ผลประเมินโครงงานยุววิจัยยางพารา ปี 2555 : กลุ่มที่ 20 สำรวจ-การจัดการสวน ( 14 เรื่อง )

แนะนำ

การจัดการสวนยางพารา ยังมีประเด็นให้ทำวิจัยอีกหลายเรื่อง โดยเฉพาะจาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  เช่น แล้ง ฝนตก  น้ำท่วม  พายุ  ดินไสลด์  เป็นต้น  ที่ท้าท้ายเยาวชนไทยให้ช่วยกันคิดหาหนทางออก

ความใหม่ของความรู้ แสดงถึงคุณภาพของโครงงาน ไม่ทำตามคนอื่น

แต่ใช้ความเข้าใจในกระบวนการของเก็บข้อมูล การแยกแยะ และการสร้างเป็นความรู้  ที่ทำให้ทุกคนเชื่อว่า ความรู้นั้นจริงและถูกต้อง

ไพโรจน์  คีรีรัตน์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8 สิงหาคม 2555

////////////////////////////////////////////////////

1. การศึกษาผลกระทบและแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยับยั้งการเปิดกรีดต้นยางพาราก่อนกำหนดของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (PJR012)
ครูที่ปรึกษา นายวุฒิศักดิ์ บุญแน่น
โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากเปิดกรีดยางก่อนกำหนดและศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยับยั้งการเปิดกรีดต้นยางพาราก่อนกำหนดของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วิเคราะห์

เกษตรกรกว่า 70% เร่งเปิดกรีดยางต้นเล็กที่ไม่ได้ขนาด จึงสนใจจะศึกษาผลกระทบจากการเปิดกรีดก่อนกำหนด

วิธีการ  การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น โดยสอบถามจาก 20 % ของกลุ่มประชากร แสดงข้อมูลจำนวนที่มีต้นยางอายุ 4-6 ปี  วิเคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจเปิดกรีดกยางพารา  การทราบและไม่ทราบปัญหาของกรีดก่อนกำหนด และหาแนวโน้มผลกระทบ

เข้าใจว่าการมีความรู้ความระดับจำได้  ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการกระทำของคนได้  ยกเว้นจะสอนจนถึงระดับเข้าใจจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับ การออกกำลังกาย รู้ประ โยชน์แต่ยังเหมือนเดิม

แนะนำให้ใช้ “หลักปรัชญาเศรษบกิจพอเพียง ” ประเมินการตัดสินใจ  จะทำให้สรุปผลได้ชัดกว่า เพิ่มการเก็บข้อมูลผลผลิต และความเจริญเติบโตของต้นยางโดยเปรียบเทียบที่อายุเดียวกัน ระหว่าง กลุ่มเปิดกรีดก่อนและตามกำหนด  จะทำให้ได้ความรู้อีกชุดหนึ่ง สนับสนุนการอธิบาย

สรุป เป็นแนวคิดที่ดี  แนะนำให้ปรับแก้ข้อเสนอโครงงาน และส่งฉบับแก้ไข ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

2. รูปแบบการจัดการสวนยางพาราที่เสียหายจากพายุพัดถล่มกรณีศึกษา ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (PJR047)
ครูที่ปรึกษา นายมานพ มาสุข
โรงเรียน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการสวนยางพาราหลังจากที่ได้รับความเสียหายจากพายุพัดถล่ม

วิเคราะห์

พายุฤดูร้อน ได้สร้างความเสียหาย ให้แก่ต้นยางพารา 1500 ต้น ใน ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน ในวันที่ 28 เม.ย.55 จึงสนใจจะศึกษาการจัดการหลังได้รับความเสียหาย

วิธีการ  ใช้กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับความเสียหาย 100 ราย (มากเกินไปสำหรับ นร.) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น (อายุยาง, ความชื่นของพื้นที่, ลักษณะดิน, พันธุ์ยาง) ของส่วนที่ได้รับความเสียหาย ข้อมูลสภาพความเสียหาย (ปริมาณน้ำฝน, ทิศทางลม, จำนวนต้นยางล้ม, ลักษณะความเสียหาย)  ข้อมูลผลกระทบ (การเงิน, การดำเนินชีวิต, เงินชดเชย/ความช่วยเหลือ) และข้อมูลการจัดการ (ต้นยาง และแนวทงป้องกัน)

ข้อมูลบางอย่าง คงต้องลงเก็บในสถานที่จริง  เน้นการค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการสวนยางพาราหลังได้รับเสียหาย มีการตรวจสอบความถูกต้องกับผู้รู้ เช่น พนักงานสกย.  และหาวิธีจัดการความเสี่ยง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในอนาคต

สรุป   จะส่งให้กรรมการคัดเลือก หรือจะแก้ข้อเสนอโครงงานอีกครั้ง และส่งฉบับแก้ไข ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

3. การศึกษาสภาพการเจริญเติบโตของยางพาราในโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ (PJR058)
ครูที่ปรึกษา นางสาวสุจิตรา อุปศรี
โรงเรียน ประชารัฐพัฒนาการ จ.ขอนแก่น

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของยางพาราในโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ

วิเคราะห์

ในอำเภอชนบท จ.ขอนแก่น ปลูกยางพาราน้อยมาก (อาจเป็นเพราะดินไม่เหมาะสม ไปถาม สกย.จังหวัด จะได้คำตอบ) จึงสนใจจะศึกษาการเจริญเติบโตของต้นยางพาราที่โรงเรียน

วิธีการ จะปลูกต้นยาง 50 ต้น วัดการเจริญเติบโต (ลำต้น, ความสูง) ทุก 2 เดือน เพื่อทำนายการเจริญเติบโตของต้นยาง

วิธีการทดลองนี้ไม่เพียงพอทำให้เชื่อว่า ควรปลูกยาง เพราะมีข้อจำกัด ในด้านระยะเวลา ไม่ได้ข้อมูลอธิบายภายใน 6 เดือน

สรุป   แนะนำให้เปลี่ยนไปทำเรื่องอื่น และส่งโครงงานใหม่ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

4. การจัดทำสารสนเทศข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในเขตพื้นที่ตำบลยางฮอม (PJR086)
ครูที่ปรึกษา นายสุริยัน วรรณสอน, นายคำรณ ลือชา
โรงเรียน ยางฮอมวิทยาคม จ.เชียงราย

วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจ ข้อมูลและจัดทำสารเทศเกษตรผู้ปลูกยางพาราในเขตพื้นที่ตำบลยางฮอม

วิเคราะห์

ไม่มีสารสนเทศของเกษตรกรปลูกยาง ใน ต.ฮอม จ.เชียงราย จึงสนใจจะทำเรื่องนี้

วิธีการ ใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูล 6 ด้าน (ภูมิหลังผู้ตอบ, เศรษฐกิจ, สังคม, สภาพแวดล้อม, การเติบโตของยาง, ปัญหาและอุปสรรค)

ยังไม่เห็นประโยชน์จากการมีข้อมูลเหล่านี้  แนะนำไปถาม อบต. ว่า เขาต้องการใช้ข้อมูลอะไรบ้าง   ปัจจุบันอบต.ใช้แผนที่ทางอากาศ บอกพิกัดที่ทำกิน และรายละเอียด ระดับครัวเรือน

สรุป   แนะนำให้ปรับแก้ข้อเสนอโครงงาน และส่งฉบับแก้ไข ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

5. การศึกษา Carbon footprint และความสามารถในการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในสวนยางพารา อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี (PJR139)
ครูที่ปรึกษา นางสาวศลิดดา จุติเวช
โรงเรียน เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษา Carbon footprint ในสวนยางพารา
2. เพื่อเปรียบเทียบ Carbon footprint ที่ยางพาราสามารถดูดซับและปริมาณที่ถูกปล่อยออกมาจากการผลิตยาง

วิเคราะห์

Cabon Footpnnt (CFP) หมายถึง การวัด CO2 ที่ปล่อยจากกิจกรรมของมนุษย์ ทั้งทางตรง และทางอ้อม จึงสนใจจะศึกษา CFP ของสวนยางพารา ตั้งแต่เตรียมดิน ถึงการผลิตยางแผ่น

วิธีการ  ศึกษากระบวนการผลิต ตรวจวัดปริมาณ CO2 ตามมาตรฐาน ISO 14040  (มีเครื่องมือวัด หรือสมการใช้การคำนวณ หรือไม่  ) จะแสดงผลด้วยแผนภูมิ

เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ต้องสืบค้นวิธีคำนวณ และการเก็บข้อมูล  เพิ่มรายละเอียดในการดำเนินงานไม่แน่ใจว่านักเรียนจะสามารถทำได้หรือไม่

สรุป   แนะนำทบทวนวิธีการทดลอง ให้มีรายละเอียดมากขึ้น ส่งฉบับแก้ไข ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

6. ยุววิจัยพลิกสวนยาง สู่ป่ายาง ระยะที่ ๒ (PJR154)

ครูที่ปรึกษา นางเบญจมาศ นาคหลง
โรงเรียน หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ จ.สงขลา

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสวนยางพาราให้ครอบคลุมตลอดโซนลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
2. ทำกิจกรรมปลูกป่าที่เหมาะสมในสวนยางพาราของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

วิเคราะห์

สวนยางพาราเป็นป่าเชิงเดี่ยวที่เน้นใช้ปุ๋ยเคมี และยากำจัดหญ้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อคลองอู่ตะเภา จ.สงขลา  จึงสนใจจะทำวิจัยเชิงปฏิบัติการปลูกพืชร่วมยาง (เป็นการทำกิจกรรม)

วิธีการ เปิดเวทีสัมมนา “ป่ายางรับมือกับภัยพิบัติในลุ่มแม่น้ำคลองอู่ตะเภา”   กิจหรรมปลูกป่าในสวนยาง ศึกษาแนวคิดของชาวสวนยางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเมินความพึงพอใจ

แนวการทำโครงงานนี้ เป็นลักษณะการจัดกิจกรรม ไม่เห็นกระบวนการสร้าง “ความรู้ใหม่” ที่ชัดเจน ชื่อเรื่อง ไม่เป็นวิชาการ ที่สื่อได้ชัดเจน

สรุป   แนะนำให้ปรับแก้ข้อเสนอโครงงาน และส่งฉบับแก้ไข ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555

//////////////////////////////////////////

7. ผลกระทบต่อยางพาราที่ปลูกในที่ราบลุ่มริมน้ำปาว (PJR176)
ครูที่ปรึกษา นายเจษฎา นาจันทอง
โรงเรียน ท่าคันโทวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาปริมาณ และสาเหตุของการปลูกยางบริเวณที่ราบลุ่มริมน้ำปาว
2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการปลูกยางพาราในที่ราบลุ่มริมน้ำปาว

วิเคราะห์

พื้นที่ปลูกยางพาราริมลำน้ำปาว ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จึงสนใจจะศึกษาการปลูกในที่ราบลุ่ม และผลกระทบจากน้ำท่วม

วิธีการ จะสำรวจพื้นที่สวนยางที่น้ำท่วม สัมภาษณ์หาวิธีแก้ปัญหาของสวนยางน้ำท่วม (เขียนวิธีการน้อย ขาดรายละเอียด)

ผลกระทบในการปลูกในที่ลุ่ม  ศึกษาได้จากข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นยาง เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของ สกย. และสวนยางที่ปลูกในพื้นที่ปกติ  เก็บข้อมูลดินมาวิเคราะห์   ควรเน้นให้ได้วิธีปฏิบัติที่ดีหลังต้นยางถูกน้ำท่วม ทั้งจากเกษตรกรและความรู้จากหน่วยงาน สกย. และหาวิธีจัดการ/ป้องกันความเสี่ยง ในอนาคตจากการถูกน้ำท่วมอีก

สรุป   แนะนำให้ปรับแก้ข้อเสนอโครงงาน และส่งฉบับแก้ไข ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

8. การศึกษาพันธุ์ยางที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ปลูก ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (PJR179)
ครูที่ปรึกษา นายอดิเรก มะสิน
โรงเรียน สามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาพันธุ์ยางพาราที่เหมาะสมแก่การปลูกในพื้นที่ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. เพื่อศึกษาผลตอบแทนและความคุ้มทุนที่ได้รับจากยางพาราในแต่ละพันธุ์
3. เพื่อศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจของเกษตรกรในการเลือกพันธุ์ยางและส่งเสริมการปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้น

วิเคราะห์

เกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปลี่ยนอาชีพมาปลูกยางพารามากขึ้น และประสบความล้มเหลว (ข้อมูลถูกต้องตามความจริงหรือไม่ ตรวจสอบด้วย) เพราะขึ้นกับหลายปัจจัย จึงสนใจจะศึกษาพันธุ์ยางที่เหมาะสม (ขอความรู้ได้ที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง)

วิธีการ  สำรวจสวนยางพาราเป้าหมายใน อ.กุยบุรี เก็บข้อมูล (การลงทุน ผลผลิต  รายได้) จาก 50 ตัวอย่าง  เก็บข้อมูล (การเจริญเติบโตของต้นยางพารา, ปริมาณน้ำยาง และพันธุ์)

เรื่องนี้ไม่ควรทำ เพราะกรมวิชาการเกษตรทำวิจัยไว้มาก และถ่ายทอดให้ สกย. ไปเผยแพร่ ให้แก่ชาวสวน

สรุป   แนะนำให้เปลี่ยนไปทำเรื่องอื่น และส่งข้อเสนอโครงงานใหม่ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

9. ผลกระทบจากการปลูกยางพาราที่มีผลต่อระบบนิเวศ ในเขตอำเภอกุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ (PJR181)
ครูที่ปรึกษา นายอดิเรก มะสิน
โรงเรียน สามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาระบบนิเวศของสวนยางพารา
2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการปลูกยางพารา

วิเคราะห์

โครงการนี้จะศึกษาระบบนิเวศของสวนยางพารา ว่าส่งผลกระทบต่อการดำเรงชีวิตของสัตว์ โดยเปรียบเทียบกับนิเวศของป่าไม้อย่างไร

วิธีการ จะศึกษาการเจริญเติบโตของพืชในสวนยางพารา (มีพืชไม่มาก) สัตว์ในสวนยาง และห่วงโซ่อาหาร เปรียบเทียบกับป่าสมบูรณ์, การเจริญเติบโตของต้นยางพารา

อยากทราบว่า จะนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์อะไร เพราะระบบนิเวศของป่าดีกว่า  ทุกคนก็มีความรู้นี้อยู่ จึงทำให้ได้ความรู้ใหม่น้อย

สรุป   เป้าหมายไม่ชัดเจน แนะนำให้เปลี่ยนไปทำเรื่องอื่น และส่งข้อเสนอโครงงานใหม่ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

10. สภาพทั่วไปสวนยางพาราในพื้นที่นา ในอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส (PJR189)
ครูที่ปรึกษา นายศิริ เอียดตรง
โรงเรียน ร่มเกล้า จ.นราธิวาส

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่นา
2. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของสวนยางพาราในพื้นที่นา

วิเคราะห์

ชาวสาวนยางพาราใน อ.ยีงอ หันมาปลูกยางพาราในพื้นที่นา จึงสนใจจะศึกษาเรื่องนี้

วิธีการ สัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปจากเกษตรกร (ไม่ได้บอกว่ากี่ราย) เก็บข้อมูล (ลักษณะพื้นที่ ขนาดสวน ขนาดต้นยางพารา ระดับน้ำใต้ดิน ค่า pH และ ปัญหา)

ถ้าจำไม่ผิดโรงเรียนได้ทำวิจัยเรื่องนี้ เมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อน ควรจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาต่อยอด   ดูว่า มีอะไรเปลี่ยนแปลงและเป็นปัญหา ให้นำสิ่งนั้นมาเป็นโจทย์วิจัย เพื่อได้ความรู้ใหม่ ที่ไม่ซ้ำกับความรู้เดิม

สรุป   ทบทวนข้อมูลเก่า ปรับแก้ข้อเสนอโครงงานใหม่ และส่งฉบับแก้ไข ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

11. การจัดการความรู้เกี่ยวกับยางพาราในอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา (PJR219)
ครูที่ปรึกษา นางกนกวรรณ แสงศรีจันทร์
โรงเรียน ภูซางวิทยาคม จ.พะเยา

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการจัดการความรู้เกี่ยวกับยางพาราในอำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา

วิเคราะห์

ใน อ.ภูซาง มีการปลูกยางพาราจำนวนมาก มีการพัฒนาความรู้ทุกบริบทของชุมชน ในการสร้างผลผลิตให้มีมูลค่าเพิ่ม จึงสนใจจะศึกาาการจัดการความรู้ (Knowledge  Management) ในพื้นที่

วิธีการ  ศึกาษาข้อมูลเบื้องต้น และสภาพปัจจุบัน ในการจัดการความรู้ (KM) โดยใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์  นำข้อมูลมาวิเคราะห์/สังเคราะห์ให้ได้แนวทางที่เหมาะสม (วิธีการกว้างเกินไปสำหรับ จนไม่เชื่อว่าจะได้ความรู้ใหม่)

KM เป็นงานที่ยากไปสำหรับนักเรียน เพราะต้องใช้การจัดกิจกรรม ไม่ใช่การสอบถาม และต้องมีประสบการณ์

สรุป   แนะนำให้ทบทวน และปรับแก้ข้อเสนอโครงงาน ส่งฉบับแก้ไข ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

12. ผลกระทบของการปลูกยางพาราต่อพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (PJR228)
ครูที่ปรึกษา นายประชา วงค์ศรีดา
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จ.เชียงราย

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาผลกระทบของการปลูกต้นยางพาราต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น
2. เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการปลูกยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นในทิศทางที่เหมาะสม

วิเคราะห์

การขยายพื้นที่ปลูกยางพารา ใน จ.เชียงราย จะไปลดการปลูกพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจเดิมของท้องถิ่น และจะส่งผลกระทบในอนาคต จึงสนใจจะศึกษาเรื่องนี้ ใน อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

วิธีการ  ใช้วิธีการเดียวกับโครงงานที่ PJR 145 “ผลกระทบของการปลูกยางพาราต่อพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น กรณีศึกษาอำเภอเมือง จ.เชียงราย  ซึ่งคงจะได้ความรู้ที่เหมือนกัน ไม่แตกต่างกันมากเมื่อพื้นที่ต่างกัน

สรุป   แนะนำให้เปลี่นไปทำเรื่องอื่น ส่งข้อเสนอโครงงานใหม่ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

13. ศึกษาผลจากการเพิ่มและขยายพื้นทีปลูกยาง ทดแทนการปลูกพืชไร่ดั้งเดิมกับการจัดการวิถีการเพาะปลูกของเกษตรกรในเขตเทือกเขาพนมดงรัก อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ (PJR240)

ครูที่ปรึกษา นางสาวไสว อุ่นแก้ว
โรงเรียน ขุนหาญวิทยาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะของสวนยางพาราและป่าไม้ตามธรรมชาติในอดีตที่มีผลทำให้การไหลของน้ำเปลี่ยนไป

วิเคราะห์

ยางพาราสร้างรายได้ ทำให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำ กลายเป็นป่าเชิงเดี่ยว ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ด้านล่าง ซึ่งเป็นนาข้าว จึงสนใจจะศึกษาการเปลี่ยนแปลงของทิศทางและอัตราไหล ของน้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรรมทั้งสองพื้นที่

วิธีการ  รวบรวมข้อมูลการปลูกยางพาราจากคนในพื้นที่ และ Google Earth  รวบรวมข้อมูล ปริมาณน้ำฝน และน้ำป่า ย้อนหลัง 10 ปี จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ใช้แบบจำลองในห้องปฏิบัติการศึกษาอัตราไหลของน้ำและการซึมผ่านดิน

โครงงานนี้มีแนวคิดที่ดี  ใช้ร่องรอย หลักฐาน และผลการทดลอง ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น น่าจะเก็บข้อมูลการท่วมของน้ำในพื้นที่ด้านล่างด้วย

สรุป   จะส่งข้อเสนอโครงงานนี้ให้กรรมการคัดเลือก ถ้ามีแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งมา ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

14. การสำรวจและจัดทำ Bio Map การปลูกยางพาราในเขตอำเภอเทิง (PJR256)
ครูที่ปรึกษา นางพนิดา แก้วมาลา
โรงเรียน เทิงวิทยาคม จ.เชียงราย

วัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจความหนาแน่นของพื้นที่ปลูกสวนยางพาราภายในเขตอำเภอเทิง แล้วนำมาจัดทำแผนที่ทางชีวภาพ(bio map)ของแหล่งที่ปลูกยางพารา

วิเคราะห์

การรู้พิกัดตำแหน่งของสวนยางพารา จะทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ และเชื่อมโยงต่อการกำหนดนโยบาย โครงงานนี้จึงในใจจะจัดทำแผนที่ทางชีวภาพ ของแหล่งปลูกยางพารา

วิธีการ  จะสำรวจสวนยางพาราใน อ.เทิง สอบถามความคิดเห็นของเกษตรกร (จะเอาข้อมูลนี้ไปใช้ทำอะไร)  และจัดทำแผนที่ในรูปสื่อมัลติมีเดีย

อยากทราบว่า ใครคือผู้ใช้แผนที่นี้  แล้วไปถามว่าเขาต้องการข้อมูลอะไรบ้าง   คิดว่าน่าจะเป็น อบต.  กิจกรรมของโครงงานจะทำระดับอำเภอ อาจเกินความสามารถของเด็กและทรัพยากรที่มี  ที่สำคัญความรู้ใหม่ คือ อะไร

สรุป   แนะนำให้ปรับแก้ข้อเสนอโครงงาน และส่งฉบับแก้ไข ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: