 ส่งแล้ว ศึกษาและเปรียบเทียบอัตราส่วนที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณน้ำยางพาราจากหินฝุ่นบะซอลต์ ในจังหวัดบุรีรัมย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์
PJR206   ไคโตซานจากกระดองปูรักษาโรคหน้ายางตาย สภาราชินี จังหวัดตรัง
PJR207   ข้อมูลซ้ำ  
PJR208 ส่งแล้ว ศึกษาระยะเวลาในการหมักน้ำหมักชีวภาพที่เหมาะสมสำหรับการจับตัวของน้ำยาง แกลง “วิทยสถาวร”
PJR209 ส่งแล้ว เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้รังสีแกมมาในการย่อยสลายเพคตินและการใช้สารลดแรงตึงผิว เพื่อเป็นสารลดปริมาณโปรตีนก่อภูมิแพ้ในน้ำยางธรรมชาติ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
PJR210   อัตราส่วนของน้ำยางพาราที่มีผลต่อคุณภาพของกระดาษจากเส้นใยกล้วย หนองบัวพิทยาคาร
PJR211 ส่งแล้ว การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนรากเสริมของกล้ายางพารา กับความสามารถในการดำรงชีพในสภาวะแห้งแล้ง หนองบัวพิทยาคาร
PJR212 ส่งแล้ว ศึกษาและผลิตสารยับยั้งเชื้อราในโรคราสีชมพู จากสารสกัดธรรมชาติ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
PJR213   การเปรียบเทียบรูปแบบของต้นทุนที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายสำหรับการทำสวนยางพาราก่อนถึงระยะกรีดยาง หนองบัวพิทยาคาร
PJR214   ไม้อัดจากขวดพลาสติกประสานน้ำยางพารา ภูซางวิทยาคม
PJR215   การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกล้ายางพาราที่ปลูกในขี้เลื่อยยางพาราผสมขุยมะพร้าวกับการปลูกกล้ายางพาราในดิน ภูซางวิทยาคม
PJR216 ส่งแล้ว กระดาษจากเปลือกข้าวโพดเสริมน้ำยางพารา ภูซางวิทยาคม
PJR217 ส่งแล้ว การผลิตถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางพารา ภูซางวิทยาคม
PJR218 ส่งแล้ว การสังเคราะห์ข้อมูลการปลูกพืชแซมยางและพืชร่วมยาง ในสวนยางพารา จังหวัดพะเยา ภูซางวิทยาคม
PJR219   การจัดการความรู้เกี่ยวกับยางพาราในอำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา ภูซางวิทยาคม
PJR220   การผลิตแผ่นโฟมยางจากน้ำยางพารา ภูซางวิทยาคม
PJR221 ส่งแล้ว ระบบเก็บกักความร้อนในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์โดยการเปลี่ยนสถานะของวัสดุที่เหมาะสม หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
PJR222   เตา 3 IN 1  พลังชีวมวล  กันทรลักษ์วิทยา
PJR223  ส่งคัดเลือก เพคตินจากใบยางพาราและการประยุกต์ใช้  กันทรลักษ์วิทยา
PJR224   เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพร 6  ชนิด ต่อการป้องกันหอยทากในสวนยางพารา  กันทรลักษ์วิทยา
PJR225  ส่งคัดเลือก การพัฒนาเทคโนยีเพื่อวิเคราะห์สายพันธุ์ยางพารา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
PJR226   เครื่องผ่าขี้ยาพารา วิเชียรมาตุ 2
PJR227 ส่งแล้ว สายรัดป้องกันยุงสำหรับเกษตรกรสวนยางพารา หนองบัวพิทยาคาร
PJR228 ส่งแล้ว ผลกระทบของการปลูกยางพาราต่อพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
PJR229 ส่งแล้ว ศึกษาการปลูกต้นปาล์มแซมในสวนยางพาราเปิดกรีดพื้นที่อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
PJR230 ส่งแล้ว ศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของ
โรคราแป้งที่ใบยางพาราโดยใช้ขมิ้น
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
PJR231   ลวดแขวนถ้วยน้ำยางพารา บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
PJR232 ส่งแล้ว อุปกรณ์เก็บยางพารา แบบ two in one. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ระยอง
PJR233 ส่งแล้ว ผลของการใช้สารสกัดออกซิน จากพืชต่อการงอกของรากในกล้ายางชำถุง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ระยอง
PJR234   ประสิทธิภาพของสารเคลือบจอกยาง วิเชียรมาตุ 2
PJR235 ส่งแล้ว ศึกษาคุณสมบัติของดินระหว่างบริเวณที่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมกับบริเวณที่ใกล้แหล่งธรรมชาติโดยใช้จำนวนรังของปลวกเป็นตัวชี้วัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ระยอง
PJR236   ไฟที่หัวมีดกรีดยาง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ระยอง
PJR237 ส่งแล้ว วิถีความสุขในเศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพกรีดยางพาราในพื้นที่  อำเภอเมือง   จังหวัดระยอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ระยอง
PJR238 ส่งแล้ว โรคยางพารา เทิงวิทยาคม
PJR239 ส่งแล้ว การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารออกซินจากยอดผักบุ้ง ในการเร่งการติดตาเขียวของยางพารา และความทนทานของสารสกัดออกซินจากยอดผักบุ้ง แม่จันวิทยาคม
PJR240 ส่งแล้ว ศึกษาผลจากการเพิ่มและขยายพื้นที่ปลูกยาง ทดแทนการปลูกพืชไร่ดั้งเดิมกับการจัดการวิถีการเพาะปลูกของเกษตรกรในเขตเทือกเขาพนมดงรัก อำเภอขุนหาญ ขุนหาญวิทยาสรรค์
PJR241 ส่งแล้ว มีดกรีดยาง ขุนหาญวิทยาสรรค์
PJR242 ส่งแล้ว การพัฒนากระบวนการจับตัวของน้ำยางธรรมชาติโดยใช้น้ำมะพร้าวหมัก ชุมพลโพนพิสัย
PJR243   การลดเชื้อราบนยางแผ่นด้วย EM สภาราชินี จังหวัดตรัง
PJR244 ส่งแล้ว ปัจจัยเสี่ยงต่อชาวสวนยางพารา ในพื้นที่ไข้เลือดออกสูง ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
PJR245   การทำยางก้อนด้วยน้ำหมักกล้วย แม่ต๋ำวิทยา
PJR246   การเพาะเห็ดก้อนด้วยขี้เลื่อยยางพารา แม่ต๋ำวิทยา
PJR247   กำจัดปลวกในสวนยางพาราด้วยน้ำส้มควันไม้ แม่ต๋ำวิทยา
PJR248 ส่งแล้ว ศึกษาแนวทางในการดูแลยางพาราปลูกใหม่เพื่อลดปริมาณการตายในช่วงเดือนเมษายน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ระยอง
PJR249   อุปกรณ์เสริมความงามยกกระชับใบหน้าด้วยผลิตภัณฑ์หน้ากากยางพารา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ระยอง
PJR250   การศึกษาเปรียบเทียบพันธุ์ยางพาราต่อผลผลิตยางพาราในอำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย ชยาภิวัฒน์วิทยา
PJR251   การศึกษาธาตุอาหารในดินและสภาพของดินต่อผลผลิตยางพาราในอำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย ชยาภิวัฒน์วิทยา
PJR252 ส่งแล้ว ศึกษาช่วงอุณหภูมิของอากาศในฤดูหนาวที่มีผลต่อค่าของ  % DRC  ในน้ำยางสด   กรณีศึกษา   บ้านถ้ำ  ตำบลสันกลาง  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย ชยาภิวัฒน์วิทยา
PJR253  ส่งคัดเลือก  แผ่นเยื่อคอมโพซิสชนิดยางพารา เซลลูโลสแบคทีเรียล สุราษฎร์พิทยา
PJR254 ส่งแล้ว เครื่องจัดวางเมล็ดยางพารา สุราษฎร์พิทยา
PJR255 ส่งแล้ว การศึกษายับยั้งการเกิดโรคราสีชมพูในต้นยางพาราจากสารสกัดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน(พังกาหัวสุมดอกแดง พังกาหัวสุมดอกขาว  โปรงแดง  โปรงขาวและโพทะเล)และมันสำปะหลัง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ระยอง
PJR256 ส่งแล้ว การศึกษาผลกระทบและแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของสวนกับคนกรีดยางพาราเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เทิงวิทยาคม
PJR257   ยังยั้งเชื้อราบนยางพาราแผ่นด้วยสมุนไพร ศรีแก้วพิทยา
PJR258   การดีดตัวของฟักยางพารา ศรีแก้วพิทยา
PJR259  ส่งแล้ว แบบจำลองการตัดสินใจเลือกรูปแบบ การติดตายางพาราชำถุง (ตาเขียว) และต้นกล้าในแปลงปลูก มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
PJR260 ส่งแล้ว การศึกษาผลของไส้เดือนดินในสวนยางพาราต่อปริมาณและความเข้มข้นของน้ำยางพารา โดยใช้ความหนาแน่นของไส้เดือนดิน เดชอุดม
PJR261   โฟมมวลเบาจากน้ำยางพารา มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
PJR262 ส่งแล้ว การลดสารอินทรีย์ก่อสารกลุ่มไตรฮาโลมีเทน (THMs) ในน้ำดิบผลิตประปาคลองอู่ตะเภาโดยกระบวนการโคแอกกูเลชันของสารส้มร่วมกับวัสดุเพิ่มประสิทธิภาพจากยางพารา มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
PJR263   หนังเทียมจากยางพาราและเส้นใยปาล์ม จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
PJR264 ส่งแล้ว น้ำยาล้างมือสมุนไพรจากใบเตย ใบฝรั่ง และมะกรูดดับกลิ่นขี้ยาง ขุนหาญวิทยาสรรค์
PJR265   การทำอาหารเป็ดจากเมล็ดยางพารา ขุนหาญวิทยาสรรค์
PJR266 ส่งแล้ว แบบจำลองการตัดสินใจของเกษตรกรในการจำหน่ายยางก้อนถ้วยให้กับโรงงานรับซื้อและนายหน้ามารับซื้อที่สวน ขุนหาญวิทยาสรรค์
PJR267   สายแขวนถ้วยยางพาราลดการรัดลำต้นของยางพารา ขุนหาญวิทยาสรรค์
PJR268 ส่งแล้ว สบู่จากกระเทียมดับกลิ่นเหม็นการแกะยางก้อนถ้วย ขุนหาญวิทยาสรรค์
PJR269   มีดกรีดยางสองหัว ขุนหาญวิทยาสรรค์
PJR270   การฟื้นฟูหน้ายางพาราที่ตายโดยน้ำหมักชีวภาพจาก…. ขุนหาญวิทยาสรรค์
PJR271 ส่งแล้ว การใช้สารสกัดจากหญ้าขนเร่งรากเพาะชำต้นยางพารา ขุนหาญวิทยาสรรค์
PJR272   ศึกษาผลจากการเพิ่มและขยายพื้นทีปลูกยาง ทดแทนการปลูกพืชไร่ดั้งเดิมกับการจัดการวิถีการเพาะปลูกของเกษตรกรในเขตเทือกเขาพนมดงรัก  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ ขุนหาญวิทยาสรรค์
PJR273 ส่งแล้ว ศึกษาภาวะสุขภาพนักเรียนที่ทำสวนยางพารา โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
อำขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ขุนหาญวิทยาสรรค์
PJR274 ส่งแล้ว การแก้ปัญหาเชื้อรา Ceratocystis fimbriata สาเหตุของโรคเปลือกเน่าในต้นยางพาราโดยวิถีชีวภาพด้วยน้ำหมักชีวภาพ Em ขุนหาญวิทยาสรรค์
PJR275 ส่งแล้ว อุปกรณ์ดักยุงอย่างง่าย ขุนหาญวิทยาสรรค์
PJR276 ส่งแล้ว ระดับเสียงของโหวดที่ทำจากวัสดุแทนขี้สูด(ชันโรง)จากผลิตภัณฑ์ยางพารา บึงโขงหลงวิทยาคม
PJR277 ส่งแล้ว วัสดุรองพื้นสนามตะกร้อจากผลิตภัณฑ์ยางพารา บึงโขงหลงวิทยาคม
PJR278 ส่งแล้ว โปงลางจากไม้ยางพารา บึงโขงหลงวิทยาคม
PJR279 ส่งแล้ว ผลของต้นผักก้านจองต่อความชื้นในดิน บึงโขงหลงวิทยาคม
PJR280 ส่งแล้ว พิณจากไม้ยางพารา บึงโขงหลงวิทยาคม
PJR281 ส่งแล้ว การป้องกันการกัดเซาะหน้าดินในสวนยางพาราบนพื้นที่ลาดเท บึงโขงหลงวิทยาคม
PJR282 ส่งแล้ว สวนยางพารากับความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนตำบลบึงโขงหลง บึงโขงหลงวิทยาคม
PJR283 ส่งแล้ว การเพาะเห็ดฟางด้วยอัตราส่วนของขี้เลื่อยยางพาราและอาหารเสริม จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
PJR284 ส่งแล้ว มีดกรีดยางรักษ์ไม้ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
PJR285 ส่งแล้ว การศึกษาเปรียบเทียบการเพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้าและเห็ดหูหนูจากขอนไม้ยางพาราและไม้ชนิดอื่นในท้องถิ่น เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
PJR286 ส่งแล้ว การศึกษาวิถีชีวิต(ใหม่) ของชาวสวนยางพาราจังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
PJR287 ส่งแล้ว การศึกษาการจับตัวของน้ำยางพาราด้วยกรดน้ำส้มจากกล้วยหมัก พิชัยรัตนาคาร
PJR288 ส่งแล้ว ยับยั้งการแข็งตัวของยางพาราด้วยสมุนไพรไทย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
Advertisements

แจ้งส่งข้อเสนอโครงการยุววิจัยยางพารา สกว.

บัดนี้ ทางผู้ประสานงานโครงการยุววิจัยยังพารา สกว. ได้ประเมินโครงการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว

ขอให้ทีมวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่แก้ไขที่ E-mail: trfrubber@gmail.com ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2555 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัย หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าร่วมรับทุน

หากพบข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อ คุณขวัญฤทัย วงษ์สวัสดิ์  โทรศัพท์ 074-287207, 081-5402587

***************************************

ผลประเมินข้อเสนอโครงงานยุววิจัยยางพาราปี 2555 : กลุ่มที่ 25 ไม้ยางพารา ( 6 เรื่อง )

กล่าวนำ

ไม้ยางพารา เป็นไม้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่ดี จนถูกเรียกว่า ไม้สักขาว  แต่ก็ไม่สามารถใช้แทนไม้เนื้อแข็งได้หมด

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควรเริ่มจาก “สมบัติ” ของไม้ เริ่มที่หลักการ  เช่น การทำพิณ และ โปงลาง  หลักการอะไรที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อไม้

การนำไม้ยางพารามาพัฒนาเป็นของเล่น สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ยังเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ระหว่าง “สมบัติไม้”  “รูปแบบสื่อ” และ “การเรียนรู้”

ไพโรจน์ คีรีรัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มอ.
9 สิงหาคม 2555

//////////////////////////////////

1. พิณจากไม้ยางพารา (PJR280)
ครูที่ปรึกษา นางสุทธิรัตน์ ศรีสงคราม
โรงเรียน บึงโขงหลงวิทยาคม จ.บึงกาฬ

วัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบระดับเสียงของพิณที่ทำจากไม้ขนุน  ไม้พะยุงและไม้ยางพารา

วิเคราะห์
ไม้ที่นำมาใช้ทำพิณจะเป็นไม้ขนุน ไม้ประดู่ ไม้ยูง

วิธีการ ศึกษาการทำพิณ ทดลองทำ วัดระดับเสียงและคุณภาพเสียง

ไม่มีเหตุผลหรือหลักฐานว่าไม้ยางพารามีคุณภาพดีกว่าไม้ที่ใช้เดิม  วิธีการทดลองมีรายละเอียดน้อย ไม่ได้ถูกออกแบบให้ได้ข้อมูลสำหรับอธิบาย  จึงดูคล้ายกับเป็นการทำแบบลองผิดลองถูก หรือทำแบบมีความรู้เดิม  การทำโครงงาน คือ การฝึกสร้างความรู้ใหม่ จากข้อมูลที่ถูกเก็บอย่างเป็นระบบ

สรุป  แนะนำให้ปรับปรุงข้อเสนอโครงงาน หรือเปลี่ยนไปทำเรื่องใหม่ ส่งฉบับแก้ไขภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555

////////////////////////////////////

2. โปงลางจากไม้ยางพารา (PJR278)
ครูที่ปรึกษา นางสุทธิรัตน์ ศรีสงคราม
โรงเรียน บึงโขงหลงวิทยาคม จ.บึงกาฬ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเปรียบเทียบระดับเสียงของโปงลางที่ทำจาก ไม้พยุงและไม้ยางพารา
2.เปรียบเทียบระดับเสียงของโปงลางที่มีลูกโปงลางทำจากไม้ยางที่มีอายุต่างกัน
3.เปรียบเทียบระดับเสียงของโปงลางที่มีลูกโปงลางไม้ยางพาราที่มีขนาดความหนาต่างกัน

วิเคราะห์
โครงงานนี้จะใช้ไม้ยางพาราทำโปงลางแทนไม้เนื้อแข็งที่หายาก

วิธีการ  ศึกษาการทำโปงลาง วัดระดับเสียงและคุณภาพเสียง (ไม่ได้บอกว่าใช้เครื่องมืออะไรวัด)

แนวคิดของโครงงานนี้ จะทดลองทำโปงลาง แตไม่เห็นการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  สำหรับใช้อธิบาย “ความรู้” จากการทำโปงลาง

สรุป  แนะนำให้ปรับปรุงข้อเสนอโครงงาน หรือเปลี่ยนไปทำเรื่องอื่น ส่งฉบับแก้ไขภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555

////////////////////////////////////

3. ไม้อัดจากขวดพลาสติกประสานน้ำยางพารา (PJR214)
ครูที่ปรึกษา นายสุวรรณ สุริยะป้อ
โรงเรียน ภูซางวิทยาคม จ.เชียงราย

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาวิธีการผลิตไม้อัดจากขวดพลาสติกโดยใช้น้ำยางพาราเป็นตัวประสาน

วิเคราะห์
โครงงานนี้สนใจจะทำไม้อัดจากขวดพลาสติก โดยใช้น้ำยางพาราเป็นตัวประสาน

วิธีการ  จะศึกษาการทำไม้อัดจากขวดพลาสติก โดยนำขวดพลาสติกมาบด (ไม่ได้บอกว่าจะบดละเอียดขนาดไหน )  นำมาผสมกับน้ำยางพารา  เทลงแม่พิมพ์ (ควรอัดด้วยความร้อนไม่ใช่อบ),  ศึกษาสมบัติเปรียบเทียบกับไม้อัด (น้ำหนัก, การซึมน้ำ, ความทนทานต่อแรงกด), และศึกษาต้นทุนการผลิต

คาดว่ามีความรู้พื้นฐานไม่พอ ในการทำแผ่นอัดจากขวดพลาสติก เสี่ยงต่อความไม่สำเร็จ ยังไม่เห็นประโยชน์จากกระดานอัดพลาสติก  ถ้าทำกระถางต้นไม่อาจจะดีกว่า

สรุป  แนะนำให้เปลี่ยนไปทำเรื่องอื่น ส่งข้อเสนอโครงงานใหม่ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555

////////////////////////////////////

4. การผลิตถ่านจากไม้ยางพารา และเปรียบเทียบกับถ่านจากไม้ชนิดอื่น ๆ (PJR156)
ครูที่ปรึกษา นางฉวีวรรณ ศิริวงค์
โรงเรียน แม่ต๋ำวิทยา จ.เชียงราย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการทำถ่านจากไม้ยางพารา
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของถ่านไม้ยางพารา ถ่านไม้มะขาม และถ่านไม้กระถิน

วิเคราะห์
โครงงานนี้จะทำถ่านไม้ยางพารา (ไม่ใช่ของใหม่ เพราะมีการทำถ่านไม้ยางพาราขาย)

วิธีการ ศึกษาวิธีการทำถ่าน ทดลองเผาถ่านไม้ยางพารา

สรุป  แนะนำให้เปลี่ยนไปทำเรื่องอื่น ส่งข้อเสนอโครงงานใหม่ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555

////////////////////////////////////

5. การศึกษาการดูดซับสีย้อม ด้วยถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากไม้ยางพารา (PJR039)
ครูที่ปรึกษา นางสาวหวานใจ โบบทอง
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จ.ชลบุรี

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างไม้ยางพารากับซิงค์คลอไรด์

วิเคราะห์
อุตสาหกรรมสิ่งทอพื้นบ้าน มีน้ำเสียจากสีย้อม โครงงานนี้จะศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับสีย้อมของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากยางพารา

วิธีการ เตรียมถ่านไม้ยางพารา หาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเตรียมถ่านกัมมันต์จากยางพารา โดยกระตุ้นด้วย ZnCl ในภาชนะดินเผาที่ถูกเผาที่อุณหภูมิ 600, 700, 800, 900 องซาเซลเซียส

งานส่วนใหญ่เป็นการทำถ่านกัมมันต์  ไม่ใช่ศึกษาการดูดซับสี   นอกจากนี้ชื่อเรื่องก็ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ไม่มีเหตุผลเลือกใช้ไม้ยางพาราผลิตถ่านกัมมันต์ที่สำคัญ  และวิธีการผลิตก็ไม่ถูกต้อง

สรุป  แนะนำให้เปลี่ยนไปทำเรื่องอื่น ส่งข้อเสนอโครงงานใหม่ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555

////////////////////////////////////

6. แผ่นชิ้นไม้อัดจากเปลือกของผลยางพารา (PJR037)

ครูที่ปรึกษา นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จ.เชียงราย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำเศษเหลือจากการเกษตรคือ เปลือกของผลยางพารา มาแปรรูปใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์
2. เพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับขยะที่เกิดขึ้นในสวนยางพารา
3. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกสวนยางพารา

วิเคราะห์
มีเศษเหลือทางการเกษตร เช่น เปลือกผลยางพาราจากการเพาะกล้ายาง (อยากทราบว่ามีปริมาณเท่าใด) จะมานำมาใช้ทำไม้อัด (ไม่มีเหตุผลบอกว่าเปลือกผลมีความเหมาะสม)

วิธีการ  ศึกษาความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของแผ่นไม้อัด  ศึกษาสมบัติของเปลือกผลยางพาพารา เตรียมวัสดุและรูปแบบเครื่องอัดไม้  เปรียบเทียบคุณภาพ

เขียนวิธีการทดลองมาไม่ชัดเจน แสดงว่ามีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอจะทำไม้อัดได้สำเร็จ

สรุป  แนะนำให้เปลี่ยนไปทำเรื่องอื่น ส่งข้อเสนอโครงงานใหม่ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555

////////////////////////////////////

ผลประเมินข้อเสนอโครงงานยุววิจัยยางพาราปี 2555 : กลุ่มที่ 27 นวัตกรรม ( 4 เรื่อง )

กล่าวนำ

นวัตกรรม เกิดขึ้นได้จากการยกระดับเทคโนโลยี (ความรู้ที่ใช้งานได้) ให้สูงขึ้น  โดยอาศัยความรู้พื้นฐานและหลักการ   การไม่เข้าใจ “หลักการ” จะผิดพลาดได้ง่าย

โครงงานสี่เรื่องไม่เหมือนกัน  แตกต่างกันทั้งความรู้พื้นฐาน หลักการ และจิตนาการ

ไพโรจน์ คีรีรัตน์
ภาควิช่วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 สิงหาคม 2555

////////////////////////////////////////////////////

1. การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากขี้เลื่อยยางพารา (PJR036) 
ครูที่ปรึกษา นายบัชชิรีน หัดจำนงค์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของขี้เลื่อยยางพารา
2. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส

วิเคราะห์
โครงงานนี้ จะใช้ขี้เลื่อยเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส ซึ่งมีสมบัติในการย่อยสลายเซลลูเลสไปเป็นน้ำตาลกลูโคส เพราะขี้เลื่อยเป็นแหล่งคาร์บอน (ไม่น่าจะดีกว่าวัสดุอื่น)

วิธีการ  (1) ศึกษาสมบัติกายภาพของขี้เลื่อย ได้แก่ เส้ยใย, N, P, K (เพื่อใช้ทำอะไร) (2) ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากการเลี้ยงเชื้อรา 2 สายพันธุ์ คือ Aspergillus oryzae และ Trichoderma sp. ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีขี้เลื่อยยางเป็นส่วนผสม (ควรแสดงข้อมูลว่าขี้เลื่อยเหมาะสม)  (3) วิเคราะห์ข้อมูล (ใช้ข้อมูลอะไรอธิบายผลการเลี้ยงเชื้อราแล้วได้เอนไซม์เซลลูเลส)

ไม่มีเหตุผลและหลักฐานสนับสนุนว่าควรเลี้ยงเชื้อด้วยขี้เลื่อยยางพารา   เส่ี่ยงต่อความไม่สำเร็จ

สรุป  แนะนำให้ปรับแก้ข้อเสนอโครงงาน ส่งฉบับแก้ไขภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

2. ดอกยางเพิ่มแรงยึดเกาะถนน (PJR146)
ครูที่ปรึกษา นายพงศ์ศักดิ์ เหล่าเจริญสุข
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี

วัตถุประสงค์
เพื่อลดต้นทุนการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ซึ่งมีราคาแพง โดยติดเทปดอกยางเพิ่มแรงยึดเกาะถนนบนเส้นยางเดิมที่ร่องยางตื้นหรือไม่มีร่องยางเลย ซึ่งสามารถยึดเกาะถนนในขณะฝนตก พื้นเปียกได้ดีกว่าล้อรถที่ร่องยางตื้นซึ่งไม่สามารถยึดเกาะถนนในขณะฝนตกพื้นเปียกได้เลย และเพื่อความปลอดภัยในขณะที่รถวิ่งบนพื้นถนนเปียกและลื่น เทปดอกยางเพิ่มแรงยึดเกาะถนนสามารถยึดเกาะถนนในขณะฝนตกได้ดี ทำให้ผู้ขับขี่มีความปลอดภัยสูงกว่าล้อรถที่ร่องยางตื้นซึ่งไม่สามารถยึดเกาะถนนได้เลย (เขียนวัตถุประสงค์ยาวเกินไป)

วิเคราะห์
โครงการนี้จะทำดอกยางรถยนต์ ในลักษณะเทปดอกยาง (แทนการหล่อดอก ไม่น่าจะแข็งแรงพอ)

วิธีการ ผสมยางธรรมชาติกับสารเคมีในเครื่องบด 2 ลูกกลิ้ง (จะใช้ที่ไหน ใช้สูตรอะไร) นำยางอัดในเบ้า ทดสอบความคงทนของยางล้อที่ติดเทปดอกยางด้วย Drum Tester (ไม่ทราบว่าจะไปใช้ที่ไหน)

โครงงานนี้นำเสนอแนวทางการทดลองกว้าง ๆ   คาดว่ายังขาดความรู้พื้นฐานอีกมาก เกินความสามารถของนักเรียน และไม่มีเครื่องมือสำหรับใช้ทดสอบ

สรุป  แนะนำให้เปลี่ยนไปทำเรื่องอื่น ส่งข้อเสนอโครงงานใหม่ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

3. การสำรวจและเปรียบเทียบระบบนิเวศในสวนยางพาราที่ใช้สารเคมีและไม่ใช้สารเคมีที่มีผลต่อวิถีชีวิตของชาวสวนยางพารา (PJR266)
ครูที่ปรึกษา นางสาวไสว อุ่นแก้ว
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงวิถีชีวิตและระบบนิเวศในสวนยางพาราที่ใช้สารเคมีและไม่ใช้สารเคมีว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพาราหรือไม่

วิเคราะห์
โครงงานนี้จะศึกษาระบบนิเวศและวิถีชีวิตของเกษตรชาวสวนยางพาราเปรียบเทียบระหว่างที่ใช้สารเคมีและไม่ใช้

วิธีการ สำรวจสวนยาง 20 ครัวเรือน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ที่ใช้สารเคมีและไม่ใช้ เก็บข้อมูลวิถีชีวิต ระบบนิเวศ (พืชและสัตว์)

แนวคิดของโครงงานนี้ไดความรู้ไม่มาก ส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องนี้อยู่แล้ว

สรุป  แนะนำให้เปลี่ยนไปทำเรื่องอื่น ส่งข้อเสนอโครงงานใหม่ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

4. มีดกรีดยางรักษ์ไม้  (PJR284) 
ครูที่ปรึกษา นางพัชรา  พงศ์มานะวุฒิ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนามีดกรีดยางที่ชาวสวนยางและคนขาดทักษะในการกรีดยางสามารถใช้ในการกรีดยางได้สะดวก ใช้ง่ายขึ้นและถนอมต้นยางให้สามารถกรีดยางได้นาน ต้นยางไม่เสียหาย

วิเคราะห์

ปัจจุบันผู้กรีดนิยมใช้มีดเจ๊ะบงในการกรีด แต่ต้องอาศัยความชำนาญในการบังคับให้พอดีไม่กินเนื้อไม้  โครงงานี้จะพัฒนามีดกรีดยางที่สามารถควบคุมไม่กินเนื้อไม้และกินเปลือกน้อย

วิธีการ (1) ศึกษาการควบคุมการกินเปลือกด้วยตัวแปร มุมเอียงของใบ (15, 30, 45 องศา) ช่องการเลื่อนของเปลือก, ความโค้งของด้าม (เกี่ยวข้องกันอย่างไร) (ไม่ได้บอกว่าจะทดลองกี่ครั้ง  ทดลองที่ไหน ใช้ต้นยางกี่ต้น)   (2) ศึกษาการควบคุมความลึกไม่ให้กินเนื้อไม้ด้วยตัวควบคุมระดับ (ไม่น่าเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับระยะการกินเนื้อไม้)   (3) ทดสอบประสิทธิภาพโดยให้เกษตกรใช้ สอบถามความคิดเห็น (ควรจะวัดข้อมูลจากรอยกรีดแทน)

โครงงานนี้ต่อยอดจากโครงงานเดิม  แต่ไม่ได้อ้างถึงความรู้เดิมที่มี ซึ่งไม่ถูกต้อง

แนวการทดลองขาดรายละเอียดของการเก็บข้อมูล จะทำให้ไม่สามารถสรุปความรู้ได้

ควรเพิ่มข้อมูลการทดลองของมีดกรีดรูปแบบต่าง ๆ  เพราะเป็นงานประดิษฐ์   การเปรียบเทียบ 2-3 รูปแบบ จะทำให้เชื่อว่าน่าจะได้รูปแบบที่ดีสุด ไม่ควรใช้เพียงรูปแบบเดียว

สรุป  แนะนำให้ปรับแก้ข้อเสนอโครงงาน และส่งฉบับแก้ไข ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

ผลประเมินข้อเสนอโครงงานยุววิจัยยางพาราปี 2555 : กลุ่มที่ 24 ใบยางพารา ( 4 เรื่อง )

กล่าวนำ

วัสดุในธรรมชาติต่างมีข้อดีและข้อด้อย ควรมองในภาพกว้างจึงจะเห็นครบและตัดสินใจไม่ผิด  เช่น การใช้ประโยชน์จากใบยาง ต้องพิจารณาถึงแรงงานในการเก็บรวบรวม การขนย้าย  คุณภาพที่สม่ำเสมอของใบ ปริมาณที่มีในสวน

การจะทำสิ่งใด จำเป็นต้องทำความเข้าใจกับ “หลักการ” ให้ชัดเจนก่อน  ไม่สามารถฝืนหลักการ ด้วยตรรกะหรือการเชื่อมโยง

ไพโรจน์  คีรีรัตน์
ภาควิช่วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 สิงหาคม 2555

////////////////////////////////////////////////////

1. การผลิตกระแสไฟฟ้าจากแบคทีเรียในน้ำหมักชีวภาพจากใบยางพารา (PJR028)
ครูที่ปรึกษา นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสามารถนำเอาเศษใบไม้แห้งที่เป็นสิ่งเหลือใช้จากการทำสวนยางมาทำประโยชน์ได้
2. เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายเรื่องของไฟฟ้าให้แก่ชาวสวนยาง
3. เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับพลังงานทดแทนในอนาคต

วิเคราะห์
ในการทำน้ำหมักชีวภาพ เซลล์ของจุลินทรีย์จะสร้างพลังงานจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ (ใช้ข้อมูล/หลักฐานอธิบายเพิ่ม  เข้าใจว่าแตกต่างจาก microbial fuel cell)

วิธีการ (1) ทำน้ำหมักชีภวาพจากใบยางพารา (เพราะมีใบยางเหลือ ไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่ดี) หมัก 3 เดือน  (2) ทดลองใช้กระบวนการ microbial fuel cell โดยนำน้ำหมักชีวภาพและน้ำกลั่นมาใส่บิกเกอร์ เชื่อมบีกเกอร์ทั้งสอง  วัดกระแสไฟ

แนวคิดและหลักการ ไม่น่าจะถูกต้อง

สรุป  แนะนำให้ทบทวนหลักการ หรือเปลี่ยนไปทำเรื่องอื่น ส่งข้อเสนอโครงงานเรื่องใหม่ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

2. การศึกษาประสิทธิภาพของสีย้อมผ้าไหมจากยางพารา ของจังหวัดกาฬสินธุ์ (PJR118)
ครูที่ปรึกษา นางณิชากร สงวนกลิ่น
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์

วัตถุประสงค์
การศึกษาประสิทธิภาพของสีย้อมผ้าไหมจากยางพารา ของจังหวัดกาฬสินธุ์

วิเคราะห์
ผ้าไหมใน จ.กาฬสินธุ์ นิยมมัดย้อมด้วยสีเคมี จึงสนใจจะใช้ใบยางพารามาสกัดเป็นสีย้อม (ใช้ข้อมูลเชิงวิชาการหรือหลักฐาน แสดงให้เห็นว่าใบยางพาราเหมาะทำสีย้อม)

วิธีการ ฟอกเส้นไหม ล้างไหม เตรียมสีย้อมจากใบยางพารา (อธิบายการทำตามขั้นตอน ไม่ใช่การให้ได้ข้อมูล)

แนวคิดของโครงงานนี้เสี่ยงเกินไป เพราะไม่มีหลักฐานว่าใบยางพาราเป็นสีย้อมได้

 สรุป   แนะนำให้ทบทวนหลักการหรือเปลี่ยนไปทำเรื่องอื่น ส่งข้อเสนอโครงงานใหม่ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

3. บรรจุภัณฑ์จากใบยางพารา (PJR124)
ครูที่ปรึกษา นายธวัชชัย สุวรรณวงศ์
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ของใบยางพารา
2. เพื่อศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์(ภาชนะ)จากใบยางพารา

วิเคราะห์
โครงงานนี้สนใจจะนำใบยางพารามาทำบรรจุภัณฑ์ (ไม่ได้บอกว่าใบยางพารามีสมบัติอะไรเด่น สำหรับการใช้งานลักษณะนี้)

วิธีการ นำใบยางพารามาต้ม แยกเส้นใย ผสมเส้นใยใบยางกับแป้งมันสำปะหลังแล้วขึ้นรูปเป็นถ้วย (ต้องใช้แม่พิมพ์และตัวอัดร้อน) ตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์

ใบยางมีเส้นใยไม่มาก ไม่มีเหตุผลอธิบายว่าทำไมต้องใช้เส้นใย แนวคิดการทำโครงงานนี้เสี่ยงเกินไป และคาดว่าได้ความรู้ใหม่น้อย

 สรุป   แนะนำให้ปรับปรุงข้อเสนอโครงงาน หรือเปลี่ยนไปทำเรื่องอื่น ส่งฉบับแก้ไขภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

4. ฝ้าเพดานใบยางพารา (PJR131)
ครูที่ปรึกษา นางจิตติมา ใจเครือ
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตฝ้าเพดานใบยางพาราที่มีประสิทธิภาพ

วิเคราะห์
ใบยางพารามีเส้นใยเหนียว จึงสนใจจะใช้ใบยางพาราเป็นส่วนผสมในการทำฝ้าเพดาน (ข้อมูลปริมาณเส้นใยจากใบยางพาราสำคัญ ต่อการตัดสินใจ)

วิธีการ ศึกษส่วนผสม (ใบยาง+ปูนพลาสเตอร์+เปลือกหอย+น้ำ) เทลงแม่พิมพ์  ทดสอบสมบัติ (น้ำหนัก, ความชื้น, การดูดซับน้ำ, ความแข็งแรง, ควาทนทาน, ความเป็นฉนวน)

แนวทางนี้ปูนพลาสเตอร์ผสมใบยาง  ใบยางมีเฉพาะบางช่วง ต้องนำมาแยกเส้นใย ซึ่งคงได้ไม่มาก  และไม่เหมาะสมนำมาใช้

 สรุป   แนะนำให้เปลี่ยนไปทำเรื่องอื่น ส่งข้เสนอโครงงานใหม่ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

ผลประเมินข้อเสนอโครงงานยุววิจัยยางพาราปี 2555 : กลุ่มที่ 29 ผลิตภัณฑ์จากเส้นใย ( 5 เรื่อง )

กล่าวนำ

การผสมเส้นใยกับยางพารา ต้องการความรู้อีกมากพอสมควร โดยเฉพาะการปรับปรุงคุณสมบัติให้เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่ใช้เพียงเอามาผสมกันโดยไม่มีหลักการ

การปรับปรุงคุณสมบัติของยางพาราให้เป็นตัวประสาน  หรือเป็นกาว ก็ต้องมีความรู้ด้านเคมีเป็นพื้นฐาน ไม่ใช้ใส่กรดให้จับแข็งตัวอย่างเดียว

การทำโครงงาน ใช้กระบวนการเดียวกับวิจัย คือ แต่ละกิจกรรมที่ทำต้องมีเป้าหมายว่าจะได้ความรู้อะไร แล้วจึงวางแผนเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง  มีหลายโครงงานที่มีจุดอ่อนในเรื่องนี้
ไพโรจน์ คีรีรัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มอ.
9 สิงหาคม 2555

////////////////////////////////////////////////////

1. การพัฒนาหนังเทียมจากยางพาราที่มีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติ (PJR009)
ครูที่ปรึกษา นายขุนทอง คล้ายทอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาหนังเทียมจากยางพาราที่มีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติและมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับหนังเทียมในปัจจุบัน

วิเคราะห์
โครงงานนี้จะพัฒนาหนังเทียมจากยางพาราที่มีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติ

วิธีการ (1) ผลิตเส้นใยธรรมชาติจากเปลือกทุเรียน, ชานอ้อย และเปลือกสับปะรด (ไม่ได้บอกว่าจะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง) (2) นำยางธรรมชาติ (NR) มาบดผสมสารเคมีด้วยเครื่องบดสองลูกกลิ้งผสมเส้นใยได้ 15 สูตร แล้วนำไปอัดขึ้นรูป (ได้แผ่นยางหรือแผ่นเส้นใย) ทดสอบ (ความทนต่อแรงดึง, การฉีกขาด, ความแข็ง และความหนานแน่น)

จะอธิบายสมบัติของหนังเทียมด้วยข้อมูลอะไร  ถ้าผลการทดลองนี้ได้แผ่นยางจะถือว่าเป็นหนังเทียมหรือไม่ ดังนั้นควรจะมีนิยามของหนังเทียมให้ชัดเจน  เช่น เป็นหนังใช้ทำกระเป๋าหรือรองเท้า

ไม่แน่ใจว่า แนวคิดและหลักการของโครงงานนี้ถูกต้อง

 สรุป   แนะนำให้ปรับแก้ข้อเสนอโครงงาน ส่งฉบับแก้ไขภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

2. วัสดุดูดกลืนเสียงจากพืชแห้งและยางพารา (PJR050)
ครูที่ปรึกษา นายภีมม์ ยศเทียม
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จังหวัดระยอง

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างและทดสอบประสิทธิภาพในการดูดกลืนเสียงของพืชแห้งและยางพารากับวัสดุดูดกลืนเสียง ที่ขายตามท้องตลาด

วิเคราะห์
โครงงานนี้จะพัฒนาวัสดุดูดกลืนเสียงจากเส้นใยและวัสดุพรุน โดยใช้ยางพาราเป็นตัวประสาน

วิธีการ (1) สร้างอุปกรณ์ทดสอบการดูดกลืนเสียง (จะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง) (2) นำวัสดุมาทดสอบสมบัติการดูดกลืนเสียง ได้แก่ ผักตบชวา ใบยาง เปลือกทุเรียน ก้านกล้วย ลูกสับปะรด ขี้กบ กาบมะพร้าว แกลบ และไม้ระกำ (เราควรมีวิธีเลือกวัสดุที่เหมาะสมจากหลักการดูดกลืนเสียงไม่ใช่เลือกมาหมด)  (3) เลือกวัสดุที่ดูดกลืนเสียงได้ดีในช่วงความถี่กว้างผสมกาวอัดขึ้นรูป ทาด้านหลังด้วยยางพารา (ทำไมต้องใช้ยางพารา) แล้วทดสอบการดูดกลืนเสียง

การทำวัสดุดูดกลืนเสียง ต้องมีเป้ามหายว่าจะใช้ที่ไหน หรือจะทำขายแบ่งกับที่ขายในท้องตลาด ก็ต้องมีข้อมูลมาเปรียบเทียบ

ยังไม่เห็นประโยชน์ของการใช้น้ำยาง  และจะใช้สมบัติอะไร ที่ทำให้ดูดกลืนเสียงได้ดี  เพื่อเป็นแนวทางในการใช้เตรียมวัสดุ

 สรุป   แนะนำให้ปรับแก้ข้อเสนอโครงงาน และส่งฉบับแก้ไขภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

3. ฟองน้ำยางพาราผสมไฟเบอร์จากก้านใยบัว (PJR078)
ครูที่ปรึกษา นายพงศ์ศักดิ์ เหล่าเจริญสุข
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตฟองน้ำรองนั่งจากยางพาราผสมไฟเบอร์จากก้านใยบัว

วิเคราะห์
จะทำฟองน้ำสำหรับรองนั่งจากก้านใยบัว เพื่อรับแรงกระแทก (น่าจะเป็นแรงกด) และยืดหยุ่น

วิธีการ  ตีน้ำยางจนเป็นฟอง เติมสารเคมีแล้วผสมเส้นใยบัว เทลงเบ้าพิมพ์ ล้างน้ำและอบแห้งที่ 80 องศาเซลเซียส บันทึกความหนาแน่น (ควรเก็บข้อมูลที่เราต้องการสมบัติ คือ แรงกดและความยืดหยุ่น)

แนวการดำเนินงานเป็นการทดลองทำ ไม่ใช่เพื่อให้ได้สูตรที่เหมาะสม

เบาะฟองน้ำ (มีขาย) มีสมบัติแตกต่างจากเบาะเส้นใย (ไม่ผสมยาง)  ไม่เห็นความได้เปรียบจากการนำวัสดุทั้งสองมาผสมกัน  เพราะจะทำให้สมบัตินิ่มของฟองน้ำลดลง   คาดว่าไม่ได้ความรู้ใหม่

 สรุป   แนะนำให้ปรับแก้ข้อเสนอโครงงาน และส่งฉบับแก้ไขภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

4. อัตราส่วนของน้ำยางพาราที่มีผลต่อคุณภาพของกระดาษจากเส้นใยกล้วย (PJR210)
ครูที่ปรึกษา นางสาวประริชาติ สิทธิสาร
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพของกระดาษจากเส้นใยกล้วยให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการใช้งานมากขึ้นและเป็นแนวทางในการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์

วิเคราะห์
โครงงานนี้ จะใช้ยางพาราเพิ่มคุณภาพให้กับกระดาษจากเส้นใยกล้วย เพราะโครงงานเดิมทำกระดาษออกมายังมีคุณภาพไม่ดี

วิธีการ จะทำกระดาษจากเส้นใยกล้วย (จะเก็บข้อมูลอะไร) ผสมกับน้ำยางข้น 60% และเติมกรด (แสดงว่าจะทำยางแผ่ผสมเส้นใยกล้วย) ทดสอบคุณภาพของกระดาษ 3 สูตร (น้ำหมัก, ความเหนียม, ความทึบแสง และการซึมน้ำ

แนวคิดในการเพิ่มคุณภาพไม่ถูกต้อง เพราะเส้นใยกล้วยมีสมบัติไม่ดีพอ การพยายามปรับปรุงคุณภาพ ยิ่งทำให้ต้นทุนสูง

โครงงานนี้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ยางพาราเป็นกาวหรือตัวประสานไม่พอ

 สรุป   แนะนำให้เปลี่ยนไปทำเรื่องอื่น ส่งฉบับแก้ไขภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

5. หนังเทียมจากยางพาราและเส้นใยปาล์ม (PJR263)
ครูที่ปรึกษา นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จังหวัดสตูล

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อศึกษาอัตราส่วนระหว่างปาล์มกับน้ำยางพาราที่เหมาะสมในการผลิตหนังเทียม
2.  เพื่อศึกษาคุณภาพของหนังเทียมที่ได้จากเปลือกปาล์มและน้ำยางพารา

วิเคราะห์
โครงงานนี้จะทำหนังเทียมจากเส้นใยปาล์มและน้ำยางพารา

วิธีการ สกัดเส้นใยปาล์ม (จะเก็บข้อมูลอะไร)  ทดลองทำหนังเทียมจากเส้นใยปาล์มด้วยน้ำยางข้นและกรด (น่าจะได้ยางแผ่นผสมเส้นใย หรือแผ่นเส้นใยปาล์ม)  ทดสอบสมบัติ (การพัน, การซึมน้ำ และการคืนตัว)

แนะนำสืบค้นข้อมูลสมบัติของหนังเทียมเพิ่ม

การใช้ประโยชน์การผลิตจากใยปาล์มและยางพารา น่าจะทำให้ราคาสูงขึ้นไม่เหมาะสม เข้าใจว่ายังมีความรู้พื้นฐานไม่พอ

 สรุป   แนะนำให้ปรับแก้ข้อเสนอโครงงานหรือเปลี่ยนไปทำเรื่องอื่น ส่งฉบับแก้ไขภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

ผลประเมินข้อเสนอโครงงานยุววิจัยยางพาราปี 2555 : กลุ่มที่ 33 ผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง ( 15 เรื่อง )

กล่าวนำ

โครงงานสำหรับนักเรียน เป็นเรื่องที่ท้าทายครู  เพราะด้วยกระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบัน  เน้นการจำ  ทำตามผู้ใหญ่ (ผู้อื่น)  จนนักเรียนขาดอัตลักษณ์  ไม่มีความมั่นใจ รวมทั้งไม่มีเหตุผล ที่ใช้ในการตัดสินใจหรือวางแผนทำงาน

จากข้อเสนอโครงงานเกือบ 290 เรื่องที่ได้รับ  สะท้อนให้เห็นว่า ลูกหลานของเราจำนวนมากพยายามคิดใหม่ แต่ขาดเหตุผล และไม่สนใจหลักการหรือทฤษฎี  อันนี้อัตรายมากต่อการดำรงชีพในอนาคต

เด็กของเราอีกส่วนหนึ่ง ชอบลอกเลียนแบบ จนไม่รู้ว่าตัวเองทำได้หรือไม่  ทำแล้วได้อะไรใหม่  กลุ่มนี้มีโอกาสพัฒนา

ทีเหลือจะเป็นกลุ่มที่พร้อมเปลี่ยนแปลง มีหลักการเห็นเส้นให้เดินทางไปในทิศที่ถูกต้อง

การมีเหตุผล เป็นหัวใจสำคัญและเป็นห่วงหนึ่ง ในหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่คนไทยทุกคนต้องมี ไม่เช่นนั้นประเทศไทยคงไปไม่รอด

ไพโรจน์ คีรีรัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มอ.
13 สิงหาคม 2555

////////////////////////////////////////////////////

1. การศึกษาการใช้น้ำยางพาราเป็นตัวประสานเศษขยะ (PJR004)
ครูที่ปรึกษา นายสุรเชษฐ อนุมาตร์
โรงเรียนสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำยางพารากับขยะในการยึดติดกัน

วิเคราะห์
การเผาขยะทำให้เกิดมลพิษในอากาศ จึงสนใจนำน้ำยางพาราเป็นตัประสาน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์  เช่น ปูถนน

วิธีการ   ย่อยขยะ   เตรียมแม่พิมพ์ (ไม่มีรายละเอียด)  เตรียมส่วนผสม น้ำยางพารา : ขยะ สัดส่วน 1:0.1, 0.2, … อัดขึ้นรูป  แล้วอบ 3 วัน   ทดสอบสมบัติ (การกะแทก, การบวมน้ำ)

กรอบแนวคิดไม่ชัดเจน    วิธีการทดลองมีเนื้อหาน้อย ไม่เห็นว่าจะได้แผ่นปูพื้นอย่างไร

 สรุป   แนะนำให้เปลี่ยนไปทำเรื่องอื่น  ส่งข้อเสนอโครงงานใหม่ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

2. การพัฒนาวัสดุกันการกระแทกจากยางฟองน้ำโดยการวัลคาไนซ์ด้วยไมโครเวฟ (PJR022)
ครูที่ปรึกษา นายขุนทอง คล้ายทอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับพลังงานที่เหมาะสมในการวัลคาไนซ์ด้วยไมโครเวฟ
2. เพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการวัลคาไนซ์ด้วยไมโครเวฟ
3. เพื่อศึกษาปริมาณของการเติมสารก่อฟอง (โพแทสเซียมโอลีเอต) ต่อคุณสมบัติวัสดุกันการกระแทกจากยางฟองน้ำ
4. เพื่อศึกษาปริมาณของการเติมสารตัวเติม (แคลเซียมคาร์บอเนต) ต่อคุณสมบัติวัสดุกันการกระแทกจากยาง
ฟองน้ำ
5. เปรียบเทียบสมบัติการป้องกันแรงกระแทกระหว่างยางฟองน้ำกับโฟมสังเคราะห์พอลีสไตรีนที่แตกต่างกัน

วิเคราะห์
ใช้ความร้อนในการการวัลคาไนซ์ จากไอน้ำ น้ำร้อน หรือไมโครเวฟ  จึงสนใจจะพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากโฟมยาพารา

วิธีการ  (1) ศึกษาระดับพลังงานและระยะเวลาที่เหมาะสมในการวัลคาไนซ์ด้วยไมโครเวฟ  (ใช้สูตรศูนย์วิจัยยางสงขลา)  ที่ระดับพลังงาน 350, 450, 550, 650, 750 วัตต์   (2) ศึกษาปริมาณของสารตัวเติม (แคลเซียมคาร์บอเนต)   (3) ทดสอบคุณสมบัติ (ความหนาแน่น, การทนแรงกด, การคืนรูป, เปอร์เซ็นต์การหดตัว, แรงกระแทก)  เปรียบเทียบกับโฟมสังเคราะห์พอลิสสไตรีน

โรงเรียนไม่มีเครื่องมือพร้อมสำหรับการขึ้นรูปโฟมและทดสอบ จำทำงานวิจัยนี้ได้อย่างไร เพราะงบประมาณคงไม่พอ

แนวทางการทดลอง ไม่ทำให้ได้ “วัสดุกันกระแทก” ที่มีคุณภาพ  เป็นการศึกษาผลของสารเคมีมากกว่าตัวโฟม  การใช้ไมโครเวฟก็เป็นความรู้อีกชุดหนึ่งที่ยังไม่แน่ว่าจะทไให้ได้โฟมที่มีคุณภาพได้ เพราะไม่สามารถทำให้ชิ้นโฟมมีความร้อนสม่ำเสมอได้ ใช้วิธีนึ่งจะง่ายกว่า

 สรุป    แนะนำให้ทบทวนแนวทางการพัฒนาโฟม  ส่งที่แก้ไขภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

3. เบาะยางพาราเพื่อสุขภาพ (PJR029)
ครูที่ปรึกษา นางสาวจุไรรัตน์ สุริยงค์
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการพัฒนาเบาะยางพาราเพื่อสุขภาพและสามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและเป็นการส่งเสริมการเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรปลูกยางพารา

วิเคราะห์
กลุ่มอาชีพหัตกรรม อ.หาดง จ.เชียงใหม่  มีอาการปวดหลัง ปวดเอว  จึงสนใจจะพัฒนาเบาะยางพาราเพื่อสุขภาพ

วิธีการ (1) ศึกษาความต้องการเบาะยางพารา (ใช้แบบสอบถาม)  (2) ศึกษาการผลิตเบาะยางพารา ด้วยเบ้าปูนปลาสเตอร์  กวนน้ำยางผสมสารเคมี (กวน 30 รอบต่อนาที 1-2 ชม.) เทใส่เบ้า แล้วนำไปอบในตู้อบ 70 องศาเซลเซียส  1 ชั่วโมง แกะเบาะออกจากเบ้า แช่น้ำอุ่น อุณหภูมิ70 องศาเซลเซียส 10 นาที แล้วอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสจนแห้ง ทดลองสมบัติ (การยุบตัว ความแข็ง ความสม่ำเสมอ)  (3) ศึกษาความพอใจในการใช้ (ใช้แบบสอบถาม)  (4) ศึกษาต้นทุน

การพัฒนาเบาะรองนั่งเพื่อสุขภาพ ต้องมีความรู้พื้นฐานของท่านั่งและสมบัติเบาะที่ต้องการ ถ้าเบาะอะไรก็ได้ ไปซื้อมาใช้จะสะดวกกว่า

ความรู้เรื่องการขึ้นรูปโฟมยางมีหมดแล้วไม่ใช่ของใหม่  แต่เป็นการนำความรู้เดิมมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาปวดหลัง  ต้องสืบค้นข้อมูลทางกายภาพเพื่อออกแบบเบาะรองนั่ง  โครงงานนี้จะเป็นการพัฒนารูปร่างและสูตรโฟมยาง โดยใช้ผลทดลองนั่งจริง วัดเปรียบเทียบท่านั่งกับเบาะที่มีขายในท้องตลาด

 สรุป   แนะนำให้ปรับแก้ข้อเสนอโครงงาน  ส่งฉบับแก้ไขภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

4. แผ่นซับฝุ่นจากยางพารา (PJR048)
ครูที่ปรึกษา อาจารย์ นูรมา หามะ
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการทำแผ่นซับฝุ่นจากยางพารา

วิเคราะห์
การใช้ไม้ขนไก่ปัดฝุ่น ทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย จึงสนใจจะผลิตแผ่นซับฝุ่นที่มีกลิ่นหอมและทำความสะอาดได้

วิธีการ (1) นำน้ำยางพาราผสมกับสารที่ช่วยจับฝุ่น (สารอะไร)  สารไม่ให้ขึ้นรา ในอัตราส่วน 1:1:0.5:0.5   ผสมน้ำกรดฟอร์มิค (แสดงว่าทำยางแผ่นดิบ)  ใส่ในตะกง  รีดเป็นแผ่น ล้างน้ำสะอาด ผึ่งลม หรือรมควัน (มีกลิ่นเหม็น)   (2) เปรียบเทียบการใช้กับไม้ขนไก่ด้วยสายตา (ไม่น่าเชื่อถือ)

กรอบแนวคิดไม่ถูกต้อง เพราะใช้ฐานความรู้ยางแผ่นดิบ ไม่ใช่เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จับฝุ่น

 สรุป   แนะนำให้เปลี่ยนไปทำเรื่องอื่น  ส่งข้อเสนอโครงงานใหม่ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

5. แจกันจากน้ำยางธรรมชาติ (PJR059)
ครูที่ปรึกษา อาจารย์ฟาตูมะห์ ยิงทา
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดยะลา

วัตถุประสงค์
เพื่อลดปัญหาการกันกระแทกของแจกันจากการขนส่ง

วิเคราะห์
มีการใช้แจกันดินเผากันมาก  จึงสนใจจะทำแจกันยืดหยุ่นที่น้ำยางธรรมชาติาเป็นส่วนผสม (หน้าที่ของแจกันแข็งแรงรองรับการใส่ของ ไม่เกี่ยวกับสมบัติยืดหยุ่น)

วิธีการ  นำดินเหนียว ปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์  ผสมกับน้ำยาง หาอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด (ไม่ได้บอกอัตราส่วน)  นำมาขึ้นรูป  อบที่อุณหภูมิ 105 องศษเซลเซียส   ทดสอบสมบัติความยืดหยุ่น วิเคราะห์ผล

กรอบแนวคิดไม่ถูกต้อง ของเดิมก็ดีอยู่แล้ว การผสมน้ำยางยิ่งทำให้ราคาสูงขึ้น และไม่สามารถทำให้ดินสุกได้ เพราะต้องเผาที่อุณหภูมิสูง

 สรุป   แนะนำให้เปลี่ยนไปทำเรื่องอื่น  ส่งข้อเสนอโครงงานเรื่องใหม่ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

6. กาวดักแมลงวันจากยางพารา (PJR065)
ครูที่ปรึกษา นางสาวอัญชลี ดวงขยาย
โรงเรียนภูซางวิทยาคม จังหวัดพะเยา

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกาวดักแมลงวันที่ทำจากน้ำยางพารา+น้ำมันพืชที่ใช้แล้ว+แอมโมเนีย กับกาวดักแมลง

วิเคราะห์
ในพื้นที่อ.ภูซาง มีแมลงวันมาก  ชาวบ้านจะใช้กาวดักซึ่งมีราคาแพง จึงสนใจนจะใช้น้ำยางพาราทำกาวดักแมลงวัน

วิธีการ  เตรียมสูตรน้ำยางพารา /ยางขนุน + น้ำมันพืช + แอมโมเนีย (ทำไมต้องมีแอมโมเนียด้วย)   อัตราส่วน  500 : 200 : 100   ทดสอบด้วยการดักแมลงวัน สังเกตจำนวนแมลงวันที่ติดกาว (ข้อมูลนี้บอกอะไร)

จะทำกาวดักแมลงวัน ต้องมีข้อมูลสมบัติของคู่แข่ง กาวที่ขายในท้องตลาด และราคา  จึงจะมาออกแบบการทำโครงงาน เพื่อให้ได้กาวที่ดีกว่า ถูกกว่า อย่างไร โดยใช้ข้อมูลอะไรมาอธิบาย  ความรู้พื้นฐานโดยเฉพาะสูตรทำกาวเป็นหัวใจหลักของโครงงานี้ ไม่ใช่จะลองสูตรอะไรก็ได้ จะใช้ยางอะไรก้ได้

 สรุป    แนะนำให้ปรับแก้ข้อเสนอโครงงาน  ส่งฉบับแก้ไขภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

7. ศึกษาการผลิตสื่อการเรียนรู้วิชาชีววิทยาด้วยน้ำยางพารา (PJR112)
ครูที่ปรึกษา นางณัฐธีราทิพย์ ชินอ่อน
โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตสื่อการเรียนรู้วิชาชีววิทยาด้วยน้ำยางพารา

วิเคราะห์
สื่อการเรียนรู้ส่วนใหญ่ซื้อมา พบว่าราคาค่อนข้างแพง (ทำเองอาจแพงกว่าเพราะทำน้อย)  จึงสนใจจะทำสื่อการเรียนรู้จากน้ำยางพารา เพื่อใช้ในวิชาชีวววิทยา

วิธีการ (1) สำรวจสื่อการเรียนรู้ชีววิทยา (คงไม่ได้ข้อมูล เพราะผู้สอนจึงจะทราบว่าจะใช้สื่ออะไร)    (2) จัดทำสื่อการเรียนรู้ ทดลองผลิตสื่อ ตรวจสอบชิ้นงาน ปรับปรุง วิเคราะห์ข้อมูล (จะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง)

การทำสื่อเรียนรู้ต้องกำหนดเป้าหมายก่อนว่า จะทำจากยางอะไร (ฟองน้ำ หรือหล่อขึ้นรูป)  ลักษณะที่จำเป็นสำหรับใช้งานจะถูกนำมาใช้กำหนดสมบัติ และสูตรการทำ เพราะต้องผสมสารเคมีให้ได้ยางตามสมบัติที่กำหนด    ผลการใช้สอนและความพอใจของผู้ใช้ เป็นข้อมูลที่ใช้อธิบายสื่อที่ทำ

 สรุป   แนะนำให้ปรับแก้ข้อเสนอโครงงานหรือเปลี่ยนไปทำเรื่องอื่น  ส่งฉบับแก้ไขภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

8. ประดิษฐ์สนับแข้งฟุตบอลจากยางพารา ( PJR130)
ครูที่ปรึกษา นายพิทักษ์ วรสาร
โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์
เพื่อทดลองประดิษฐ์สนับแข้งให้นักกีฬาฟุตบอลจากน้ำยางพารา

วิเคราะห์
การแข่งขันฟุตบอลต้องใช้สนับแข้ง  จึงสนใจประดิษฐ์สนับแข้งจากยางพารา

วิธีการ  ออกแบบสนับแข้งในขนาดและรูปต่าง ๆ   ทำแม่พิมพ์  นทำสนับแข้ง แลทดลองกับนักกีฬาฟุตบอล บันทึกผล (เก็บข้อมูลอะไร)

การทำเรื่องนี้ ต้องมีความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยียาง มีสูตรการสมสารเคมีกับยาง  โครงงานี้เเขียนวิธีการมาน้อยมาก คาดว่าคงทำไม่สำเร็จเพราะความรู้และข้อมูลมีไม่เพียงพอ

 สรุป   แนะนำให้เปลี่ยนไปทำเรื่องอื่น  ส่งข้อเสนอโครงงานใหม่ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

9. แผ่นรองเท้าจากยางธรรมชาติ (PJR192)
ครูที่ปรึกษา นางกุลวรา เต็มรัตน์
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัด –

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำแผ่นรองเท้าจากยางธรรมชาติให้มีความยืดหยุ่น กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และช่วยในการไหลเวียน
ของเลือดบริเวณเท้าได้ดี

วิเคราะห์
แผ่นรองเท้ามีกลิ่น (แก้ได้ด้วยการซักกับสบู่)  ถ่านไม้ไผ่มีสมบัติดูดกลิ่น (ในพื้นที่มีถ่านชนิดนี้ปริมาณเพียงพอใช้หรือไม่)    จึงสนใจจะทำแผ่นรองเท้าจากยางพารา

วิธีการ (1) เตรียมผงถ่านไม้ไผ่บดจนละเอียด แช่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์  นำไปต้ม แล้ววนำไปบด  (2) ผสมยางกับสารคมีและผงถ่านไม้ไผ  4 สูตร บดยางด้วยเครื่องบดสองลูกกลิ้ง (3) เตรียมยางคอมปาวด์ อัดขึ้นรูปแผ่นรองเท้า ทดสอบคุณสมบัติ (ระยะยืด, ความแข็งแรง, สัณฐานวิทยา)

แผ่นรองเท้าที่ขาย คือ คู่แข่ง  ต้องมีเป้าหมายใช้เปรียบเทียบ แนวทางที่เสนอมายังไม่เห็นว่าจะได้เปรีบยคู่แข็งอย่างไร  และไม่แน่ใจว่าจะได้แผ่นรองเท้าที่มีคุณภาพตามต้องการ

 สรุป   แนะนำให้แก้ไขข้อเสนอโครงงาน หรือเปลี่ยนไปทำเรื่องอืน  ส่งฉบับแก้ไขภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

10. หมวกกันน็อคจากยางพารา (PJR202)
ครูที่ปรึกษา นางสาวฟาตูม๊ะ ยิงทา
โรงเรียนเดชะปัตตนยานูกูล จังหวัดยะลา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาวิธีการทำหมวกกันน็อคจากน้ำยางพารา
2.เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของหมวกกันน็อคในด้านต่างๆ

วิเคราะห์
หมวกกันน็อคจากยางพารามีประสิทธิภาพดีกว่าหมวกกันน็อคตามท้องตลาด (รู้ได้อย่างไรว่าดีกว่า ) จึงสนใจจะทำแผ่นรองภายในจากโฟมยาง

วิธีการ (1) ผลิตหมวกกันน็อค นำหมวกมาแกะโฟมข้างในออก นำน้ำยางผสมแอมโมเนียในอัตราสว่นต่าง ๆ (สสมแอมโมเนียด้วยเหตุผลอะไร เพราะออแมโมเนี้ยทำหน้าที่รักษาสภาพน้ำยางพารา   เทใส่หมวกกันน็อค ทิ้งไว้ให้แห้ง (2) ทดสอบประสิทธิภาพ โดยการปลอยลงจากทีสุด 1.38, 1.84  เมตร เพื่อทดสอบการดูดกลืนแรงกระแทก ทิ้งเหล็กแหลงลงมากระทบหมวก (มีมาตรฐานการทดสองหรือไม่)  ระยะ 3 เมตร  เพื่อทดสอบแรงทะลุทะลวง

วิธีการไม่นำไปสู่ก่ารได้โฟมยาง แต่จะได้แผ่นยางดิบแทน  คาดว่ามีพื้นฐานความรู้ด้านยางพาราไม่พอ

สรุป   แนะนำให้เปลี่ยนไปทำเรื่องอื่น  ส่งข้อเสนอโครงงานใหม่ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 

/////////////////////////////////////////

11.การผลิตถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางพารา (PJR217)
ครูที่ปรึกษา นางสาววิลาวรรณ คนึงคิด
โรงเรียนภูซางวิทยาคม จังหวัดพะเยา

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการผลิตถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางพารา

วิเคราะห์
โครงงานนี้ จะทำถุงมือผ้าเคลือบยางพารา เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา

วิธีการ (1) ศึกษาการทำถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางพาราแบบจุ่มเป็นแผ่นเรียบ  ด้วยสูตรน้ำยางผสมสารเคมี  นำถุงมือผ้ามาจุ่มน้ำยางสูตรที่เตีรียม   อบที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส 50 นาที   (2) ศึกษาการทำถุงมือผ้าเคลือยน้ำยางพาราแบบมีลวดลาย   (3) ทดสอบสมบัติ (ความลื่น การป้องกันวัสดุแหลมคม การทนต่อแรงเสียสี การทนต่อความร้อน การทนต่อแรงฉีกขาด)    (4) คำนวณต้นทุน และทดลองใช้จริง  สอบถามความพึงพอใจ

โครงงานนี้ต้องมีความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยียาง  มีการศึกษาสูตรน้ำยางที่เหมาะสม โดยการเปลี่ยนแปลงสารเคมี  ไม่แน่ใจในข้อมูลที่เก็บ จะนำไม่สู่การได้ถุงมีผ้าเคลือยน้ำยางที่ต้องการ

 สรุป   แนะนำให้ปรับแก้ข้อเสนอโครงงาน  ส่งฉบับแก้ไขภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

12. การผลิตแผ่นโฟมยางจากน้ำยางพารา (PJR220)
ครูที่ปรึกษา นางกนกวรรณ แสงศรีจันทร์
โรงเรียนภูซางวิทยาคม จังหวัดพะเยา

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาวิธีการผลิตแผ่นโฟมยางจากน้ำยางสดและน้ำยางข้น

วิเคราะห์
จากโครงงานเดิมปี 2554 สามารถผลิตสื่อการสอนโดยใช้เบ้าหล่อ และน้ำยางพรีวัลคาไนซ์ จึงสนใจทำโฟมจากน้ำยาง เพื่อการตกแต่งและประดับ ในห้องเรียน

วิธีการ (1) ศึกษาวิธีการผลิตและทดลองทำแผ่นโฟมยาง จากน้ำยางสดและน้ำยางข้น ตามวิธีปกติ (ความรู้ใหม่ คือ อะไร)    (2) ทดสอบสมบัติของแผ่นโฟมยาง (การขยายตัวและความหนาแน่น, การยุบตัวจากแรงกด, ความแย็ง, ความต้านแรงดึงและความยาวที่ฉีกขาด) จะนำไปใช้อธิบายอะไร

โฟมยางฟองน้ำ (หนัก แพง ไม่แข็ง)  จะแตกต่างจาก โฟมพลาสติก (หนัก ราคาถูก แข็ง) จึงคิดว่าไม่สามารถใช้โฟมยางแทนได้ บนเงื่อนไขราคาถูก

 สรุป   แนะนำให้ปรับแก้ไข  และส่งฉบับแก้ไขภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

13. อุปกรณ์เสริมความงามยกกระชับใบหน้าด้วยผลิตภัณฑ์หน้ากากยางพารา (PJR249)
ครูที่ปรึกษา นางสาวมนต์รวี บรรจงจิตต์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จังหวัดระยอง

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาอัตราส่วนในการใช้น้ำยางพารากับสารเคมีในการทำหน้ากากยกกระชับใบหน้า
2. ศึกษาประสิทธิภาพในการทำงานของหน้ากากยกกระชับใบหน้า

วิเคราะห์
การใช้ชีวิตเร่งรีบ และเครียด ทำใก้ใบหน้าเหี่ยวเร็ว  จึงสนใจจะทำหน้ากากเพื่อให้กล้ามเนื้อหน้ากระชับ (มีข้อมูลเชิงวิชาการสนับสนุนหรือไม่)

วิธีการ  (1)  ศึกษาอัตราส่วนของน้ำยางพารากับสารเคมี ที่แตกต่างกัน 3 สูตร ในการทำหน้ากาก  (2) ศึกษาสมบัติของหน้ากกาก(ลักษณะเนื้อยางพารา, ความยืดหยุ่น, ความร้อน, ความเหนียว)  ทดสอบผลการใช้งาน  (ทดสอบก่อนใช้และหลังใช้) (3) สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ (ใช้ 1 เดือน จำนวน 10 คน อายุ 30 ปีขึ้นไป)

การจะทำโครงงานนี้ ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานของการยกกระชับกล้ามเนื้อ (คล้ายกับการออกกำลังกล้ามเนื้อ)  ไม่แน่ใจว่าสวมหน้ากากแล้วจะได้สมบัติที่ต้องการ  การมีหน้ากากกคลุมที่ผิวยิ่งจะทำให้ร้อน อาจเร่งความเหี่ยวของใบหน้าก็ได้

การออกกำลังกาย การทานอาหารเหมาะสม การทำสมาธิและฝึกคิดเชิงบวก จะแก้ปัญหาหน้าเหี่ยวได้ระดับหนึ่ง บางคนก็ใช้สมุนไพรว่านหางจระเข้  จึงควรเปรียบเทียบกับวิธีต่าง ๆ ไม่ใช้ศึกษาเฉพาะการใช้หน้ากาก

 สรุป   แนะนำให้เปลี่ยนไปทำเรื่ออื่น เนื่องจากกรอบแนวคิดไม่ชัดเจน   ส่งข้อเสนอโครงงานใหม่ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

14. ระดับเสียงของโหวดที่ทำจากวัสดุแทนขี้สูด(ชันโรง)จากผลิตภัณฑ์ยางพารา (PJR276)
ครูที่ปรึกษา นางสุทธิรัตน์ ศรีสงคราม
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับเสียงของโหวดที่ทำจากขี้สูดธรรมชาติและวัสดุที่ได้จากผลิตภัณฑ์ยางพารา

วิเคราะห์
โหวตเป็นเครื่องดนตรีทางภาคอิสาน  ทำจากไม้กู่แคน  ทำให้เกิดเสียงโดยการไหลของลม ไม่มีลิ้นเสียง   ใช้ขี้สูด (ชันโรง) ปั้นเป็นก้อน ใส่ในรูลูกโหวด และปรับตำแหน่งให้เหมาะสมตามความต้องการของระดับเสียง  ขี้สูดได้จากขี้ของแมลงชันโรงที่ปล่อยออกมาเพื่อนำไปสร้างรัง    จึงสนใจทำขี้สูดเทียมจากยางพาราเพราะขี้สูดมีราคาแพง (ใช้ไม่มาก ก็น่าจะยอมรับได้)

วิธีการ  (1) พัฒนาขี้สูดเทียม ผสมน้ำยางพารากับเปลือกของต้นบง (ยางบง) ผสมกับกรดอินทรีย์จากพืช  (ได้ยางผสมเปลือก )  สามารถปั้นเป็นก้อนได้ [จะได้ข้อมูลอะไร]    (2) วัดระดับเสียงและคุณภาพเสียง โดยใช้เครื่องวัดความถี่เสียง บันทึกค่าความถี่ที่ได้จากโน้ตแต่ละตัว [จะได้ข้อมูลความถี่เสียง]

กรอบแนวคิด เป็นการลองทำ ไม่มีหลักฐานที่มาของสูตร น้ำยางพารา + เปลือกไม้  แสดงว่าจะใช้ยางเป็นกาวสำหรับยึดผง  ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ควรเปรียบเทียบกับ กาวชนิดต่าง ๆ  หรือใช้กาวยางในท้องตลาดก็ได้ ไม่จะเป็นต้องน้ำยางผสมกรด

ความรู้ใหม่ ได้มาจากข้อมูลที่เก็บ นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความ    ในโครงงานนี้เรามมีเป้าหมายจะสร้างความรู้อะไร  สูตร  วิธีทำ  หรือผลิตภัณฑ์   โดยมมีเงื่อนไข ราคา  สมบัติที่ดี และไม่มีผลกระทบ ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบในการอธิบายความรู้ใหม่

 สรุป   แนะนำให้ปรับแก้ข้อเสนอโครงงาน  ส่งฉบับแก้ไขภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

15. สารยับยั้งการแข็งตัวของน้ำยางพาราจากสมุนไพรไทย (PJR288)

ครูที่ปรึกษา นายณัฐพล กลิ่นพุฒ
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุทำให้ยางพาราแข็งตัว
2. ศึกษาชนิดสารสกัดจากสมุนไพรที่สามารถยับยั้งจุลินทรีย์ได้
3. ศึกษาหาความเข้มข้นที่ตำ่ที่สุดของสารสกัดสมุนไพรที่สามารถยับยั้งจุลินทรีย์ได้

วิเคราะห์
เพื่อรักษาสภาพน้ำยางสด มีการใส่สารเคมี เช่น แอมโมเนีย  ป้องกันการจับตัว  โครงการนี้สนใจจะยับยั้งจุลินทรีย์ที่เป็นตัวทำให้ยางจับตัว โดยใช้สารสกัดจากสมุนไพร (การจับตัวของยางเกิดจากการเชื่อมต่อโมเลกุล จากกรดหรืออื่นๆ  จุลินทรีย์ทำให้เกิดการบูด และส่งผลทางอ้อมต่อการจับตัว)

วิธีการ  (1) ตรวจหาจุลินทรีย์ในน้ำยางพารา ด้วยเทคนิค Streak Plate โดยแยกเชื้อบริสุทธิ์บนอาหารเลี้ยงเชื้อ   (2) สกัดสมุนไพรด้วยเอทานอล และทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ นำจุลินทรีย์มาเลี้ยงด้วยเทคนิค Disc diffusion method เพื่อทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดสมุนไพร (ไม่บอกชนิดสมุนไพร)  (3) นำสารสกัดไปใช้กับน้ำยางสดตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำยาง (สีและกลิ่น),  ประสิทธิภาพการรักษาสภาพน้ำยางสด  และผลต่อแปรรูป  (จะเก็บข้อมูลอะไร และเก็บอย่างไร)

ข้อเสนอโครงงานนี้ อธิบายแนวคิดกว้าง ๆ จึงไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่  เพราะยังไม่รู้ว่าจะใช้พืชสมุนไพรชนิดใด  ออกแบบสร้างความรู้จากการทดลองในห้อง Lab  ทำระดับได้ชิ้นส่วนตรวจสอบ ก็จะเหมาะสมกับนักเรียน จะไม่เป็นภาระมาก  สร้างบรรยากาศท้าทายและอยากเรียนรู้

สรุป  แนะนำให้ปรับแก้ข้อเสนอโครงงาน  และส่งฉบับแก้ไขภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555

/////////////////////////