ผลประเมินข้อเสนอโครงงานยุววิจัยยางพารา ปี 2555 : กลุ่มที่ 8 การอบยางแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์ และเตา ( 6 เรื่อง )

กล่าวนำ

อุณหภูมิ (ความร้อน) 45-60 องศา,  ความเร็วอากาศร้อน,  ความชื้นสัมพัทธ์ และประสิทธิภาพของตู้อบ เป็นปัจจัยควบคุมการแห้งของยางแผ่น   เราใช้พลังงานความร้อนในการระเหยน้ำออกจากยางแผ่น  แหล่งของพลังงานความร้อนที่ใช้ในปัจจุบัน คือ ไม้ฟืน และแสงอาทิตย์ ซึ่งต่างมีข้อจำกัด  ต้องใช้แรงงานในการใส่ไม้ฟืน  ส่วนแสงอาทิตย์มีเฉพาะกลางวัน

มีการพัฒนาอบแห้งแผ่นยางด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวล โดยพยายามเก็บกักความร้อนไว้ใช้ทั้งวัน  ถ้าจะใช้เชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ  ก็ต้องไปพัฒนาเตาเผา   การเพิ่มประสิทธิภาพตู้อบก็ไปจัดการให้องค์ประกอบย่อยมีประสิทธิภาพ   แต่การปรับปรุงสิ่งหนึ่งก็จะไปสร้างข้อขัดแย้งให้สิ่งอืน  โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการอบ

การเรียนรู้จากตู้อบของชาวบ้าน แล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น จะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมของนักเรียน อาจจำลองตู้เล็ก ๆ ควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ได้ ทดลองอบใน Lab  ก็จะมีประโยชน์ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจทฤษฎีการอบแห้งได้ดียิ่งขึ้น

ไพโรจน์  คีรีรัตน์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

23 กรกฎาคม 2555

1. การศึกษาการอบแห้งยางพาราโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวล (PJR030)
ครูที่ปรึกษา นางสาวยุพาพรรณ วรรณสาย
โรงเรียน หกสิบพรรษาวิทยาคม จ.อุบลราชธานี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและออกแบบโรงอบแห้งยางพาราโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวล
2. เพื่อศึกษาคุณภาพของยางแผ่นที่อบแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวล
3. เพื่อศึกษาความคุ้มทุนในการอบแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวล
วิเคราะห์

โครงการนี้สนใจจะศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งยางพารา (เป็นความรู้ที่มีอยู่แพร่หลายแล้ว)

วิธีการ (1) เก็บข้อมูลจากโรงอบเกษตรกร [ได้ข้อมูลเชิงบริบท ใหม่สำหรับคนอื่น]   (2) ออกแบบละสร้างโรงอบยางแผ่นพลังงานแสงอาทิทตย์ ขนาด 3x4x4 m. โดยใช้ถัง 200 ลิตรเป็นเตาเผา [ขนาดใหญ่เกินไปสำหรับนักเรียน ควบคุมยาก เป็นภาระในการทดลอง และเสียค่าใช้จ่ายมาก]  (3) ทดสอบ, อบยาง 5 แผ่น โดยใช้แสงอาทิตย์และไมฟืน ทั้งแบบหมุนเวียนอากาศและไม่หมุนเวียน [แสดงว่าต้องการศึกษาว่าจะใช้พลังงานอย่าไร และมีการหมุนเวียนอากาศหรือไม่  คำถาม จะใช้ข้อมูลอะไรบอก]

แนะนำให้ทำแบบจำลองเล็ก ๆ  ที่สะดวกในการควบคุมและเก็บข้อมูล

เข้าใจว่า เขียนวิธีการของงานวิจัยผู้อื่น อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับนระดับโรงเรียน  ที่สำคัญต้องรู้ให้ชัดว่า จะหาความสัมพันธ์อะไร ที่มีประโยชน์และเป็นความรู้  ไม่ซ้ำกับผลของผู้อื่น

สรุป  แนะนำให้ปรับข้อเสนอโครงงานใหม่ ก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือก ส่งข้อเสนอโครงงานที่แก้ไข ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2555

///////////////////////////////////////

2. การศึกษาโรงอบแผ่นยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่มงคล (PJR056)
ครูที่ปรึกษา นายปฐมพงษ์ ทะแสง
โรงเรียน นาน้อย จ.น่าน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการออกแบบ และการสร้างโรงอบแผ่นยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่มงคล
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของโรงอบแผ่นยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่มงคล
3. เพื่อศึกษาคุณภาพของแผ่นยางพาราจากโรงอบแผ่นยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่มงคล

วิเคราะห์

มีโรงอบยางแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์ของชาวบ้าน แต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ จึงสนใจจะพัฒนาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์

วิธีการ  (1) จะศึกษาและสร้างโรงอบยางแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์ [ศึกษาข้อมูลจากโรงอบของชาวบ้าน จะง่ายกว่า]   (2) ศึกษาประสิทธิภาพของโรงอบยางแผ่น (อัตราระเหยน้ำ, ปริมาณลม และประสิทธิภาพ [มีข้อมูลพวกนี้ในรายงานของผู้อื่น นำมาใช้เลยไม่ต้องทำซ้ำ]   (3) ศึกษาคุณภาพของยางแผ่น (ปริมาณสิ่งระเหย, ดัชนีความอ่อนไหว, การทดสอบสี)  [คาดว่านักเรียนไม่มีศักยภาพทำได้ เนื่องจากต้องมีเครื่องมือวัด]

ผู้ทำ ควรมีเป้าหมายชัดเจน ว่าทำแล้วจะได้ข้อมูลอะไร หรือได้ความสัมพันธ์อะไรที่เป็นประโยชน์ และไม่ทำซ้ำ  มีความรู้อยู่แล้วก็เอามาต่อยอด มาเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ใหม่  จิตนาการให้เห็นความใหม่

สรุป  แนะนำให้ปรับข้อเสนอโครงงาน ก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือก   ส่งข้อเสนอโครงงานที่แก้ไข ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2555

///////////////////////////////////////

3. โรงอบยางพาราด้วยพลังแสงอาทิตย์ (PJR111)
ครูที่ปรึกษา นายบุญชัย เชื้อตาพระ
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้) จ.นครพนม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้โรงอบพลังแสงอาทิตย์เพื่อแก้ปัญหาการทำลายป่า

วิเคราะห์

โรงเรียนปลูกยางพาราตั้งแต่ปี 2535 และเปิดกรีดมาหลายปี ได้ยางแผ่นและนำปอบในโรงอบฟืน จึงต้องการศึกษาความสิ้นเปลืองไม้ฟืน และสร้างโรงอบยางที่ใช้พลังงนแสงอาทิตย์

วิธีการ  สร้างโรงอบโดยใช้สังกะสีกับแผ่นโปร่งแสง แต่ไม่ีมีรายละเอียดชัดเจน รวมทั้งไม่มีวิธีการเก็บ

ข้อมูล ทำให้ไม่ทราบว่าจะได้อะไรบ้างจากการทำโครงงานในครั้งนี้

สรุป  แนะนำให้ปรับแก้ข้อเสนอโครงงาน ก่อนส่งผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือก และส่งข้อเสนอโครงงานฉบับแก้ไขภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2555

///////////////////////////////////////

4. โรงอบยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์ (PJR201)
ครูที่ปรึกษา นายนิเวศน์ ชารี
โรงเรียน หนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างโรงอบแห้งยางพาราแผ่นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในการศึกษากระบวนการและปัจจัยการแห้งของยางพาราแผ่น

วิเคราะห์

ในจังหวัดหนองบัวลำภู มีโรงอบยางแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงสนใจจะพัฒนาโรงอบ โดยศึกษาการแห้งของยางในโรงอบชาวบ้านและจำลองโรงอบที่เก็บกับพลังงานได้ รวมทั้งศึกษาปัจจัยการแห้งของยาง

วิธีการ (1) ศึกษาข้อมูลของโรงอบในพื้นที่ (2) ออกแบบและสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2x3 m. เพื่อศึกษาปัจจัยการแห้ง โดยอบแห้งยางแผ่นและเก็บข้อมูล

วิธีการทดลอง ยังไม่ชัดเจนว่าจะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง เก็บอย่างไร และหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงอบ คืออะไร ควรกำหนดให้ชัดเจน

สรุป  แนะนำให้ออกแบบการทดลองให้มีรายละเอียดมากขึ้น  ส่งข้อเสนอโครงงานที่แก้ไข ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2555

///////////////////////////////////////

5. ระบบเก็บกักความร้อนในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์โดยการเปลี่ยนสถานะของวัสดุที่เหมาะสม (PJR221)
ครูที่ปรึกษา นางสาวจุไรรัตน์ สุริยงค์
โรงเรียน หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการเก็บกักความร้อนของตู้อบยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้พาราฟินเป็นวัสดุที่จะคายความร้อน ศึกษาการแห้งของยางแผ่นและความคุ้มทุนในการใช้ห้องอบแห้งชนิดเก็บกักความร้อน

วิเคราะห์

โรงอบยางแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์ไม่มีความร้อนในช่วงกลางคืน จึงจะเก็บกักความร้อนไว้ใช้ในช่วงกลางคืน โดยใช้หลักการเปลี่ยนสถานะของสาร

วิธีการ (1) ศึกษาวิธีการอบแห้งของเกษตรกรใน จ.เชียงใหม่ โดยขอข้อมูลจาก สกย.จ.เชียงใหม่ (2) ศึกษาสมบัติของวัสดุเก็บกักความร้อน (พาราฟิน) เพื่อหาปริมาณที่เมาะสมและประสิทธิภาพการคายความร้อน โดยทดลองให้ความร้อนในบีกเกอร์ (3) นำชุดบรรจุพาราฟินไปทดสอบใช้งานจริงกับตู้อบจำลอง 4 ตู้ เพื่อศึกษาการเก็บกักความร้อนในสภาพจริง (4) ศึกษาการแห้งของยางแผ่นที่ใช้ตู้อบชนิดเก็บกักความร้อน (5) ศึกษาความคุ้มทุนในการเก็บกัดความร้อน

สิ่งที่เป็นจุดเด่นของข้อเสนอนี้ คือ นักเรียนเข้าใจบริบทการอบห้ง พฤติการของพาราฟิน และการแห้งของยาแงผ่น ควรเน้นที่การออกแบบตัวบรรจุพาราฟินที่เหมาะสม เพราะป็นหัวใจสำคัญอาจเป็นแผงรับแสงอาทิตย์อย่างง่าย ๆ ที่มีพาราฟินเก็บความร้อนในช่วงกลางวัน แล้วเปิดใช้ในช่วงกลางคืน สามารถปิดส่วนที่รับแสงกับการแผ่รังสีในช่วงกลางคืน

สรุป  แนะนำให้เพิ่มรายละเีอยดของการทดลอง ให้เห็นว่าจะได้ความสัมพันธ์อะไรบ้าง  ส่งข้อเสนอโครงงานที่แก้ไข ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2555

///////////////////////////////////////

6. เตา 3 IN 1 พลังชีวมวล (PJR222)
ครูที่ปรึกษา นางสาวนัทญาภรณ์ ยอดสิงห์
โรงเรียน กันทรลักษ์วิทยา จ.ศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำเปลือกเมล็ดยางพาราที่มีพลังงานสูงมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง
2. เพื่อประดิษฐ์เตา 3 in 1 พลังชีวมวล
3. เพื่อสร้างแนวทางการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร

วิเคราะห์

ราคาแก๊สหุงต้มสูงขึ้น ในสวนยางพารากิ่งไม้และเปลือกผลยาง สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง จึงสนใจจะผลิตเตา 3 in 1 (ชื่อไม่สื่อทางวิชาการ)

วิธีการ (1) ออกแบบและสร้างเตา 3 in 1  (2) ทดลองเผาไหม้เปลือกผลยางพาราด้วยเตาที่สร้างขึ้น วัดประสิทธิภาพด้วยการต้มน้ำ

แนวคิดนี้น่าสนใจ แต่ขาดหลักการของเตาว่าเป็นเตาอั้งโล่หรือเตาก๊าซชีวมวล และมุ่งที่การสร้างเตาโดยไม่รู้หลักการ ทำให้ไม่ทราบว่า “ประสิทธิภาพเตา” ที่ได้จะเทียบกับเตาชนิดไหน

ทำไมต้องใช้เปลือกผล ซึ่งมีปริมาณไม่มาก มีให้ใช้ปีละครั้ง โครงงานนี้ยังขาดข้อมูลของชีวมวลในพื้นที่ ซึ่งจะนำมาใช้กับเตา

ถ้าเป็นเตาที่มีขาย ก็ไม่ต้องสร้างใหม่ ซื้อมาดัดแปลงจะง่ายกว่า

สรุป  แนะนำให้ปรับแก้ข้อเสนอโครงงาน  และส่งข้อเสนอโครงงานที่แก้ไข ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2555

///////////////////////////////////////

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: