ผลประเมิน 100 : ระบบบำบัดน้ำเสียจากการทำยางแผ่นดิบลดมลภาวะเพื่อชุมชน

ประเมินครั้งที่ 1  (PJR100)

ชื่อเรื่อง:     ระบบบำบัดน้ำเสียจากการทำยางแผ่นดิบลดมลภาวะเพื่อชุมชน
ที่ปรึกษา:     นางสาวมนต์ตรา   ไกรนรา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ที่มาและความสำคัญ
กระบวนการผลิตยางแผ่น ก่อให้เกิดเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน สร้างความรำคาญต่อชุมชน
จึงสนใจที่จะศึกษาการทำเครื่องบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบเพื่อลดมลภาวะ

วัตถุประสงค์

  1.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและปริมาณของเถ้าแกลบดำ เส้นผม เปลือกหอยแครง และเปลือกไข่ไก่ เป็นวัสดุที่นำมาเป็นตัวดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ แอมโมเนีย กลิ่น สี  ตะกอน และ ค่า BOD  ของน้ำที่สามารถปล่อยลงสู่แหล่งน้ำได้
  2. เพื่อศึกษาการนำส่วนประกอบต่างๆมาใช้ในการกรองน้ำ
  3. ออกแบบเครื่องบำบัดที่สะดวกและประหยัดสามารถนำไปใช้กับชุมชนได้

การทดลอง :
ปริมาณและวิเคราะห์ลักษณะน้ำเสีย การเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ได้จากโรงการผลิตยางแผ่นดิบ ทดสอบประสิทธิภาพของสารที่นำมาบำบัดและหาปริมาณที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ร่วมกับกรวด หิน ทราย และศึกษาลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของน้ำที่บำบัดได้

ข้อคิดเห็น:
มีผลงานยุวิจัยยางพารา หลายเรื่องเกี่ยวกับ “น้ำเสีย” จากการทำยางแผ่น เช่น เกศินี อินถา และคณะ (2553), ประสิทธิภาพของระบบบำบัดนำเสียจากการทำยางแผ่น; นัทญาภรณ์ ยอดสิงห์ และคณะ (2553), การปลูกหญ้าปล้องอ้อยด้วยน้ำเสียจากการทำยางแผ่น เป็นต้น แนะนำให้ต่อยอดแนวคิดการทำวิจัยจากผลงานเหล่านี้
แนวคิดในการทำโครงงานนี้ ไม่ถูกต้อง เพราะไปอ่านผลวิจัยการดูดซับโลหะหนัก ซึ่งไม่มีโละหนักในการผลิตยางแผ่นดิบ
มีงานวิจัย “การประเมินผลกระทบจากการใช้น้ำเสียจากโรงอบ/รมยางแผ่นเพื่อการเกษตรกรรม” โดย รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี, ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ และ ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร พบว่า น้ำเสียสามารถนำมาใช้ปลูกพืชได้ เช่น ผักบุ้ง, ข้าว, ผลไม้ และยางพารา

แนะนำ:     แนวคิดไม่ถูกต้อง ให้ปรับแก้ข้อเสนอโครงการงานใหม่ ตามข้อคิดเห็นข้างต้น

ส่งข้อเสนอโครงการฉบับแก้ไข:  วันที่ 5 สิงหาคม 2554

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: