เรียนรู้…จากโครงการยุววิจัยยางพารา สกว. ปี 2555

หนังสือเล่มนี้ได้สรุปความรู้จากงานวิจัย 58 เรื่อง  ความรู้จากงานประชุมครูที่ปรึกษา “ศาสตร์และศิลป์สำหรับสอนโครงงานฐานวิจัยเพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ประสบการณ์วิจัยของครู และนักเรียน ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisements

บทความวิชาการ ยุววิจัยยางพารา สกว. ปี 2555

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมบทความ 58 เรื่อง ที่เป็นผลมาจากการเรียนรู้ของครูกับนักเรียน  หากได้อ่านและวิเคราะห์เนื้อหาแต่ละบทความ ก็จะมองเห็นถึงศักยภาพและความตั้งใจของครูกับนักเรียน

ดาวน์โหลดที่นี่

ปก

ประกาศผลรางวัลโครงการยุววิจัยยางพารา สกว. ปี 2555

จากงาน “ประชุมนำเสนอผลงานยุววิจัยยางพารา ปี 2555” ในครั้งนี้มีโครงงานวิจัยเด่น 20 เรืื่องที่ได้นำเสนอผลงานบนเวที ซึ่งได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานในการประเมินการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ผลจากการประเมินมีรางวัลดังนี้

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มี 3 รางวัล ได้แก่

1. โครงงานเรื่อง การพัฒนาเครื่องจัดวางเมล็ดยางพาราสำหรับเพาะกล้ายาง
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาจารย์ที่ปรึกษา นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ และนางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ
ผู้วิจัย นายศิวกร ดำด้วง และนายธนากร หนูเยาว์

ผลงานดีเด่น1

2. โครงงานเรื่อง แผ่นเยื่อคอมโพสิตชนิดยางพาราแบคทีเรียลเซลลูโลส
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ และนายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
ผู้วิจัย นายวชิระ มีวงศ์  นายภานุกร วงศ์ไสยะ และนายพรวสุ พงศ์ธีระวรรณ

ผลงานดีเด่น2

3. โครงงานเรื่อง การศึกษาการใช้สารเคมีในการปราบวัชพืชในสวนยางพารา
กรณีศึกษาตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
อาจารย์ที่ปรึกษา นางกัณจณา อักษรดิษฐ์ นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ และนางโสภิต ทิวาพัฒน์
ผู้วิจัย นายอรรจน์ อักษรดิษฐ์ เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วอาจ เด็กหญิงมณีรัตน์ ทะการ และเด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อินต๊ะสิน

ผลงานดีเด่น3

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่

1. โครงงานเรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์กำจัดตุ่นในสวนยางพารา
โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา จังหวัดเชียงราย
อาจารย์ที่ปรึกษา นางฉวีวรรณ ศิริวงค์ และนางสลักฤทัย แสงเขียว
ผู้วิจัย นายชนุตร์ สุทธะ นางสาวเบญจวรรณ ธิเขียว และนายอภิชาติ หล่ายนาสาร

ผลงานชมเชย1
2. โครงงานเรื่อง ถ่านกัมมันต์จากไม้ยางพาราที่กระตุ้นด้วยโซเดียมคลอไรด์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวหวานใจ โบบทอง
ผู้วิจัย นายธนากร กิตติกูล  นางสาวณัฐิดา สมานโสร และนางสาวศิริประภา สงวนหงส์

ผลงานชมเชย2
3. โครงงานเรื่อง การเปลี่ยนแปลงแนวการไหลของน้ำ จากการปลูกยางพาราบนเขตเทือกเขาพนมดงรัก อำเภอขุนหาญ
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวไสว อุ่นแก้ว และนางสาวนลินรัตน์ อินต๊ะพันธ์
ผู้วิจัย นางสาวพักตร์เพ็ญ เมืองจันทร์  นางสาววิจิตรา คำแดง และนางสาวสุดารัตน์ อุ่นแก้ว

ผลงานชมเชย3


รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น มี 3 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น อันดับ 1
โครงงานเรื่อง การผลิตสาร Propyl gallate และ Buthyl gallate เพื่อใช้เป็นสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันในยางคอมปาวด์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) จังหวัดนครปฐม
อาจารย์ที่ปรึกษา นายสรชัย แซ่ลิ่ม
ผู้วิจัย นางสาวกันตพร ไพรคณะรัตน์  นางสาวทิพย์สุดา เจริญไตร และนางสาวประภาสิริ ภักดิ์ปาน

poster1
2. รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น อันดับ 2
โครงงานเรื่อง สวนยางพารากับความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชน
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงโขงหลง
อาจารย์ที่ปรึกษา นายพันธ์ศักดิ์ รอดชู และนายชัยยศ นามวงค์ชัย
ผู้วิจัย นายสมพร สุวรรณการ  นางสาวนิตยา พุทธบุรี และนางสาวอุไรวรรณ นะโส

poster2
3. รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น อันดับ 3
โครงงานเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ต่อปริมาณน้ำยางในอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาววรรณิศา จินนะ และนางสุพัฒตา โนทะนะ
ผู้วิจัย นางสาวดวงหทัย ขันไร่  นางสาวขวัญชนก ใจฝั่น และนางสาวฉันทนา คงเลิศพานิช

poster3


รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 1 รางวัล ได้
แก่

นางกนกวรรณ แสงศรีจันทร์
โรงเรียนภูซางวิทยาคม จ.พะเยา

รางวัลเรื่องเล่าประสบการณ์ของนักเรียน 4 รางวัล ได้แก่
1. นายอัษฎาวุธ วรรณะ  นายอภิสิทธิ์ เสาร์นา และนางสาวศศิณัฎฐ์ เปลี่ยนเอก
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่

2. นางสาวกัลย์สุดา กาวิโรจน์  นางสาวเจนจิรา โนภีระ และนางสาวรัชนีกร สุจริต
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่

3. นางสาวจาตุภา วงศ์ใหญ่
โรงเรียนภูซางวิทยาคม จ.พะเยา

4. นายณัฐวุฒิ  บุตรรัตนะ
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู

สรุปโดย ทีมงานโครงการยุววิจัยยางพารา

ประชุมนำเสนอผลงานยุววิจัยยางพารา สกว. ปี 2555

วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2556
ณ ห้องชมวิว ชั้น 9 โรงแรมชาลีน่า รามคำแหง 65 กรุงเทพฯ

 

ที่มาและความสำคัญ
  โครงการนี้จึงเน้นพัฒนาทักษะเรียนรู้ ด้วยการชวนอ่านหนังสือเขียนเล่าประสบการณ์ ฝึก
 วิพากษ์ ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกฝนการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงด้านใน ด้วยจิตตปัญญาศึกษา นพลักษณ์ทำสมาธิ และอื่น ๆ พบว่า จิตภายในของครูค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆและส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กอย่างชัดเจน
  การรู้คิด อาจเป็นก้าวต่อไปของโครงการนี้ในการพัฒนาครูที่ปรึกษา โดยอาศัยชุมชนการ
เรียนรู้ของครูและเครื่องมือบางตัว
  ในปี 2555 โครงการยุววิจัยยางพาราได้สนับสนุน 60 โครงการจากทั่วทุกภูมิภาค ดังนี้ 17
โครงการ ในภาคเหนือ, 21โครงการในภาคอีสาน, 6โครงการในภาคตะวันออก, 7 โครงการในภาคกลาง และ 9 โครงการในภาคใต้และมีครูและนักเรียนร่วมโครงการ 281 คน ผลงานครั้งนี้คงจะได้ความรู้ 60เรื่องจากทั่วประเทศที่มีบริบทแตกต่างกัน
  การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยเป็นเวทีทำให้ได้เห็นแนวคิดและวิธีการออกแบบทำวิจัยของ
โครง งานต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับระดับโรงเรียนซึ่งหาชมได้ยากและเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยปีต่อ ไปคนภายนอกที่สนใจสามารถเข้ามารับรู้ได้การประชุมนี้จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ในการถอดและเผยแพร่ความรู้ในกลุ่มผู้ทำวิจัยด้วยกัน

 กำหนดการ
วันที่ 18 มีนาคม 2556

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. กล่าวเปิดประชุม โดย อาจารย์วราภรณ์ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการโครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา สกว
09.15 – 11.00 น. นำเสนอผลงานยุววิจัย 6 โครงการ  (โครงการละ 15 นาที)
11.00 – 12.00 น. กิจกรรมตลาดนัดความรู้ที่ลานโปสเตอร์  (เจ้าของผลงานอยู่ประจำที่โปสเตอร์) และประเมินผล
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. นำเสนอผลงานยุววิจัยอีก 14 โครงการ  (โครงการละ 15 นาที)
16.30 – 17.30 น. “สรุปและสังเคราะห์ผลงานวิจัยในปี 2555” โดย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
17.30 – 17.45 น. ประกาศผลรางวัลยุววิจัยยางพาราดีเด่น ประจำปี 2555
17.45 น. ปิดประชุม

 วันที่ 19 มีนาคม 2556

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนรู้
09.00 – 10.30 น. แนะนำการเรียนรู้และการคิดแบบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. ปฏิบัติการสุนทรียสนทนา (กลุ่ม)
12.00 – 12.30 น. สรุป และปิดประชุม

การติดต่อ:
โครงการยุววิจัยยางพารา สกว.
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 074-446523, 081-5402587, 081-5412578 E-mail: trfrubber@gmail.com

การนำเสนอความก้าวหน้าโครงการยุววิจัยยางพารา ปี 2555

            โครงการยุววิจัยยางพารา สกว. เป็นโครงการฝึกครูและนักเรียนทำวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยางพารา เพื่อเป็นการเรียนรู้การทำวิจัยและได้ความรู้ด้านยางพารา ในปี 2555 มีโครงงานได้รับทุนสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 60 โครงการ ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่เดือน กันยายน 2555 และทางโครงการจะมีการติดตามความก้าวหน้าโครงการในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคอิสาน ภาคตะวันออก และภาคกลาง ในวันที่ 17-20 ธันวาคม 2555 โดยมีกำหนดการดังนี้

                วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2555  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จ.เชียงราย  (คลิกกำหนดการ)
                วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู  (คลิกกำหนดการ) 
                วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม จ.อุบลราชธานี (คลิกกำหนดการ) 
                วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม (คลิกกำหนดการ)

                ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยขอให้แจ้งชื่อที่ คุณขวัญฤทัย วงษ์สวัสดิ์ โทร. 074-446523, 074-287207

****************************************

การประชุมครูที่ปรึกษายุววิจัยยางพารา สกว. ปี 2555
“ศาสตร์และศิลป์สำหรับสอนโครงงานฐานวิจัยเพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21”
วันที่ 24-26 ตุลาคม 2555 ณ ห้องรัชดา 2 โรงแรมรัชดาซิตี้ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

**************************************************************

ความเป็นมาและหลักการ
โครงการยุววิจัยยางพารา สกว. เป็นโครงการฝึกครูและนักเรียนทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยางพารา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานด้วยฐานวิจัย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เน้นให้นักเรียนมีทักษะการทำงานเป็นทีม สร้างความรู้จากสถานการณ์จริง และการสื่อสาร
กับดักของวัฒนธรรมการสอนแบบเก่าที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ ได้ทำลายการศึกษาไทยอย่างยับเยิน ทำให้เด็กไทยอยู่ในสภาพอ่อนแอ คิดไม่เป็นกันทั้งประเทศ ขาดทักษะชีวิต เสพความรู้ผู้อื่นโดยไม่คิดสร้างเอง โครงการนี้จะพาครูที่ปรึกษาก้าวข้ามกับดักและพัฒนาตัวเองไปสู่การสอนแบบใหม่ ที่เน้นฝึกให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานศตวรรษที่ 21 บนกระบวนจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูที่ปรึกษามีศาสตร์และศิลป์สำหรับสอนโครงงานฐานวิจัย
2. เพื่อสร้างเครือข่ายครูที่ปรึกษายุววิจัยยางพารา

ผู้ร่วมประชุม
คุณครูที่ปรึกษาในโครงการยุววิจัยยางพารา สกว. ปี 2555

วันและสถานที่
วันที่ 24-26 ตุลาคม 2555
ห้องประชุมรัชดา 2 โรงแรมรัชดาซิตี้ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ (โทร 02-2750088)

การติดต่อ
ขวัญฤทัย วงษ์สวัสดิ์ (โอ๋) , เกตุกนก พิทักษ์พลานนท์ (ผึ้ง) 074-446523, 081-5402587
Email: trfrubber@gmail.com
Website: https://trfrubber.wordpress.com

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 เรียนรู้ศิลปะเพื่อการฝึกสมาธิ โดย สถาบันอาศรมศิลป์

08.00 – 12.00 น. เข้าที่พัก
13.15 – 13.30 น. เปิดประชุม
13.30 – 17.00 น. เรียนรู้ศิลปะ และการผ่อนคลาย
17.00 – 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
19.30 – 21.00 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์สอนโครงงาน

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 จิตศึกษาและทักษะการจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย คณะครูโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์
08.30 – 10.00 น. กิจกรรมจิตศึกษา: ฝึกการฟังอย่างใคร่ครวญ
10.15 – 10.30 น. อาหารว่างเช้า
10.30 – 12.00 น. อ่านบทความที่เป็นกรอบคิดใหม่ทางการศึกษาหลายๆ ประเด็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
เครื่องมือสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ World café, กิจกรรมวัยเด็ก, Round Rubin
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
13.00 – 15.00 น. เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในกลุ่มย่อย พร้อมทั้งฝึกการเป็นผู้อำนวยการในวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Professional Learning Community, PLC)
15.00 – 15.15 น. อาหารว่างบ่าย
15.15 -16.00 น. ถอดบทเรียน ( AAR)
15.00-16.00 น. สรุป AAR
16.00 – 17.00 น. เรียนรู้ทักษะการวิพากษ์
17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
แนะนำไปซื้อหนังสือที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 17 Book Expo Thailand 2012
(18-28 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) นั่งรถไฟใต้ดินไปลงศูนย์ประชุมสิริกิติ์ฯ

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555 การทำโครงงานฐานวิจัย โดยทีมวิทยากรจากสกว.
08.30 – 12.00 น. การประยุกต์ใช้เครื่อง QCC (Quality Control Circle) กับ การทำโครงงานฐานวิจัย
โดย คุณพายับ นามประเสริฐ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. ทักษะการคิด และการการจัดการเรียนการสอนโครงงานฐานวิจัยเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ
โดย รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ คีรีรัตน์ (ผู้ประสานงานโครงการยุววิจัยยางพารา)
17.00 – 18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 – 21.00 น. เวทีอำลา สรุป และถอดบทเรียน “ศาสตร์และศิลป์ของการสอนโครงงานฐานวิจัย”

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555 เดินทางกลับ

หมายเหตุ: ถ้าครูนำคอมพิวเตอร์ Notebook มาด้วย จะสะดวกในการเรียนรู้
ครูที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คือ ครูที่ปรึกษาที่ได้ระบุชื่อไว้ในสัญญา
ครูที่ไม่อยู่รวมทุกกิจกรรม จะไม่ได้รับเกียรติบัตรในการประชุม

ประกาศรายชื่อโครงงานที่ได้รับทุนยุววิจัยยางพารา ปี 2555

การคัดเลือกข้อเสนอโครงงานปี 2555 ได้ให้ความสำคัญกับโครงงานที่ตรงกับยุทธศาสตร์ยางพาราของประเทศเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นโครงงานที่คาดว่าจะได้ “ความรู้ที่เป็นประโยชน์” โดยมีความคิดเป็นของตัวเอง ไม่ลอกวิธีการของคนอื่นจนเกินเลยจุดที่เข้าใจ มีวิธีการวิจัยที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ ไม่ทำเกินศักยภาพของนักเรียน เพราะเป็นการฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการทำวิจัย ไม่ใช่ให้นักเรียนเป็นนักวิจัย

โครงการยุววิจัยยางพารา จะจัดประชุมครูที่ปรึกษา ในวันที่ 24-27 ตุลาคม 2555 โรงแรมรัชดาวิตี้ ห้วยขวาง กทม. ซึ่งตรงกับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ศูนย์ประชุมสิริกิตฯ เพื่อ “พัฒนาการสอนโครงงานที่ทำให้นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21” ด้วยฝึกกระบวนการวิเคราะห์และวิพากษ์โครงงาน ฝึกจิตศึกษาและการสร้างชุมชนการเรียยนรู้ (Professional Community Learning, PLC) และการใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหา ครูที่ไม่ได้อยู่ในโครงการแต่สนใจเรียนรู้กระบวนการของยุววิจัยยางพาราสามารถสมัครเข้ามาได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก และอาหารเอง ทาโครงการไม่เก็บค่าลงทะเบียน สอบถามได้ที่โครงการยุววิจัยยยางพารา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา Email : trfrubber@gmail.com โทร 074-287207

ไพโรจน์ คีรีรัตน์
4 กันยายน 2555

รายชื่อโครงการจำนวน 60 โครงงาน ที่ได้รับทุนในปี 2555

ที่ รหัส โครงการ ครูที่ปรึกษา โรงเรียน จังหวัด
1 PJR006  การศึกษาผลของสารตัวเติมจากของเหลือใช้ทางการเกษตรในการผลิต      แผ่นยางรองส้นเท้า นายขุนทอง คล้ายทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
2 PJR007 การศึกษาการเจริญเติบโตของต้นยางพาราช่วงก่อนเปิดกรีดในเขตพื้นที่ปลูกยางใหม่ ด้วยคุณสมบัติทางเคมีของดินและปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบยางพารา กรณีศึกษา
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
นายขุนทอง คล้ายทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
3 PJR010 ผลความหลากหลายความสัมพันธ์ของแมลงและสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีผลต่อปริมาณน้ำยางการให้น้ำยางของต้นยางพาราในพื้นที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน นางสาววรรณิศา  จินนะ นาน้อย น่าน
4 PJR012 การศึกษาผลกระทบและแนวทางการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อยับยั้งการเปิดกรีดต้นยางพาราก่อนกำหนดของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวุฒิศักดิ์ บุญแน่น สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาสารคาม
5 PJR013 ศึกษาเอนไซม์ไคติเนสในน้ำหมักชีวภาพจากไส้เดือนแดงสำหรับยับยั้งโรคราแป้งบนต้นยางพารา นายสังคม  ณ น่าน ไม้ยาวิทยาคม เชียงราย
6 PJR016 การศึกษาความสำเร็จและอุปสรรคแนวทางการปลูกยางพาราในพื้นที่นาบนพื้นที่ราบสูง  กรณีศึกษา อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ประทุมวงค์ มัธยมบักดองวิทยา ศรีสะเกษ
7 PJR017 คุณภาพของสับปะรดภูแลและสับปะรดนางแลที่ปลูกแซมในสวนยางพารา นายเกียรติศักดิ์  อินราษฏร ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. 36 เชียงราย
8 PJR021 ศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ Candida albicans ด้วยสารสกัดจากพืชสมุนไพรและน้ำยางพารา นางสาวจิรฐา ทองแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
9 PJR027 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากกลอยในการป้องกันปลวกในสวนยางพาราด้วยสารสกัดจากกลอย นางสาวสุกัญญา  โชติวรรณพร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
10 PJR029 เบาะยางพาราเพื่อสุขภาพ นางสาวจุไรรัตน์  สุริยงค์ หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่
11 PJR030 การศึกษาการอบแห้งยางพาราแผ่นโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวล นางสาวยุพาพรรณ วรรณสาย หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
12 PJR034 การศึกษาพัฒนามีดกรีดยางแบบยืนกรีดโดยไม่ต้องเดินถอยหลังสลับเท้า นายสิทธิราช  ชื่นชม บ้านโนนกุง อำนาจเจริญ
13 PJR039 การศึกษาถ่านกัมมันต์จากไม้ยางพาราโดยใช้ที่กระตุ้นด้วยโซเดียมคลอไรด์เป็นตัวกระตุ้น นางสาวหวานใจ   โบบทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี ชลบุรี
14 PJR041 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โฟมคอมพอสิตโฟมที่มีใช้น้ำยางพาราเป็นส่วนประกอบ นางสาวจิรฐา ทองแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
15 PJR044 การยับยั้งเชื้อราโรคใบจุดนูนในของต้นยางพาราโดยใช้สารสกัดจากพืขสมุนไพรไทยพื้นบ้าน นางวัชราพร  ฉลาด ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
16 PJR047  รูปแบบแนวทางการจัดการสวนยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากพายุพัดถล่ม  กรณีศึกษา ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายมานพ  มาสุข มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ น่าน
17 PJR055 การผลิตน้ำยางข้นด้วยวิธีครีมมิง นางกนกวรรณ    แสงศรีจันทร์ ภูซางวิทยาคม พะเยา
18 PJR061 ระบบบำบัดน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตยางแผ่น นางกนกวรรณ    แสงศรีจันทร์ ภูซางวิทยาคม พะเยา
19 PJR063 ศึกษาชนิดของพันธุ์ยางพาราและลักษณะเปลือกต้นยางพาราต่อการยึดเกาะของกาฝาก นางศุลยา   สามัญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล สตูล
20 PJR073 วัสดุธรรมชาติต้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ยางพาราเป็นตัวประสาน นางกุลวรา  เต็มรัตน์ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
21 PJR084 การสำรวจพืชในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเป็นพืชคลุมดินในสวนยางพารา กรณีศึกษา ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร นายกิตติชัย บุษราคัม น้ำคำวิทยาคม ยโสธร
22 PJR088 การปลูกกล้วยเพื่อป้องกันไฟป่าสำหรับสวนยางพารา นายสุริยัน  วรรณสอน ยางฮอมวิทยาคม เชียงราย
23 PJR095 การรักษาโรคเปลือกเน่าในยางพาราด้วยสารสมุนไพรและZnO นางนริศา บุระชัด บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี
24 PJR137 อิทธิพลของพันธุ์ยางพาราและการเสริมรากที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของต้นยางพารา นายศาสตรา  สายสุนันทรารมย์ ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์
25 PJR139 การศึกษาCarbon footprint และความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในของสวนยางพารา อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี นางสาวศลิดดา จุติเวช เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี
26 PJR141 การศึกษาประสิทธิภาพของเอนไซม์จากผลไม้ในท้องถิ่นเพื่อสำหรับยับยั้งโปรตีนในน้ำยางพารา
ที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ในน้ำยางพารา
อาจารย์ณัฐพล กลิ่นพุฒ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
27 PJR143 เปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของไม้ยางพาราสายพันธุ์ RRIM 600 , 311 และ BPM 24  นางสาวพิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
28 PJR145 โปรแกรมประยุกต์ บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์เพื่อการระบุสำหรับการระบุโรคของต้นยางพารา นายประชา  วงศ์ศรีดา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
29 PJR148   การเปรียบเทียบเชิงเศรษฐศาสตร์ในกระบวนการยับยั้งเชื้อรา Phytophthora botryose  chee. เชิงเศรษฐศาสตร์ นางนฤมล   สินธุรัตน์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
30 PJR153 การสกัดเพคตินจากใบยางพาราและการประยุกต์ใช้ นางสาวนัทญาภรณ์  ยอดสิงห์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
31 PJR157 ศึกษาการสร้างเครื่องมือ การพัฒนาอุปกรณ์กำจัดตุ่นในสวนยางพารา นางฉวีวรรณ  ศิริวงค์ แม่ต๋ำวิทยา เชียงราย
32 PJR162 การศึกษาการใช้สารเคมีในการปราบวัชพืชในสวนยางพารา กรณีศึกษา ต.หงาว  อ.เทิง  จ.เชียงราย นางกัณจณา  อักษรดิษฐ์ เทิงวิทยาคม เชียงราย
33 PJR164 การประยุกต์ใช้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น ในการประกอบอาชีพในการทำสวนยางพารา กรณีศึกษาอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
นายสมชาย  โพธิ์ศรี ชุมแพพิทยาคม ขอนแก่น
34 PJR173 การศึกษาความหลากหลายชนิดของปลวกในสวนยางพาราและการจัดการปลวก
ในสวนยางพารา
นางสาวกาญจนา  สมคิด มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง
35 PJR175 ผลของน้ำทิ้งจากโรงงานแป้งมันต่อการเจริญเติบโตของต้นยางพารา นายเจษฎา  นาจันทอง ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์
36 PJR185 การผลิตสาร Propyl gallate และ Buthyl gallate เพื่อใช้เป็นสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันในยางคอมปาวด์ นายสรชัย แซ่ลิ่ม มหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) นครปฐม
37 PJR186 ปลวกการเพาะเลี้ยงเห็ดโคนในสวนยางพารา อำเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม
นางภาวิณี  สุพลแสง สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
38 PJR196 เปรียบเทียบการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราCeratocystisfimbriata Ellis &Halst ด้วยสารสกัดหยาบจากกระเทียมและหอมหัวใหญ่ นางสุจิตรา ผลธุระ หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
39 PJR200 ผลของเชื้อราชนิดอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซากับต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ายางพารา นางสาวพรพรรณ  วิวัฒน์ไพบูลย์ หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
40 PJR201 โรงการพัฒนาตู้อบยางพาราแผ่นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  นายนิเวศน์ ชารี หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
41 PJR203 ผลกระทบต่อคุณภาพดินจากของน้ำเสียเลี้ยงเซรุ่ม จากการทำยางก้อนถ้วยด้วยกรดฟอร์มิกที่มีต่อคุณภาพของดิน นางรัชนี   พรมจันทร์ แกลง “วิทยสถาวร” ระยอง
42 PJR211 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างของจำนวนรากเสริมของกล้ายางพารา กับความสามารถทนทานต่อสภาพแล้งในการดำรงชีพในสภาวะแห้งแล้ง นางสุริยะพร  นาชัยเงิน หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
43 PJR221 ระบบเก็บกักความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยสารเปลี่ยนสถานะ สำหรับในตู้อบยางพาราแผ่น พลังงานแสงอาทิตย์โดยการเปลี่ยนสถานะของวัสดุที่เหมาะสม  นางสาวจุไรรัตน์  สุริยงค์ หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่
44 PJR225 การพัฒนาซอฟท์แวร์เทคโนยีเพื่อสำหรับใช้วิเคราะห์สายพันธุ์ยางพารา นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
45 PJR228 ผลกระทบจากการขยายพื้นที่ของการปลูกยางพาราต่อพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายประชา วงค์ศรีดา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
46 PJR232 การพัฒณาอุปกรณ์เก็บน้ำยางพาราจากถ้วย แบบ two in one. อาจารย์สุทิน  เวทวงษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ระยอง ระยอง
47 PJR237 วิถีความสุขของคนกรีดยางเปรียบเทียบกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพกรีดยางพาราในอำเภอเมือง   จังหวัดระยอง นางสาวมนต์รวี   บรรจงจิตต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ระยอง ระยอง
48 PJR239 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ สมบัติเร่งการติดตาและการเก็บรักษา ของสารสกัดออกซินจากยอดผักบุ้ง ในการเร่งการติดตาเขียวของยางพารา และความทนทานของสารสกัดออกซินจากยอดผักบุ้ง ในการเพาะกล้ายางพารา นางสาวเกศินี  อินถา แม่จันวิทยาคม เชียงราย
49 PJR240 ศึกษาผลจากการเพิ่มและขยายพื้นที่ปลูกยาง ทดแทนการปลูกพืชไร่ดั้งเดิมกับการจัดการวิถีการเพาะปลูกของเกษตรกร การเปลี่ยนแปลงแนวการไหลของน้ำ จากการปลูกยางพาราบนเขตเทือกเขาพนมดงรัก อำเภอขุนหาญ นางสาวไสว  อุ่นแก้ว ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
50 PJR241 การพัฒนามีดกรีดยาง นางสาวไสว  อุ่นแก้ว ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
51 PJR248 ศึกษาแนวทางในการดูแลสวนยางพาราปลูกใหม่เพื่อลดปริมาณการตายในช่วงเดือนเมษายนแล้ง อาจารย์สุทิน  เวทวงษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ระยอง ระยอง
52 PJR252 ศึกษาช่วงผลของอุณหภูมิของอากาศในฤดูหนาวที่มีผลต่อค่าของ  % DRC  ในน้ำยางสด   กรณีศึกษา   บ้านถ้ำ  ตำบลสันกลาง  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย วนิดา ต๊ะล้อม ชยาภิวัฒน์วิทยา เชียงราย
53 PJR253  แผ่นเยื่อคอมโพซิส ชนิดยางพารา จากเซลลูโลสแบคทีเรียลที่ใช้ยางพาราเป็นตัวประสาน นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
54 PJR254 เครื่องจัดวางเมล็ดยางพาราสำหรับเพาะต้นกล้ายาง นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
55 PJR260 การศึกษาผลความสัมพันธ์ของไส้เดือนดินในสวนยางพาราต่อปริมาณและความเข้มข้นของน้ำยางพารา โดยใช้ความหนาแน่นของไส้เดือนดิน นางมุกดา วิถี, นางวีรวรรณ  หอมชื่น เดชอุดม อุบลราชธานี
56 PJR273 ศึกษาภาวะสุขภาวะภาพและทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนจากครอบครัวอาชีพทำสวนยางพารา โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
อำขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
อาจารย์ไสว อุ่นแก้ว ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
57 PJR275 การพัฒนาอุปกรณ์ดักยุง อย่างง่ายในสวนยางพา อาจารย์ไสว อุ่นแก้ว ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
58 PJR282 สวนยางพารากับความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนตำบลบึงโขงหลง นายพันธ์ศักดิ์ รอดชู บึงโขงหลงวิทยาคม บึงกาฬ
59 PJR284 การพัฒนามีดกรีดยางรักษ์ไม้ ที่ไม่กินเนื้อไม้ นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
60 PJR288 สารยับยั้งการแข็งตัวของน้ำยางพารา จากพืชสมุนไพรไทย อาจารย์ณัฐพล กลิ่นพุฒ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

ทั้งนี้โครงการที่ผ่านการคัดเลือก ทางโครงการจะจัดส่งสัญญารับทุนไปให้กับทางโรงเรียนต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ขวัญฤทัย 081-5402587, 074-287207, 074-44652
3