รายชื่อโครงการที่ส่งมาขอทุนโครงการยุววิจัยยางพารา ปี 2555

มีจำนวนโครงการจำนวน 283 เรื่อง  (หากเรื่องใดส่งมาแล้ว ไม่มีรายชื่อขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าโดยด่วน) 

 

รหัส โครงการ ครูที่ปรึกษา โรงเรียน จังหวัด
PJR001 ศึกษาการให้ปุ๋ยระบบน้ำในสวนยางพารา นายกริชชัย  บุญกอง เก่าขามวิทยา อุบลราชธานี
PJR002 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตถ้วยกระดาษรองน้ำยางพาราโดยใช้ TiO2 นางเสาวรจนี   จันทวงค์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
PJR003 ศึกษาการใช้  TiO2 และน้ำซาวข้าวที่มีผลต่อการจับตัวและฟองอากาศในน้ำยางพารา นางเสาวรจนี   จันทวงค์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
PJR004 การศึกษาการใช้น้ำยางพาราเป็นตัวประสานเศษขยะ นายสุรเชษฐ  อนุมาตร์ สตึก บุรีรัมย์
PJR005 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตน้ำยางพารา นายเทียนชัย  ทองวล สตรีภูเก็ต ภูเก็ต
PJR006 การศึกษาผลของเม็ดยางรีไซเคิลร่วมกับเถ้าแกลบในการผลิตกระเบื้องยางปูพื้น นายขุนทอง คล้ายทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
PJR007 การศึกษาการเจริญเติบโตของต้นยางพาราช่วงก่อนเปิดกรีดในเขตปลูกยางใหม่ด้วยคุณสมบัติทางเคมีของดินและปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบยางพารา กรณีศึกษาอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร นายขุนทอง คล้ายทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
PJR008 การศึกษาผลกระทบของการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราที่มีต่อพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย: กรณีศึกษาลิ้นจี่และลำไย นายเกียรติศักดิ์  อินราษฏร ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. 36 เชียงราย
PJR009 การพัฒนาหนังเทียมจากยางพาราที่มีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติ นายขุนทอง คล้ายทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
PJR010 ความหลากหลายของแมลงในแปลงปลูกยางพาราในพื้นที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน นางสาววรรณิศา  จินนะ นาน้อย น่าน
PJR011 การศึกษาสมบัติของดินและการจัดการดินในแปลงปลูกยางพาราในพื้นที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน นางสุพัฒตา โนทะนะ นาน้อย น่าน
PJR012 การศึกษาผลกระทบและแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยับยั้งการเปิดกรีดต้นยางพาราก่อนกำหนดของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวุฒิศักดิ์ บุญแน่น สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาสารคาม
PJR013 การใช้นำหมักชีวภาพจากไส้เดือนรักษาโรคราแป้งของยางพารา นายสังคม  ณ น่าน ไม้ยาวิทยาคม เชียงราย
PJR014 การศึกษาปัจจัยและแนวความคิดต่อการปลูกยางพาราของเกษตรกร ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน นายมานพ  มาสุข มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ น่าน
PJR015 รูปแบบการจัดการสวนยางพาราที่เสียหายจากพายุพัดถล่ม กรณีศึกษา ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายมานพ  มาสุข มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ น่าน
PJR016 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพาราของเกษตรกร สวนยางพารากรณีศึกษาพื้นที่อำเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ประทุมวงค์ มัธยมบักดองวิทยา ศรีสะเกษ
PJR017 คุณภาพของสับปะรดภูแลและสับปะรดนางแลที่ปลูกแซมสวนยางพารา นายเกียรติศักดิ์  อินราษฏร ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. 36 เชียงราย
PJR018 สมบัติทางกายภาพของอิฐมวลเบาที่ผสมน้ำยางพารา นายสิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
PJR019 แผ่นชิ้นไม้อัดจากเปลือกของผลยางพารา นางสาวสุกัญญา  โชติวรรณพร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
PJR020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นจากการสัมผัสยางก้อนถ้วย นางสาวจิรฐา ทองแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
PJR021 ศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ Candida albicans ด้วยสารสกัดจากพืชสมุนไพร และน้ำยางพารา นางสาวจิรฐา ทองแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
PJR022 การพัฒนาวัสดุกันการกระแทกจากยางฟองน้ำโดยการวัลคาไนซ์ด้วยไมโครเวฟ นายขุนทอง คล้ายทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
PJR023 ผลของพอลิอะคริลาไมล์ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพในการบำบัดน้ำเสียจาก
โรงงานผลิตน้ำยางข้น
นายขุนทอง คล้ายทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
PJR024  เปรียบเทียบปริมาณธาตุ NPK ในดินรอบต้นยางพารา จากการใช้ปุ๋ยอัดเม็ด นางพรรณี เที่ยงธรรม ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
PJR025 ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นขี้ยางพาราจากเปลือกมังคุด นางนูซีรา  สะแม ดารุสสาลาม  7 นราธิวาส
PJR026 การจับตัวของยางพาราโดยใช้น้ำที่เหลือใช้จากการแช่ส้มแขก นางนูซีรา  สะแม ดารุสสาลาม  7 นราธิวาส
PJR027 สารสกัดจากต้นกลอยในการลดจำนวนตัวตุ่นในสวนยางพารา นางสาวสุกัญญา  โชติวรรณพร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
PJR028 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากแบคทีเรียในน้ำหมักชีวภาพจากใบยางพารา นางสาวสุกัญญา  โชติวรรณพร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
PJR029 เบาะยางพาราเพื่อสุขภาพ นางสาวจุไรรัตน์  สุริยงค์ หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่
PJR030 การศึกษาการอบแห้งยางพาราโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมว นางสาวยุพาพรรณ วรรณสาย หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
PJR031 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในป่าเบญจพรรณและในสวนยางพาราในเขตอำเภอเหล่าเสือโก้ก  จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวยุพาพรรณ วรรณสาย หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
PJR032 การศึกษาและเปรียบเทียบการเร่งการแข็งตัวและเพิ่มคุณภาพน้ำยางพาราโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ นายวันชัย   มณีสม นาบอน นครศรีธรรมราช
PJR033 เซรัมแบคทีเรียขยายจากน้ำซาวข้าวช่วยให้น้ำยางพาราจับตัวเป็นก้อน  ลดการใช้สารเคมี นายสุวรรณ์  ธรรมวงค์ นาเจริญหนองแดง อำนาจเจริญ
PJR034 มีดกรีดยาง Smile นายสิทธิราช  ชื่นชม บ้านโนนกุง อำนาจเจริญ
PJR035 การศึกษาศักยภาพธุรกิจการผลิตยางแผ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช นายบัชชิรีน  หัดจำนงค์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
PJR036 การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากขี้เลื่อยยางพารา นายบัชชิรีน  หัดจำนงค์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
PJR037 แผ่นชิ้นไม้อัดจากเปลือกของผลยางพารา นางสาวสุกัญญา  โชติวรรณพร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
PJR038 การศึกษาการเพาะเห็ดนางฟ้า ด้วยใบยางพารา นาง จารุณี   ศรีสวัสดิ์ น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
PJR039  การศึกษาการดูดซับสีย้อม ด้วยถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากไม้ยางพารา นางสาวหวานใจ   โบบทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี ชลบุรี
PJR040 การใช้นำหมักชีวภาพจากไส้เดือนรักษาโรคราแป้งของยางพารา นายสังค ณ น่าน ไม้ยาวิทยาคม เชียงราย
PJR041 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอมพอสิตโฟมที่มีน้ำยางพาราเป็นส่วนประกอบ นางสาวจิรฐา ทองแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
PJR042 ประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนของฉนวนอาคารจากใบยางพารา นายสิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
PJR043  สารเคลือบกะลามะพร้าวรองรับน้ำยางพารา อาจารย์รจนา  รัตนานุสรณ์ นราสิกขาลัย นราธิวาส
PJR044 การยับยั้งเชื้อราโรคใบจุดนูนในต้นยางพาราโดยใช้สารสกัดจากสมุนไพรไทยพื้นบ้าน นางวัชราพร  ฉลาด ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
PJR045 “น้ำขี้เถ้า” เจ้าประโยชน์ พัฒนายางใต้ นายอรรณพ แก้วพิบูลย์ ธรรมโฆสิต สงขลา
PJR046 การศึกษาปัจจัยและแนวความคิดต่อการปลูกยางพาราของเกษตรกร ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน นายมานพ  มาสุข มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ น่าน
PJR047 รูปแบบการจัดการสวนยางพาราที่เสียหายจากพายุพัดถล่มกรณีศึกษา ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายมานพ  มาสุข มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ น่าน
PJR048 แผ่นซับฝุ่นจากยางพารา อาจารย์  นูรมา หามะ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
PJR049 การศึกษาประสิทธิภาพเชื้อราเขียว(Metarhizim  anisopliae)ในการกำจัดปลวกในสวนยางพารา นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย
PJR050 วัสดุดูดกลืนเสียงจากพืชแห้งและยางพารา นายภีมม์  ยศเทียม เพรักษมาตาวิทยา ระยอง
PJR051 แรงจูงใจในกระบวนการตัดสินใจเปลี่ยนจากเกษตรทั่วไปสู่ยางพารา ของเกษตรกรสวนยางพารา ในอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี นายสมศักดิ์  วรรณขาม กุดจับประชาสรรค์ อุดรธานี
PJR052 เครื่องนวดแผ่นยางพารา อาจารย์รัตนี ปิยะปานันท์ สภาราชินี ตรัง
PJR053 เครื่องช่วยบรรจุดินในถุงชำกล้ายางพารา รัตนี ปิยะปานันท์ สภาราชินี ตรัง
PJR054 การหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งโดยใช้ปริมาณน้ำยางที่เข้าอบแตกต่างกัน รัตนี  ปิยะปานันท์ สภาราชินี ตรัง
PJR055 เครื่องผลิตน้ำยางข้นแบบครีมในระดับครัวเรือน นางกนกวรรณ    แสงศรีจันทร์ ภูซางวิทยาคม พะเยา
PJR056 การศึกษาโรงอบแผ่นยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่มงคล นายปฐมพงษ์ ทะแสง นาน้อย น่าน
PJR057 การศึกษาสมบัติเชิงกลของอิฐบล็อกผสมกากขี้แป้ง นายพงศ์ศักดิ์   เหล่าเจริญสุข เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
PJR058 การศึกษาสภาพการเจริญเติบโตของยางพาราในโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ นางสาวสุจิตรา  อุปศรี ประชารัฐพัฒนาการ ขอนแก่น
PJR059 แจกันจากน้ำยางธรรมชาติ อาจารย์ฟาตูมะห์   ยิงทา เดชะปัตตนยานุกูล ยะลา
PJR060 กรดจากการหมักน้ำซาวข้าวเพื่อการจับตัวของน้ำยางพารา นางภาวิณี  สุพลแสง สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
PJR061 ระบบบำบัดน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตยางแผ่น นางกนกวรรณ    แสงศรีจันทร์ ภูซางวิทยาคม พะเยา
PJR062 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงมือยางกันความร้อน นางสาวจิรฐา ทองแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
PJR063 ศึกษาปัจจัยการเจริญเติบโตของกาฝากในพันธุ์ยางพารา นางศุลยา   สามัญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล สตูล
PJR064 การศึกษาประสิทธิภาพของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในการกำจัดวัชพืชในสวนยางพารา นางมุกดา วิถี, นางวีรวรรณ  หอมชื่น เดชอุดม อุบลราชธานี
PJR065 กาวดักแมลงวันจากยางพารา นางสาวอัญชลี    ดวงขยาย ภูซางวิทยาคม พะเยา
PJR066 ศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำหมักจากผลไม้ในท้องถิ่นในการเร่งการจับตัวของยางถ้วย นางสาวสุรจิตา เศรษฐภักดี จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
PJR067 การศึกษาหาวิธีการคลุมหน้าดินให้แก่ต้นยางพาราปลูกใหม่เพื่อนำไปใช้ได้จริง นายสุวรรณ    สุริยะป้อ ภูซางวิทยาคม พะเยา
PJR068 การศึกษาและเปรียบเทียบการกำจัดเกิดเชื้อราบนหน้ายางพาราโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ นายวันชัย   มณีสม นาบอน นครศรีธรรมราช
PJR069 การเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิต และศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นยางพาราที่ผสมวัสดุจากธรรมชาติ นางสาวประภาพร  ลิ่มเรืองธรรม จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
PJR070 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคของต้นยางพารา ด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุด สุกัญญา โชติวรรณพร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
PJR071 สารสกัดจากต้นกลอยในการลดจำนวนตัวตุ่นในสวนยางพารา คุณครูรุ่งทิพย์ วิโรจน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย เชียงราย
PJR072 สารสกัดใบเงาะป่าช่วยร่นระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ำยางพารา นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
PJR073 วัสดุธรรมชาติต้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นางกุลวรา  เต็มรัตน์ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
PJR074 การผลิตอิฐมอญมวลเบาจากตอซังข้าวโพดโดยใช้น้ำยางพาราเป็นตัวผสาน นางสาวสิริเกศ  หมัดเจริญ, นางสาวนิภาพร  จุลลาย คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์
PJR075 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของยางก้อนถ้วยโดยน้ำหมักชีวภาพ อ.นราภรณ์ โคลงชัย เดชอุดม อุบลราชธานี
PJR076 อาหารเป็ดจากเมล็ดยางพารา นายพงศ์ศักดิ์   เหล่าเจริญสุข เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
PJR077 การกำจัดกลิ่นเหม็นของน้ำยางด้วยสมุนไพรหมัก นางอุไรวรรณ์  บัณฑิตภิรมย์
PJR078 ฟองน้ำยางพาราผสมไฟเบอร์จากก้านใยบัว นายพงศ์ศักดิ์   เหล่าเจริญสุข เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
PJR079 กระถางต้นไม้จากเปลือกของต้นยาง นายพงศ์รัตน์   ธรรมชาติ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
PJR080 ผลของปุ๋ยน้ำชีวภาพจากใบมะละกอที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อรา Rigidoporus lignosus สาเหตุของโรครากขาวในยางพารา คุณครูหนึ่งฤทัย อุเทศ ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
PJR081 การศึกษาปริมาณความชื้นและปริมาณน้ำยาง ในสวนยางที่มีต้นกล้วยแซม ของสวนยางที่อยู่ใกล้ทะเล นางสาวบุษรินทร์  จิตเส้ง จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล
PJR082 การศึกษาอิทธิพลของหอมแดงที่มีผลต่อการไหลของน้ำยางพารา นางสาวธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
PJR083 การศึกษาคุณสมบัติของดินที่ใช้ปลูกพืชแซมในสวนยางพารา ในเขตพื้นที่ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร นายกิตติชัย บุษราคัม น้ำคำวิทยาค ยโสธร
PJR084 การศึกษาผลตอบแทนของการปลูกมันสำปะหลังในสวนยางพาราปลูกใหม่ในพื้นที่ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร นายกิตติชัย บุษราคัม น้ำคำวิทยาค ยโสธร
PJR085 หญ้าแฝกป้องกันต้นยางพาราล้ม นายสุริยัน  วรรณสอน, นายคำรณ  ลือชา ยางฮอมวิทยาคม เชียงราย
PJR086 การจัดทำสารสนเทศข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในเขตพื้นที่ตำบลยางฮอม นายสุริยัน  วรรณสอน, นายคำรณ  ลือชา ยางฮอมวิทยาคม เชียงราย
PJR087 การปลูกถั่วลิสงในสวนยางพารา นายสุริยัน  วรรณสอน, นายคำรณ  ลือชา ยางฮอมวิทยาคม เชียงราย
PJR088 การปลูกกล้วยน้ำว้าแซมในสวนยางพารา นายสุริยัน  วรรณสอน ยางฮอมวิทยาคม เชียงราย
PJR089 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยน้ำยูเรียชีวภาพในสวนยางพารา นางกาญจนา ทองจบ ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
PJR090 ปลูกต้นกะเพราแซมกับต้นยางพาราเพื่อไล่ยุงเรียน อาจารย์ศศิธร  ปะนัตโส ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
PJR091 การศึกษาการเจริญเติบโตของต้นยางจากปุ๋ยรองพื้น คุณครูหนึ่งฤทัย     อุเทศ ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
PJR092 บำรุงดินด้วยกากปลาร้า นางกาญจนา  ทองจบ ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
PJR093 ยาฆ่าหญ้าจากน้ำหมักชีวภาพ (หอยเชอรี่) ในสวนยางพารา นางสาวศศิธร   ปะนัดโส ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
PJR094 เร่งรากต้นกล้ายางพาราด้วยปุ๋ย EM ที่มีส่วนผสมของใบยางพาราแห้ง นางสาวเกศรินทร์  ดีแสน ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
PJR095 สปารักษาหน้ายางเน่า นางนริศา บุระชัด บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี
PJR096 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบำรุงรักษาหน้ายางพาราของสารเคมีและน้ำหมักชีวภาพ นางสาวเกศรินทร์  ดีแสน ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
PJR097 ฝาครอบจอกยางป้องกันสิ่งปนเปื้อนน้ำยางสด นางสาวชนม์ณกานต์  ธนัชสมวรรณ์ เชียงของวิทยาคม เชียงราย
PJR098 น้ำหมักชีวภาพช่วยกระตุ้นการจับตัวของน้ำยาง อาจารย์กุลวรา เต็มรัตน์ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
PJR099  ศึกษาการเจริญเติบโตของต้นยางพาราจากปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเคมี คุณครูศิริพงศ์   ศรีจักร ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
PJR100 การศึกษาเกี่ยวกับปุ๋ยชีวภาพ (ปุ๋ยหมัก) และปุ๋ยเคมี(ปุ๋ย สูตร 29-5-19) คุณครู ฉลาด ทองทิพย์ ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
PJR101 การสกัดเมล็ดยางพารามาทำเป็นน้ำมันไบโอดีเซล นางกาญจนา ทองจบ, นายธนภณ อุ่นวิเศษ ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
PJR102 น้ำสกัดเปลือกมังคุดผสมกับน้ำกรด เพิ่มประสิทธิภาพในการแข็งตัวของน้ำยาง นายธวัชชัย โคตรสุโน ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
PJR103 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดปลวก นายวิทยา   อินกง, นายธนภณ   อุ่นวิเศษ ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
PJR104 เครื่องมือรองรับน้ำยางพาราอัตโนมัติ นายธนภณ อุ่นวิเศษ ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
PJR105 เครื่องขัดเยื่อเมล็ดถั่วลิสง นางอภิญญา  โยวะ ธาตุพิทยาคม เลย
PJR106 การปลูกพืชแซมในสวนยางพาราอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น นางบังอร  ผมงาม เขาสวนกวางวิทยานุกูล ขอนแก่น
PJR107 ศึกษาเปรียบเทียบลูกเหม็นและฟอริดานป้องกันปลวกในรากยางพารา
คำสำคัญลูกเหม็นและฟอริดาน
นายประเสริฐ  ทองทิพย์ ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
PJR108 การสังเคราะห์ซิลเวอร์นาโนจากตาลโตนดเพื่อยับยั้งเชื้อราบริเวณหน้ายาง นางสาวสุขใจ สิงสาโร มหาวชิราวุธ สงขลา
PJR109 การปิดหน้ายางด้วยน้ำยางพารา คุณครูวิทยา  อินกง ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
PJR110 การศึกษาเปรียบเทียบการทำปุ๋ยหมักใบยางพาราจากภาชนะที่แตกต่างกัน นางสาวจริยา  การสอน สมเด็จพิทยาพิทยาคม กาฬสินธุ์
PJR111 โรงอบยางพาราด้วยพลังแสงอาทิตย์ นายบุญชัย   เชื้อตาพระ ไทยรัฐวิทยา  ๕๐   (บ้านคำพี้) นครพนม
PJR112 ศึกษาการผลิตสื่อการเรียนรู้วิชาชีววิทยาด้วยน้ำยางพารา  นางณัฐธีราทิพย์  ชินอ่อน เขาสวนกวางวิทยานุกูล ขอนแก่น
PJR113 อิทธิพลของอุณหภูมิ ความเข้มของแสง ปริมาณน้ำฝนและความชื้นสัมพัทธ์ที่มีผลต่อต้นยางพารา นางสาวจิรฐา ทองแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
PJR114 การพยากรณ์ปริมาณน้ำยางพาราด้วยสมการถดถอย นางสาวจิรฐา ทองแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
PJR115 บล็อกประสานจากน้ำยางพารา นายไตรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
PJR116 ศึกษาการเลี้ยงเป็ดกำจัดวัชพืชในสวนยางพารา นายพิทักษ์    วรสาร กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
PJR117 การศึกษาโรคที่เกิดในต้นยางพาราในเขตอำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์ นางณิชากร    สงวนกลิ่น สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
PJR118 การศึกษาประสิทธิภาพของสีย้อมผ้าไหมจากยางพารา ของจังหวัดกาฬสินธุ์ นางณิชากร    สงวนกลิ่น สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
PJR119 การศึกษาCarbon footprint และความสามารถในการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในสวนยางพารา อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี นางสาวศลิดดา จุติเวช เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี
PJR120 การศึกษาปริมาณน้ำยางจากการทายารักษาหน้ายางและไม่ทา นายประเสริฐ  ทองทิพย์ ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
PJR121 การศึกษาระยะเวลาและปัจจัยการเกิดเชื้อรา Phytophthora บนหน้ายางพารา เพื่อหาอัตราส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของอนุภาค Nano zinc oxide. (ZnO) ในการยับยั้ง นางพัชรี   มั่นทองพิทักษ์ ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
PJR122 การศึกษาเกี่ยวกับการใช้เชื้อราเอนโดไพท์ปิดหน้ายางพารา นายธนภน อุ่นวิเศษ ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
PJR123 รูปแบบการกำจัดวัชพืชในสวนยางพาราของเกษตรกร ในอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี นายธวัชชัย สุวรรณวงศ์ เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี
PJR124 บรรจุภัณฑ์จากใบยางพารา นายธวัชชัย สุวรรณวงศ์ เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี
PJR125 การปลูกถั่วลิสงแซมเพื่อเพิ่มรายได้และเสริมธาตุไนโตรเจนให้แก่ต้นยางพาราในระยะ 1-3ปี ในเขตอำเภอกุดข้าวปุ้น นายพิทักษ์    วรสาร กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
PJR126 การศึกษาการทำสารสกัดจากใบสะเดาเพื่อกำจัดปลวกบริเวณสวนยางพารา นางสาวเกศรินทร์ ดีแสน ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
PJR127 ชนิดของเห็ดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางพารา นายธนภณ   อุ่นวิเศษ ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
PJR128 ศึกษาการสลายใบยางพาราจากปุ๋ยหมัก EM นายธนภณ   อุ่นวิเศษ ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
PJR129 การป้ายน้ำยาเร่งน้ำ นายพิทักษ์    วรสาร กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
PJR130 ประดิษฐ์สนับแข้งฟุตบอลจากยางพารา นายพิทักษ์    วรสาร กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
PJR131 ฝ้าเพดานใบยางพารา นางจิตติมา   ใจเครือ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
PJR132 เวลากับสภาพอากาศที่ควรกรีดยางพารา อ.ปารณีย์  จันทรัฐ สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง
PJR133 การเพิ่มรายได้เกษตรกร นายสุบินทร์  สุขศรีเพ็ง วังวิเศษ ตรัง
PJR134 สารเร่งการเจริญเติบโตของของรากกล้ายางพาราจากธรรมชาติ นางกุลวรา   เต็มรัตน์ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
PJR135 การศึกษาการปลูกต้นมะนาวในสวนยางพาราและในที่โล่ง นายธวัชชัย โคตรสุโน ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
PJR136 การศึกษาอิทธิพลของสภาวะน้ำท่วมขังที่มีต่อการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของต้นยางพาราพันธุ์ต่าง ๆ นายศาสตรา  สายสุนันทรารมย์ ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์
PJR137 อิทธิพลของพันธุ์ยางพาราและการเสริมรากที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของต้นยางพารา นายศาสตรา  สายสุนันทรารมย์ ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์
PJR138 การศึกษาอิทธิพลของการเสริมรากที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของต้นยางพารา  พันธุ์  RRIM 600 นายศาสตรา  สายสุนันทรารมย์ ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์
PJR139 การศึกษา Carbon footprint และความสามารถในการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในสวนยางพารา อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี นางสาวศลิดดา จุติเวช เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี
PJR140 การปรับสภาพกรดฟอร์มิกจากกระบวนการล้างแผ่นยางดิบด้วยเปลือกหอยเชอรี่บดผง นายประชา  วงศ์ศรีดา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
PJR141 การศึกษาประสิทธิภาพของเอนไซม์จากผลไม้ในท้องถิ่นเพื่อยับยั้งโปรตีนที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ในน้ำยางพารา อาจารย์ณัฐพล กลิ่นพุฒ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
PJR142 การเปรียบเทียบการกำจัดวัชพืชในสวนยางพาราโดยการไถกลบและการใช้ยาฆ่าหญ้า นายศิริพงษ์  ศรีจักร ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
PJR143 เปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของไม้ยางพาราสายพันธุ์ RRIM 600 , 311 และ BPM 24  นางสาวพิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
PJR144 น้ำหมักจากเปลือกผลไม้ต่างๆเพิ่มความเร็วในการแข็งตัวของน้ำยางพารา มณเฑียร ส่งเสริม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
PJR145 ผลกระทบของการปลูกยางพาราต่อพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น กรณีศึกษาอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย นายประชา  วงศ์ศรีดา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
PJR146 ดอกยางเพิ่มแรงยึดเกาะถนน นายพงศ์ศักดิ์  เหล่าเจริญสุข เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
PJR147 การศึกษาการแข็งตัวของยางพาราโดยใช้น้ำมะนาวแทนน้ำกรด นายวิทยา  อินกง ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
PJR148 การเปรียบเทียบกระบวนการกำจัดเชื้อรา Phytophthora เชิงเศรษฐศาสตร์ นางนฤมล   สินธุรัตน์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
PJR149
PJR150 การเพาะเลี้ยงเห็ดห้า นางคุณากร จิตตางกูร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
PJR151 การศึกษาการจัดการสวนยางพาราเพื่อเพิ่มการเกิดเห็ดแครงโดยวิธีธรรมชาติ นางสาวพรรณพิไล  เกษีสม ลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่
PJR152 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของหญ้าปล้องอ้อยที่รดด้วยน้ำเสียจากการทำยางแผ่นและรดด้วยน้ำเสียจากลานมัน นางสาวนัทญาภรณ์  ยอดสิงห์ ศรีสะเกษ
PJR153 ศึกษาการติดผลของยางพารามีผลต่อปริมาณการไหลของน้ำยาง นางสาวนัทญาภรณ์  ยอดสิงห์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
PJR154 ยุววิจัยพลิกสวนยาง สู่ป่ายาง ระยะที่ ๒ นางเบญจมาศ  นาคหลง หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา
PJR155 การเพาะเห็ดก้อนด้วยขี้เลื้อยยางพารา นางฉวีวรรณ  ศิริวงค์  ,  นายสมผล  ศิริวงค์  ,  นางอภิญญา  ยอดเชียงคำ แม่ต๋ำวิทยา เชียงราย
PJR156 การผลิตถ่านจากไม้ยางพารา และเปรียบเทียบกับถ่านจากไม้ชนิดอื่น ๆ นางฉวีวรรณ  ศิริวงค์ แม่ต๋ำวิทยา เชียงราย
PJR157 การทำอาหารเลี้ยงสัตว์ด้วยส่วนต่าง ๆ ของยางพารา นางฉวีวรรณ  ศิริวงค์ แม่ต๋ำวิทยา เชียงราย
PJR158 การทำปุ๋ยชีวภาพจากใบยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตของน้ำยางพารา นางฉลาด ทองทิพย์ ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
PJR159 การพัฒนาคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาด้วยหินฝุ่น เถ้าลอยไม้ยางพาราและเม็ดโฟม นางสาวภัทรานิษฐ์  รักษาศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
PJR160  การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ายางพารา ในเขตปลูกยางใหม่ กรณีศึกษาเขตพื้นที่นาเดิม นายขุนทอง  คล้ายทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
PJR161 ฉนวนความร้อนจากธรรมชาติ  นางสาวสังวาล  ห่วงช้าง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
PJR162 การศึกษาการใช้สารเคมีในการปราบวัชพืชในสวนยางพารา นางกัณจณา  อักษรดิษฐ์ เทิงวิทยาคม เชียงราย
PJR163 การเพาะเลี้ยงเห็ดห้า (Thaeogyroporus porentosus (berk. ET. Broome) ในกล้ายางพาราเพื่อเร่งการเจริญเติบโต นางคุณากร จิตตางกูร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
PJR164 การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น ในการประกอบอาชีพสวนยางพารา นายสมชาย  โพธิ์ศรี ชุมแพพิทยาคม ขอนแก่น
PJR165 การศึกษาผลกระทบจากการปลูกพืชเศรษฐกิจแซมสวนยางพารา
ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางพารา
นายสมชาย  โพธิ์ศรี ชุมแพพิทยาคม ขอนแก่น
PJR166 เทคนิควิธีการปลูกยางพาราและการปลูกพืชแซมยางพาราของเกษตรกร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นายสมชาย  โพธิ์ศรี ชุมแพพิทยาคม ขอนแก่น
PJR167 การปลูกข้าวไร่ร่วมยางพารา นายสุทัด เพียเกษม ชุมแพพิทยาคม ขอนแก่น
PJR168 การศึกษาผลของระยะห่างของการปลูกต้นยางพารากับปริมาณน้ำยางที่ได้รับของเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นางอัญชรี   ไชยสถิตวานิช เชียงของวิทยาคม เชียงราย
PJR169 การผลิตกระติบข้าวเก็บความร้อนจากฉนวนใบยางพารา นางสาวนิภาพร จุลลาย  คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์
PJR170 การศึกษาปริมาณความเข้มแสงที่มีผลต่อความสูงของต้นกล้ายางในท่อซีเมนต์ นางสาวสุพลา  ทองแป้น จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล
PJR171 การสกัดสารจากเมล็ดยางพารางอก   เพื่อนำไปใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อพืชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช นายทวีศักดิ์ แก้วทอน เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
PJR172 การเร่งรากของต้นยางพาราโดยใช้กากกาแฟอมก๋อย นางสาวภวรัญชน์ สมศักดิ์ อมก๋อยวิทยาคม เชียงใหม่
PJR173 การศึกษาความหลากหลายชนิดของปลวกและการจัดการปลวกในสวนยางพารา อ.แกลง จ.ระยอง นางสาวกาญจนา  สมคิด มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง
PJR174 การพัฒนาแผ่นฉนวนกันความร้อนชนิดหน่วงไฟจากฟางข้าวร่วมกับน้ำยางธรรมชาติ นางสาวฐิธิกาญจน์  มุ่งเบียดกลาง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
PJR175 ผลของน้ำทิ้งจากโรงงานแป้งมันต่อการเจริญเติบโตของยางพารา นายเจษฎา  นาจันทอง ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์
PJR176 ผลกระทบต่อยางพาราที่ปลูกในที่ราบลุ่มริมน้ำปาว นายเจษฎา  นาจันทอง ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์
PJR177 การกำจัดปลวกในสวนยาง นายเจษฎา  นาจันทอง ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์
PJR178 การศึกษาการเพาะเห็ดฮังการีด้วยสูตรอาหารจากขี้เลื่อยยางพารา
และวัสดุทางเกษตรที่ต่างกัน
นางสาวธิฐิกาญจน์  มุ่งเบียดกลาง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
PJR179 การศึกษาพันธุ์ยางที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ปลูก ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอดิเรก มะสิน สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์
PJR180 ผลจากการปลูกสวนยางในพื้นที่ที่เคยปลูกสับปะรด ในเขตอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอดิเรก มะสิน สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์
PJR181 ผลกระทบจากการปลูกยางพาราที่มีผลต่อระบบนิเวศ ในเขตอำเภอกุยบุรี จังหวัด   ประจวบคีรีขันธ์ นายอดิเรก มะสิน สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์
PJR182  ขนาดของถุงกับการเจริญเติบโตของกล้ายางพาราแบบติดตา นายอดิเรก มะสิน สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์
PJR183 การเปรียบเทียบคุณภาพของดินในสวนยางพาราที่ปลูกพืชแซม และไม่ปลูกพืชแซม นายศิริชัย  ศรีหาตา ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์
PJR184  “น้ำขี้เถ้า” เจ้าประโยขน์ พัฒนายางใต้ นายอรรณพ แก้วพิบูลย์ ธรรมโฆสิต สงขลา
PJR185 การผลิตสาร Buthyl gallate (BG) และ Isobuthyl gallate เพื่อใช้เป็นสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันในยางคอมปาวด์ นายสรชัย แซ่ลิ่ม มหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) นครปฐม
PJR186 ปลวกเพาะเลี้ยงเห็ดโคนในสวนยางพารา อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม นางภาวิณี  สุพลแสง สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
PJR187 แผ่นบล็อกยางพาราเพิ่มคุณสมบัติลดต้นทุน นางภาวิณี  สุพลแสง สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
PJR188 รถเข็นเก็บน้ำยางพารา นายศิริ   เอียดตรง ร่มเกล้า นราธิวาส
PJR189  สภาพทั่วไปสวนยางพาราในพื้นที่นา  ในอำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส นายศิริ   เอียดตรง ร่มเกล้า นราธิวาส
PJR190 การปลูกพืชแซมในสวนยางพาราอำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น นางบังอร  ผมงาม เขาสวนกวางวิทยานุกูล ขอนแก่น
PJR191 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อราคายางในตลาดยางพารา กรณีศึกษา
ตลาดยางพารา อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
นางนภาพร  ลี้นาวามงคล เขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” ตราด
PJR192  แผ่นรองเท้าจากยางธรรมชาติ นางกุลวรา  เต็มรัตน์  เดชะปัตตนยานุกูล
PJR193 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณน้ำยางพาราในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบ ในเขตอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นางสายสุดา สร้อยสวิง ภูซางวิทยาคม พะเยา
PJR194 การกำจัดหอยทากในแปลงเพาะกล้ายางพาราและในสวนยางพารา นางกนกวรรณ แสงศรีจันทร์ ภูซางวิทยาคม พะเยา
PJR195 การพัฒนาด้ามมีดกรีดยางพาราหน้าสูง นางสาวกาญจนา สมคิด มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง
PJR196 เปรียบเทียบการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Ceratocystis fimbriata Ellis & Halst ด้วยสารสกัดหยาบจากกระเทียมและหอมหัวใหญ่ นางสุจิตรา ผลธุระ หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
PJR197 เปรียบเทียบ  ต้นทุน ผลผลิต และกำไรของเห็ดเศรษฐกิจที่เพาะโดยใช่ขี่เรื่อยไม้ยางพารา นางสุจิตรา ผลธุระ หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
PJR198 การเปรียบเทียบปุ๋ยชีวภาพจากใบจามจุรีกับถั่วเขียวต่อปริมาณน้ำยาง ณรงค์ศักดิ์  บุญพุ่ม หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
PJR199 การศึกษาหิ่งห้อยในสวนยางพารา นายตระกูล  บุญชิต ศรีแก้วพิทยา ศรีสะเกษ
PJR200 เชื้อราชนิดอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซากับการเจริญเติบโตของต้นกล้ายางพารา นางสาวพรพรรณ  วิวัฒน์ไพบูลย์ หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
PJR201 โรงอบยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์  นายนิเวศน์ ชารี หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
PJR202 หมวกกันน็อคจากยางพารา  นางสาวฟาตูม๊ะ   ยิงทา  เดชะปัตตนยานูกูล ยะลา
PJR203 ศึกษาคุณภาพของดินบริเวณที่มีการทำยางก้อนถ้วยด้วยกรดฟอร์มิก นางรัชนี   พรมจันทร์ แกลง “วิทยสถาวร” ระยอง
PJR204 การศึกษาเปรียบเทียบการทำปุ๋ยหมักใบยางพาราจากภาชนะที่แตกต่างกัน นางสาวจริยา  การสอน สมเด็จพิทยาพิทยาคม กาฬสินธุ์
PJR205  ศึกษาและเปรียบเทียบอัตราส่วนที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณน้ำยางพาราจากหินฝุ่นบะซอลต์ ในจังหวัดบุรีรัมย์ นางปวัญญา  นาคะวงศ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
PJR206 ไคโตซานจากกระดองปูรักษาโรคหน้ายางตาย อาจารย์รัตนี  ปิยะปานันท์ สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง
PJR207 แผ่นรองหม้อกันร้อนจากยางพารา อาจารย์ นูรมา หามะ  เดชะปัตตนยานูกูล ยะลา
PJR208 ศึกษาระยะเวลาในการหมักน้ำหมักชีวภาพที่เหมาะสมสำหรับการจับตัวของน้ำยาง นางสาวพรรณิกา  สุวรรณอำไพ แกลง “วิทยสถาวร” ระยอง
PJR209 การย่อยสลายเพคตินจากใบเครือหมาน้อยโดยใช้รังสีแกมมาเพื่อเป็นสารลดปริมาณ
โปรตีนก่อภูมิแพ้ในน้ำยางธรรมชาติ
นายวีระศักดิ์  เนมินทร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
PJR210 อัตราส่วนของน้ำยางพาราที่มีผลต่อคุณภาพของกระดาษจากเส้นใยกล้วย นางสาวประริชาติ  สิทธิสาร หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
PJR211 การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของกล้ายางที่ถูกเสริมตอเพื่อเพิ่มระบบราก นางสุริยะพร  นาชัยเงิน หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
PJR212 ศึกษาและผลิตสารยับยั้งเชื้อราในโรคราสีชมพู  จากสารสกัดธรรมชาติ นายมณเฑียร ส่งเสริม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
PJR213 การเปรียบเทียบรูปแบบของต้นทุนที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายสำหรับการทำสวนยางพาราก่อนถึงระยะกรีดยาง นายสิริพงษ์   มณีวงศ์ หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
PJR214 ไม้อัดจากขวดพลาสติกประสานน้ำยางพารา นายสุวรรณ สุริยะป้อ ภูซางวิทยาคม พะเยา
PJR215 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกล้ายางพาราที่ปลูกในขี้เลื่อยยางพาราผสมขุยมะพร้าวกับการปลูกกล้ายางพาราในดิน นางสายสุดา  สร้อยสวิง ภูซางวิทยาคม พะเยา
PJR216 การศึกษาเปรียบเทียบเวลาในการแข็งตัวและคุณภาพของยางพาราจากใช้น้ำหมักชีวภาพกับกรดฟอร์มิก นางสาวอัญชลี    ดวงขยาย ภูซางวิทยาคม พะเยา
PJR217 การผลิตถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางพารา นางสาววิลาวรรณ  คนึงคิด ภูซางวิทยาคม พะเยา
PJR218 การปลูกพืชแซมยางและพืชร่วมยาง ในสวนยางพารา : กรณีศึกษา อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา นางสาวณัฐยาภรณ์  ผ่องแผ้ว ภูซางวิทยาคม พะเยา
PJR219 การจัดการความรู้เกี่ยวกับยางพาราในอำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา นางกนกวรรณ    แสงศรีจันทร์ ภูซางวิทยาคม พะเยา
PJR220 การผลิตแผ่นโฟมยางจากน้ำยางพารา นางกนกวรรณ    แสงศรีจันทร์ ภูซางวิทยาคม พะเยา
PJR221 ระบบเก็บกักความร้อนในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์โดยการเปลี่ยนสถานะของวัสดุที่เหมาะสม  นางสาวจุไรรัตน์  สุริยงค์ หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่
PJR222 เตา 3 IN 1  พลังชีวมวล นางสาวนัทญาภรณ์ ยอดสิงห์  กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
PJR223 เพคตินจากใบยางพาราและการประยุกต์ใช้ นางสาวนัทญาภรณ์ ยอดสิงห์  กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
PJR224 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพร 6  ชนิด ต่อการป้องกันหอยทากในสวนยางพารา นางสาวนัทญาภรณ์ ยอดสิงห์  กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
PJR225 การพัฒนาเทคโนยีเพื่อวิเคราะห์สายพันธุ์ยางพารา นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
PJR226 เครื่องผ่าขี้ยาพารา นางจินตนา ช่วยเรือง วิเชียรมาตุ 2 ตรัง
PJR227  สายรัดป้องกันยุงสำหรับเกษตรกรสวนยางพารา นางสาวพรพรรณ  วิวัฒน์ไพบูลย์ หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
PJR228 ผลกระทบของการปลูกยางพาราต่อพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายประชา วงค์ศรีดา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
PJR229  การศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำยางพารามีสีเขียว นางสาวสุณัฐชา  โนจิตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
PJR230 การใช้หอมแดงในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคราแป้งที่ใบยางพารา นางสาวสุณัฐชา  โนจิตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
PJR231 ลวดแขวนถ้วยน้ำยางพารา นางกีรตีณี    เอียดตรง บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ นราธิวาส
PJR232 อุปกรณ์เก็บยางพารา แบบ two in one. อาจารย์สุทิน  เวทวงษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ระยอง ระยอง
PJR233 ผลของการใช้สารสกัดออกซิน จากพืชต่อการงอกของรากในกล้ายางชำถุง อาจารย์สุทิน  เวทวงษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ระยอง ระยอง
PJR234 ประสิทธิภาพของสารเคลือบจอกยาง นางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮง วิเชียรมาตุ 2 ตรัง
PJR235 การศึกษาเปรียบคุณสมบัติของดินต่อจำนวนรังของปลวกในสวนยางพาราระหว่างบริเวณที่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมกับบริเวณที่ใกล้แหล่งธรรมชาติ นางสาวมนต์รวี   บรรจงจิตต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ระยอง ระยอง
PJR236 ไฟที่หัวมีดกรีดยาง นางสาวมนต์รวี   บรรจงจิตต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ระยอง ระยอง
PJR237 วิถีความสุขในเศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพกรีดยางพาราในพื้นที่  อำเภอเมือง   จังหวัดระยอง นางสาวมนต์รวี   บรรจงจิตต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ระยอง ระยอง
PJR238  โรคของยางพารา :กรณีศึกษา ต.หงาว  อ.เทิง  จ.เชียงราย นางกัณจณา  อักษรดิษฐ์ เทิงวิทยาคม เชียงราย
PJR239 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารออกซินจากยอดฝักทอง ยอดฝักเขียว และยอดมะระหวาน ในการเร่งการติดตาเขียวของยางพารา นางสาวเกศินี  อินถา แม่จันวิทยาคม เชียงราย
PJR240 ศึกษาผลจากการเพิ่มและขยายพื้นทีปลูกยาง ทดแทนการปลูกพืชไร่ดั้งเดิมกับการจัดการวิถีการเพาะปลูกของเกษตรกรในเขตเทือกเขาพนมดงรัก  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวไสว  อุ่นแก้ว ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
PJR241 มีดกรีดยางประยุกต์ นางสาวไสว  อุ่นแก้ว ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
PJR242 การพัฒนากระบวนการจับตัวของน้ำยางธรรมชาติโดยใช้น้ำมะพร้าวหมัก คุณครูศศิธร   ปะนัดโส ชุมพลโพนพิสัย มหาสารคาม
PJR243 การลดเชื้อราบนยางแผ่นด้วย EM ครูปารณีย์ จันทรัฐ สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง
PJR244  การผลิตเอทานอลจากส่วนประกอบของต้นยางพารา นางพัชรา  พงศ์มานะวุฒิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
PJR245 การทำยางก้อนด้วยน้ำหมักกล้วย นางฉวีวรรณ  ศิริวงค์ แม่ต๋ำวิทยา เชียงราย
PJR246 การเพาะเห็ดก้อนด้วยขี้เลื่อยยางพารา นางฉวีวรรณ  ศิริวงค์ แม่ต๋ำวิทยา เชียงราย
PJR247 กำจัดปลวกในสวนยางพาราด้วยน้ำส้มควันไม้ นางฉวีวรรณ  ศิริวงค์ แม่ต๋ำวิทยา เชียงราย
PJR248 การศึกษาชนิดของวัสดุดูดซับน้ำช่วงฤดูแล้งที่มีผลต่อยางปลูกใหม่ อาจารย์สุทิน  เวทวงษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ระยอง ระยอง
PJR249 อุปกรณ์เสริมความงามยกกระชับใบหน้าด้วยผลิตภัณฑ์หน้ากากยางพารา นางสาวมนต์รวี   บรรจงจิตต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ระยอง ระยอง
PJR250 การศึกษาเปรียบเทียบพันธุ์ยางพาราต่อผลผลิตยางพาราในอำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย สุชาติ  สีต๊ะบุต ชยาภิวัฒน์วิทยา เชียงราย
PJR251 การศึกษาธาตุอาหารในดินและสภาพของดินต่อผลผลิตยางพาราในอำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย วนิดา ต๊ะล้อม ชยาภิวัฒน์วิทยา เชียงราย
PJR252 การศึกษาระดับอุณหภูมิต่อผลผลิตยางพาราในอำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย วนิดา ต๊ะล้อม ชยาภิวัฒน์วิทยา เชียงราย
PJR253  แผ่นเยื่อคอมโพซิสชนิดยางพารา เซลลูโลสแบคทีเรียล นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
PJR254 เครื่องจัดวางเมล็ดยางพารา นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
PJR255 ารศึกษายับยั้งการเกิดโรคราสีชมพูในต้นยางพาราจากสารสกัดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น นางสาววรรณา ทองมณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ระยอง ระยอง
PJR256 การสำรวจและจัดทำ Bio map การปลูกยางพาราในเขตอำเภอเทิง นางพนิดา  แก้วมาลา เทิงวิทยาคม เชียงราย
PJR257 ยังยั้งเชื้อราบนยางพาราแผ่นด้วยสมุนไพร นายตระกูล  บุญชิต ศรีแก้วพิทยา ศรีสะเกษ
PJR258 การดีดตัวของฟักยางพารา นายตระกูล  บุญชิต ศรีแก้วพิทยา ศรีสะเกษ
PJR259 รูปแบบการติดตายางพารา นางสาวกาญจนา  สมคิด มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง
PJR260 การศึกษาความหนาแน่นของไส้เดือนดินต่อปริมาณและความเข้มข้นของน้ำยางพารา นางมุกดา วิถี, นางวีรวรรณ  หอมชื่น เดชอุดม อุบลราชธานี
PJR261 โฟมมวลเบาจากน้ำยางพารา นางสาวสมจิต  ผอมเซ่ง มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา
PJR262 การลดสารอินทรีย์ก่อสารกลุ่มไตรฮาโลมีเทน (THMs) ในน้ำดิบผลิตประปาคลองอู่ตะเภาโดยกระบวนการโคแอกกูเลชันของสารส้มร่วมกับวัสดุเพิ่มประสิทธิภาพจากยางพารา นางสาวสมจิต  ผอมเซ่ง มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา
PJR263 หนังเทียมจากยางพาราและเส้นใยปาล์ม นางมลิวัลย์ ปาณะศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล
PJR264 น้ำยาล้างมือสมุนไพรจากใบเตย ใบฝรั่ง และมะกรูดดับกลิ่นขี้ยาง อาจารย์ไสว อุ่นแก้ว ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
PJR265 การทำอาหารเป็ดจากเมล็ดยางพารา อาจารย์ไสว อุ่นแก้ว ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
PJR266 การสำรวจและเปรียบเทียบระบบนิเวศในสวนยางพาราที่ใช้สารเคมีและไม่ใช้สารเคมีที่มีผลต่อวิถีชีวิตของชาวสวนยางพารา อาจารย์ไสว อุ่นแก้ว ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
PJR267 สายแขวนถ้วยยางพาราลดการรัดลำต้นของยางพารา อาจารย์ไสว อุ่นแก้ว ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
PJR268 สบู่จากกระเทียมดับกลิ่นเหม็นการแกะยางก้อนถ้วย อาจารย์ไสว อุ่นแก้ว ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
PJR269 มีดกรีดยางสองหัว อาจารย์ไสว อุ่นแก้ว ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
PJR270 การฟื้นฟูหน้ายางพาราที่ตายโดยน้ำหมักชีวภาพจาก…. อาจารย์ไสว อุ่นแก้ว ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
PJR271 สำรวจการเว้นระยะห่างการปลูกยางพาราว่ามีผลต่อการไหลของน้ำยางหรือไหม อาจารย์ไสว อุ่นแก้ว ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
PJR272 ศึกษาผลจากการเพิ่มและขยายพื้นทีปลูกยาง ทดแทนการปลูกพืชไร่ดั้งเดิมกับการจัดการวิถีการเพาะปลูกของเกษตรกรในเขตเทือกเขาพนมดงรัก  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ อาจารย์ไสว อุ่นแก้ว ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
PJR273 พัฒนาเครื่องเย็บแผ่นยางพารา อาจารย์ไสว อุ่นแก้ว ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
PJR274 สาเหตุของโรคเปลือกเน่าในต้นยางพาราโดยวิถีชีวภาพด้วยน้ำหมักชีวภาพ Em อาจารย์ไสว อุ่นแก้ว ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
PJR275 การกำจัดเพลี้ยหอยด้วยน้ำหมักชีวภาพ อาจารย์ไสว อุ่นแก้ว ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
PJR276 ระดับเสียงของโหวดที่ทำจากวัสดุแทนขี้สูด(ชันโรง)จากผลิตภัณฑ์ยางพารา นางสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม บึงโขงหลงวิทยาคม บึงกาฬ
PJR277 วัสดุรองพื้นสนามตะกร้อจากผลิตภัณฑ์ยางพารา นางสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม บึงโขงหลงวิทยาคม บึงกาฬ
PJR278 โปงลางจากไม้ยางพารา นางสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม บึงโขงหลงวิทยาคม บึงกาฬ
PJR279 ผลของต้นผักก้านจองต่อยางพารา นางสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม บึงโขงหลงวิทยาคม บึงกาฬ
PJR280 พิณจากไม้ยางพารา นางสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม บึงโขงหลงวิทยาคม บึงกาฬ
PJR281 พืชคลุมดินในสวนยางพาราที่เปิดกรีด นางสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม บึงโขงหลงวิทยาคม บึงกาฬ
PJR282 สวนยางพารากับความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนตำบลบึงโขงหลง นางสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม บึงโขงหลงวิทยาคม บึงกาฬ
PJR283 การเพาะเห็ดฟางด้วยอัตราส่วนของขี้เลื่อยยางพาราและวัสดุในท้องถิ่น นางสาวพัชราภรณ์  คำซาว หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่

* หมายเหคุ ยังมีโรงเรียนที่ขอส่งล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ จึงยังไม่ได้ update ข้อมูล

ติดต่อเจ้าหน้าที่: ขวัญฤทัย วงษ์สวัสดิ์ โทร. 074-446523, 081-540258

 

Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

  1. ปีนี้เยอะกว่าปีแล้วอีกนะค่ะ…ดีใจแทนจังเลยมีผู้สนใจเยอะเลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: